Centrumplan Steendam

Centrumplannen Steendam anno 2019

Het plan van Royal Haskoning is bedoeld als eerste fase van de gehele herinrichting van de Damsterweg binnen de dorpskom. De inzichten ten aanzien van wenselijke ingrepen in het centrum zijn inmiddels gewijzigd ten opzichte van die van 2017.

Het dorp zou de aanpak van het centrum natuurlijk het liefst combineren met een totaalaanpak van de weg en zet in op een aanvullende aanvraag binnen het NPG. Zodra duidelijk is wat de versterkingsopgave voor Steendam gaat betekenen, denkt een werkgroep uit het dorp graag mee over een verdere uitwerking en aanpassing van de centrumplannen en de vormgeving van de rest van de Damsterweg.

We nemen daarbij graag de volgende tips van Libau mee in het verdere ontwerptraject van het centrum van het dorp:

–  Profiteer van de kwaliteiten zoals het water en de ligging bij het         toekomstige dorpshuis
– Ga slim om met het karakteristiek van hoogteverschillen en maak hier kwaliteiten van
– Deel het shared space plein op in een aantal heldere ruimtelijke functionele zones
– Houd routes voor voetgangers en fietsers logisch
– Richt de verschillende zones op het plein in voor dubbel gebruik (meer levendigheid)
– Zorg in het ontwerp voor een dorpse maat en schaal (levendigheid, beleving)
– Ga met relevante partijen op excursie naar andere (shared space) dorpspleinen
– Stem het materiaal en kleurgebruik af op de plek en de maritieme sfeer
– Gebruik duurzame materialen die mooi verouderen met gedempte kleuren
– Richt het plein groen in met verschillende plantlagen (van grassen tot bomen)
– Houd bij het ontwerp rekening met de dieren in de omgeving en vergroot de biodiversiteit
– Betrek bij de uitwerking van de plannen in een vroeg stadium ook een ecoloog- Stel vanuit het dorp een klankbordgroep samen om het ontwerp te begeleiden
– Versterk de samenhang met het dorpshuis en Damsterweg en dorpsentrees
– Neem de tijd, want het plein en dorpshuis moeten 30-40 jaar mee kunnen

Subsidie voor het centrum van ons dorp.

De plannen met betrekking tot het Dorpshuis en het centrum van Steendam zijn gehonoreerd met een prachtig subsidiebedrag vanuit het Leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. Dinsdag 17 april vond er in het Podiumcafé een bijeenkomst plaats waarbij het nieuws verteld werd dat alle zeven projecten een subsidiebedrag krijgen. DVS en Stichting Dorpshuis hebben een symbolische cheque aangeboden gekregen, en ook het ArtPark Damsterplas mocht vanuit deze regeling een subsidiebedrag in ontvangst nemen.

Voor het Centrumplan staat een bedrag van € 390.000 klaar en voor het Dorpshuis € 160.000.

De komende periode zal er gewerkt worden aan het verder invullen van de plannen voor de dorpskern. Hoe dit precies zal gaan lopen weten wij ook nog niet, maar we zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden van al het nieuws op dat gebied. Een aantal dorpsgenoten heeft zich na afloop van de bijeenkomst in oktober vorig jaar opgegeven voor een werkgroep centrumplannen. Als we meer weten van de verdere gang van zaken zullen we zeker contact opnemen met hen, maar voor nu dus alleen nog even het goede (geweldige, fantastische!) nieuws….!!

Link naar:  Uitwerking Centrumplan

Voor wie daar behoefte aan heeft vindt u hieronder de voorgeschiedenis 

Verslag verloop traject mogelijke subsidieaanvraag Dorpskern Steendam.

In juni berichtten wij over het programma Kansrijk Groningen waarvoor de gemeente Slochteren een subsidie-aanvraag aan het voorbereiden is, en waarvoor een gedeeltelijke aanpak van de Damsterweg in ons dorp in aanmerking zou kunnen komen. We vroegen toen geïnteresseerden uit het dorp tijdens een schouw mee te praten over wat er in het dorp leeft m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte en te kijken naar wat wensen zouden zijn voor eventuele aanpak van de kern van Steendam.

(Voor meer informatie over de aanloop verwijzen we jullie naar onze mail van 16 juni j.l. over dit onderwerp, onder aan dit verslag. De data die in die mail genoemd worden zijn inmiddels opgeschoven, maar de kern van het verhaal schetst een juist beeld van de situatie.)

