logo nieuwsbrief

Nieuwsbrief van Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam.

Zoals ruim gecommuniceerd is er a.s. woensdagavond de 25e een dorpsbijeenkomst (19.15 uur in Kaap Steendam) met als onderwerp de 106 recreatiewoningen die op dit moment gebouwd worden. Voor die bijeenkomst zijn uitgenodigd: de gemeente, de ontwikkelaar Holland Vastgoed en de NCG (huurder 60 recreatiewoningen als wisselwoning). Alle partijen hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn.
Vanuit DVS is bijgaande (achtergrond)tekst met de in het dorp opgetekende vragen opgesteld. Dit materiaal wordt ook toegezonden aan de genoemde externe partijen.
Vanuit Steendam hebben zich ca. 40 mensen aangemeld die de bijeenkomst willen bijwonen. Dit bericht wordt toegezonden aan alle bewoners in ons adressenbestand.
Uiteraard kunnen er tijdens de bijeenkomst zelf ook nog andere (al of niet spontaan opborrelende) vragen worden gesteld.

Staindam broest..

Jaargang 7, editie 1c
(januari 2023)

pernell willemsen 3

De historische context
Dorpsvereniging Steendam heeft – met ondersteuning van de (destijds nog) gemeente Slochteren – in 2019 haar Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030 overhandigd aan (toenmalig) wethouder Anja Woortman. Een Dorpsvisie die, bij monde van de wethouder, een voorbeeld was voor hoe dorpen en gemeente zich in gezamenlijkheid zouden kunnen inzetten voor de leefbaarheid in brede zin. De Dorpsvisie is met breed draagvlak tot stand gekomen, waarbij ook niet-leden de mogelijkheid hebben gehad (en genomen) om d.m.v. de huis aan huis verspreide leefbaarheidsenquête inbreng te hebben bij de totstandkoming van de visie. De Dorpsvisie was niet alleen een ‘wensenlijstje’ vanuit de gemeenschap, maar ook een handreiking en verzoek aan de gemeente om tot structureel overleg en een (jaarlijkse) uitvoeringsagenda te komen. Deze insteek is toen ook toegelicht aan de Werkgroep van Buiten naar Binnen van de gemeenteraad, die in de eerste periode van de nieuwe gemeente met goede intenties van start was gegaan (maar helaas geen lang leven was beschoren).
Begin 2020 is - op initiatief van de gemeente - opdracht verstrekt aan 3 professionele bureaus (LA4sale, buro voor stedenbouw en landschapsarchitectuur uit Amsterdam, Bureau PAU voor Planadvies en -Uitvoering B.V. en Buro Estheticon adviesbureau op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling, beide uit Groningen-Stad) om te komen tot een toekomstgerichte visie voor het gebied van Tjuchem -> Steendam -> Schildmeer. Deze gebiedsvisie is – ondanks de beperkte mogelijkheden in coronatijd – tot stand gekomen met zo breed mogelijke deelname vanuit beide dorpen, incl. de ondernemers. Voor Steendam was dat relatief eenvoudig met als basisinbreng onze dorpsvisie, die slechts een jaar eerder tot stand was gekomen.
Het eindresultaat – de definitieve versie van de visie, met als titel “Stee van Tjuch en Dam in het Schildmerenlaand” en als subtitel “Vergezicht op een verbindend dorpslandschap tussen Tjuchem en Steendam en een recreabel natuurlandschap rond het Schildmeer” - was gereed in november 2021 maar kon pas in februari 2022 formeel in ontvangst genomen worden door toenmalig wethouder José van Schie.
