Afvalbeleid

Aan de wijk- en dorpsverenigingen

(Noot van de webmaster: u vindt de pdf bestanden via deze linkjes: “Samen maken wij het mogelijk”  en “Regiokrantknipsel”)

Enkele maanden geleden heeft u een gesprek gehad met Arjen van Leeuwen namens de gemeente Midden-Groningen over het nieuwe afvalbeleid. Tijdens dat gesprek hebben jullie gesproken over jullie wensen en verbeterpunten voor de afvalinzameling. Naast gesprekken met (bijna) alle bewonersorganisaties hebben we ook afvalenquêtes, interviews en inspiratie- en informatieavonden gehouden. Wij hebben op deze manier veel inbreng gekregen voor ons nieuwe afvalbeleid. We willen u bedanken voor uw inbreng, betrokkenheid en bereidheid om het afval beter te scheiden.

Op basis van alle wensen en ideeën rondom de afvalinzameling en -scheiding hebben wij een beleidsplan van afval naar grondstof opgesteld. Dit beleidsplan hebben wij – als voorgenomen beleid – besproken met de raadscommissie. De raadscommissie heeft het concept beleidsplan vrijgegeven voor inspraak. In de bijlage hebben wij onze publicatie opgenomen van de Regiokrant van 5 december. Hierin hebben wij aangegeven hoe men een officiële reactie kan indienen.

Het concept beleidsplan Van afval naar grondstof 2019-2030 ligt van 5 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Hoogezand en op de locaties in Slochteren en in Menterwolde. In deze periode kunt u het concept beleidsplan inzien, evenals andere stukken zoals de resultaten van de afvalenquêtes. U vindt deze stukken ook op de website van de gemeente https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/anders-met-afval

Wij verzamelen alle  ingebrachte inspraakreacties en sturen die door naar de gemeenteraad. Die neemt op basis van alle inzichten een officieel besluit over het nieuwe beleid. Dat besluit verwachten wij in het voorjaar 2019.

In de publicatie hebben wij ook een samenvatting opgenomen van het nieuwe beleid. De belangrijkste punten uit het nieuwe afvalbeleid hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

  1. Diftar in de hele gemeente.
  2. GFT-inzameling huis-aan-huis in de hele gemeente, ook bij de hoogbouw.
  3. GFT zomers 1 keer per week inzamelen.
  4. Verpakkingsafval in de hele gemeente 1 keer per twee week inzamelen.
  5. Oud papier laten inzamelen door verenigingen.
  6. Meer verzamelcontainers (op het niveau van het landelijk gemiddelde brengen).
  7. Experimenten met beloningssystemen voor goed scheiden van afval.
  8. De voorbereiding van een nieuw afval brengpunt.
  9. Mogelijkheden ontdekken met participatieprojecten met bewoners en dorpen/wijken.
  10. Meer communicatie.

In de tweede bijlage vindt u een uitgebreidere samenvatting van het nieuwe beleid.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben over het nieuwe afvalbeleidsplan, dan komen we graag langs om deze te beantwoorden. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Namens burgemeester en wethouders,

 

Met vriendelijke groet,
Wout Vink
Beleidsmedewerker afval en grondstoffen IBOR
Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand
T 0598-729732
Website www.midden-groningen.nl
Twitter @midden-groningen
Facebook www.facebook.com/midden-groningen