Er is vanuit Steendam (ook eerder en) meermaals met het ambtelijk apparaat contact opgenomen, om voortvarende beoordeling en doorvertaling van deze ‘professionele visie met draagvlak’ te bewerkstelligen. Dit ook in het perspectief van toezeggingen dat de meest urgent geachte investeringen via beschikbaarstelling van (toen nog te verdelen) NPG-middelen mogelijk gemaakt zouden kunnen worden, én dat de noodzakelijk geachte brede herziening van het bestemmingsplan – incl. ‘inlijving’ van gebieden die tot het provinciale buitengebied behoren – in gang kon worden gezet. Die constructieve ‘druk’ vanuit Steendam en Tjuchem is helaas ‘doodgevallen’ binnen gemeentelijke gelederen.
Die ongewenste stilte werd medio 2022 ruw verstoord door de melding – simpel in de wekelijkse gemeentelijke berichtgeving in het ‘lokale sufferdje’, berichtgeving die maar weinig inwoners op eigen kompas tot zich nemen – dat er een bouwvergunning was aangevraagd voor de gewraakte 106 recreatiewoningen. De rest is (recente) geschiedenis.
De toestemming tot de bouw blijkt verleend te zijn op basis van een oud bestemmingsplan uit mei 2013 (met een voorland uit de 90’er jaren), waarvan ‘niemand’ het bestaan meer kende, waar het dorp ook nooit op is geattendeerd, maar dat nog wel steeds van kracht blijkt te zijn. Een bestemmingsplan bovendien waarin al is aangekondigd dat er een herziening op stapel stond die aan de hand van een toen aan Libau in opdracht gegeven te actualiseren visie gestalte zou krijgen. Het resultaat is door Libau gepubliceerd in een adviesrapport onder de titel “Koers Steendam-Schildmeer” en vermeldde als aanleiding: “In 2009 heeft de gemeente Slochteren de Structuurvisie Steendam-Schildmeer 2009 – 2019 vastgesteld. De structuurvisie is door de economische crisis gedeeltelijk achterhaald. Met de actualisering van het bestemmingsplan voor de deur is een herijking van deze visie op onderdelen noodzakelijk”. Ook hiervan blijkt dus niets gerealiseerd.
Het vermelden van dit historische decor is noodzakelijk om de impact van de nu in aanbouw zijnde 106 recreatiewoningen – zowel inhoudelijk, stedenbouwkundig, landschappelijk, als emotioneel – beter te kunnen plaatsen, en ook om de hierna volgende vragen in het juiste kader te kunnen plaatsen.
Voor de goede orde, de vragen zijn niet uitputtend bedoeld / geïnventariseerd, maar geven de belangrijkste contouren weer van de vragen/opmerkingen die ons als DVS ter ore zijn gekomen. Wij sluiten dus zeker niet uit dat er tijdens de bijeenkomst nog meer/andere vragen zullen worden gesteld.
Desondanks hechten wij eraan u met deze notitie tevoren op de hoogte te stellen van wat er leeft in onze omgeving ter zake de komst van de recreatiewoningen en tot welke vragen dat aanleiding geeft.
Hierbij dient nog nadrukkelijk te worden gezegd dat er geen bezwaren bestonden en bestaan tegen de komst van een substantieel aantal nieuwe recreatiewoningen bij het Schildmeer. Zie ook hetgeen daarover in de eerdergenoemde dorpsvisie en gebiedsvisie is opgetekend, maar dan wel in balans met en respect voor het bestaande dorp en de beleefbare natuurwaarden en publieke recreatiemogelijkheden. Wat er nu gebeurt heeft een alles vernietigende massaliteit, die in wrang contrast staat met de contouren die – in samenspraak met de bewoners – in de visies zijn neergelegd. En dat alles ook nog bij overval, zonder fatsoenlijke vooraankondiging en toelichting. Waar wij als dorp(en) al jaren bottom-up actief zijn om onze leefbaarheid een gedragen toekomstbestendige ontwikkeling te laten doormaken – in goed overleg en idem afstemming met onze gemeente - is dat een zeer bittere pil, die natuurlijk ook in de smaak/kleur van de vragen herkenbaar is.

Vragen
In het licht van voorgaande zijn de volgende vragen opgetekend langs diverse(bewoners)kanalen:
 • Hoe heeft de huidige ontwikkeling tot stand kunnen komen, waar er al jaren in samenwerking en in directe opdracht van de gemeente gewerkt is aan een gebiedsvisie en ook onze bij u al veel langer bekende dorpsvisie Steendam 2020 – 2030 op de betreffende locatie ‘met voeten wordt getreden’ (lees: Steendammers worden geraakt in hun woonklimaat en leefbaarheid)
 • Hoe kan het dat er aan de voorkant van het 106-traject in het geheel niet gecommuniceerd is met het dorp
 • Hoe kan het dat er op belangrijke onderdelen van het bestemmingsplan wordt afgeweken van de toegestane maatvoering van recreatiewoningen, zoals oppervlakte, hoogte en afstand tussen de woningen
 • Is het plan stedenbouwkundig/landschappelijk getoetst en goedgekeurd
 • Is er voor de volledige kaalslag van de natuur op de locatie vergunning verleend en – indien ja – hoe is dat besluit publiek gemaakt. Waar wordt dit gecompenseerd en heeft de gemeente daar bepalende invloed op.
 • Is de bouw geoorloofd / beoordeeld in het licht van de actuele stikstofproblematiek die ook de bouw beperkt
 • Hoe kan het dat de bouw reeds aanvang heeft genomen terwijl er een aantal bezwaarschriften is ingediend die nog niet zijn behandeld (dit verbaast eens te meer in het licht van enkele andere – reeds jaren geleden in de startblokken gezette ontwikkelingen – die daardoor veel vertraging hebben opgelopen c.q. nog steeds niet daadwerkelijk hebben kunnen starten)
 • Hoe kan het dat er – eveneens zonder ruggespraak met het dorp – besloten is om 60 recreatiewoningen gedurende 5 à 10 jaar de status van wisselwoning te geven, waar Steendam en Tjuchem samen slechts een fractie van dit aantal zullen gaan gebruiken en overal in het aardbevingsgebied tijdelijke wisselwoningen op locatie gebouwd zijn en worden, waarbij tevens het beeld is dat een ruim deel hiervan door de tijd heen niet in gebruik is. Heeft de gemeente hier invloed op (gehad) c.q. mee ingestemd en (hoe) zijn de effecten voor het dorp hierin meegewogen. ‘Normaal’ gesproken zijn wisselwoningen van tijdelijke aard en worden op termijn afgebroken/verwijderd. Welke rol speelt dit aspect in de overeenkomst die hier is afgesloten.
 • Wie is eigenaar van het strand en het fietspad, dit mede in het licht van ‘eeuwigdurende’ zekerheid van publieke toegankelijkheid, gebruik en goed onderhoud. Wat gaat er verder gebeuren met (compenserende) recreatie, de strandtent (is ook verkocht) en de mogelijkheden voor toilet/douche.
 • In de dorps- en gebiedsvisie staat de verkeersafwikkeling in de dorpskern als urgent en nadrukkelijk gewenst/noodzaak genoemd, met als leidmotief “het gemotoriseerde verkeer auto is te gast’’, hetgeen o.m. betekent investeringen in de infrastructuur (bestrating, fiets- en voetpaden, snelheid remmende maatregelen. De verkeersintensiteit zal door de komst van zoveel recreatiewoningen fors toenemen. Hoe denkt de gemeente hierop in te spelen
 • De gemeente is sinds kort aan de slag gegaan met het opstellen van een Omgevingsvisie, die medio dit jaar gereed moet zijn en de opstap vormt naar Omgevingsplannen. Kunnen wij ervan verzekerd zijn dat er rekening gaat worden gehouden c.q. wordt ingespeeld op onze dorps- en gebiedsvisie
 • Hoe is het beleid van de gemeente m.b.t. recreatiewoningen die (t.z.t.) in aanmerking willen komen voor permanente bewoning
 • In het bestemmingsplan 2013 staat ook vermeld dat er voor Steendam ruimte is goedgekeurd/toegestaan voor 30 permanente woningen. Als het bestemmingsplan nog steeds geldt t.a.v. de recreatiewoningen mag ervan uitgegaan worden dat dit ook van toepassing is op dit punt. Welke locaties waren/zijn daarvoor in beeld.
 • Bij de planvorming over de verdubbeling van de N33 is er vanuit zowel de gemeente als de dorpen Tjuchem en Steendam bezwaar aangetekend tegen het opheffen van de aansluiting Geerlandsweg. Daarvoor zijn argumenten en alternatieven aangedragen, die destijds niet in overweging zijn genomen door ‘de hogere machten’. Levert het voortschrijdend inzicht, de nakende ontwikkelingen als Kultuureiland Damsterplas, De Barst, substantiële uitbreiding van recreatiewoningen, nieuwe recreatieve voorzieningen (o.m. Toukomstgefaciliteerd), de recent door de Raad bekrachtigde Visie Vrijetijdseconomie etc. de gemeente reden om weer bij de provincie aan te kloppen voor behoud van de Geerlandsweg aansluiting.
 • De aanleg van het ‘vakantiepark’ 106 recreatiewoningen conflicteert met 2 recreatieve trajecten in de directe omgeving: het Ommetje Steendam, dat 2 jaar geleden is geopend met ondersteuning (ook financieel) van Landschapsbeheer en het Ruiterpad dat eerder door de gemeente is toegestaan en recent is goedgekeurd en middelen toegekend heeft gekregen van Toukomst. Dit pad kan nu niet meer starten/eindigen in Steendam. Kan de gemeente zich inzetten om de ‘publieke loop/toegankelijkheid’ van deze trajecten te behouden, ook waar deze trajecten lopen over de grond van HVG.
 • Welke lessen trekt de gemeente uit deze hele gang van zaken (bijv.) met betrekking tot “de burger centraal c.q. pro-actief betrokken” en “transparantie
 • Steendam heeft tot dusver voor Nederlandse normen zeer schone lucht, die aangevoerd wordt via het Schildmeer en het Roegwold. Steendam ligt aan lagerwal van het meer en heeft te maken met 80% wind uit westelijke richtingen. De vakantiefabriek die gebouwd wordt heeft een uitstoot van 106 buiten open haarden waarin van alles gestookt zal worden. Tevens zal er veel gebarbecued worden en vinden er extra verkeersbewegingen plaats.
 • Ter onderbouwing: De gemiddelde Nederlander leeft 9 maanden korter door fijnstof. Bijv. het Longfonds schrijft hierover: "Als een open haard twee uur brandt, stoot je evenveel fijnstof uit als bij een autorit van Amsterdam naar Milaan".
 • Wat is de doorvertaalde impact op de Steendammer levensduur
Steendam, 19 januari 2023

Bestuur Dorpsvereniging Steendam (DVS)

Email Marketing Powered by MailPoet