 

De schouw heeft op dinsdag 20 juni plaatsgevonden. Onder begeleiding van Remco Drewes en Berry van den Berg van Royal Haskoning is een rondgang gemaakt in de omgeving van het Podiumcafé en het afwateringskanaal. Verder waren bij deze schouw een tiental dorpsgenoten aanwezig, enkele bestuursleden van de DVS en de Stichting Dorpshuis,  dorpencoördinator Coen van Atten, enkele andere medewerkers van de gemeente Slochteren en Tim Willems-Kruize van Libau. Er zijn waardevolle opmerkingen gemaakt en alle aanwezigen hebben hun aandachtspunten en ideeën kunnen noemen.

Veel van de knelpunten die in de gesprekken naar voren kwamen, waren punten die ook tijdens de eerste dorpsvisiebijeenkomst op 11 mei genoemd zijn:  behoefte aan meer verkeersveiligheid, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en   snelheidsremmende maatregelen voor automobilisten, het ontbreken van een ‘hart’ door braakliggend terrein, weinig samenhang tussen de beide kanten van het afwateringskanaal, de staat van onderhoud van de brug, de verdere staat van onderhoud van de openbare ruimte etc. Er zijn diverse ideeën aangedragen, zonder overigens over haalbaarheid en kosten na te hoeven denken. De opdracht was in dit stadium breed te denken en alle knelpunten, kwaliteiten en mogelijkheden te benoemen.

Tijdens de start van deze bijeenkomst lichtte Coen van Atten het gehele proces nader toe. De gemeente Slochteren heeft zes of zeven projecten op het oog die ze in aanmerking vindt komen voor een subsidie-aanvraag in het kader van Kansrijk Groningen. In dit stadium worden voor al die projecten plannen gemaakt. Steendam komt in 3 van de projecten voor: aanpak van het centrum van Steendam, verbouw van het dorpshuis, en het ontwikkelen van ’Art Park Damsterplas’. In oktober maakt de gemeenteraad de keuze voor welke projecten subsidie aangevraagd gaat worden. De subsidievoorwaarden zullen daarbij een grote rol spelen. Het project moet liggen in aardbevingsgebied, moet de leefbaarheid vergroten en een relatie met de versterkingsoperatie hebben. Hoe meer een project aan deze voorwaarden voldoet, hoe meer kans het maakt in de aanvraag terecht te komen. Omdat er per project geen onbeperkte hoeveelheid geld beschikbaar is, moeten er keuzes gemaakt worden. Het is duidelijk dat er in Steendam meer zaken zijn die aandacht vragen, maar voor deze aanvraag is de keuze voor aanpak van het centrum van ons dorp  om meerdere redenen het beste.

Inmiddels hebben er voor het Centrumplan Steendam 2 vervolgbijeenkomsten plaatsgevonden: een bijeenkomst op woensdag 12 juli in Groningen op kantoor bij Royal Haskoning en een bijeenkomst op woensdag 6 september bij Peter en Leni. Bij deze bijeenkomsten waren wederom vertegenwoordigers van de gemeente en Royal Haskoning aanwezig, vanuit het dorp Christiaan Wiepkema, Sjouktje Kopenga, Fred Mahler en Mieke Wind. De andere 2 dorpsgenoten die zich hadden aangemeld om mee te denken in het proces waren helaas beide keren niet in de gelegenheid deel te nemen. Op 12 juli in Groningen is de problematiek van de kern van ons dorp nader besproken en onder andere bekeken vanuit verkeersdeskundig oogpunt. Mogelijke oplossingen zijn ingetekend op kaarten en er is gekeken naar mooie, bruikbare voorbeelden uit andere dorpen. Op 6 september was het globale voorontwerp en bijbehorende kostenraming klaar ter beoordeling en ging het over de keuzes die gemaakt moeten worden. De kosten voor het totale plan stijgen ver uit boven het budget dat beschikbaar zou zijn door de subsidie.

Op basis van de keuzes en opmerkingen van 6 september heeft Royal Haskoning het voorontwerp op enkele punten aangepast. Dit plan zal bekeken worden door de gemeenteraad, en zouden we ook graag met jullie bespreken.

We organiseren hiervoor op donderdag 19 oktober een dorpsbijeenkomst die zal gaan over het centrumplan en het plan voor het dorpshuis. Voor de goede orde, nog geen van de projecten is ‘dichtgetimmerd’, het zijn beeldvormende schetsen. Daar willen we graag ook jullie mening over horen, want zonder breed draagvlak heeft geen enkele ontwikkeling kans van slagen. Meer informatie over deze bijeenkomst is per mail verstuurd, en is in de Agenda van deze site te vinden.

 Foto’s: overleg woensdag 12 juli, kantoor Royal Haskoning, Groningen/ overleg woensdag 6 september Podiumcafe Steendam

   

 (Mail van 16 juni 2017; inmiddels gewijzigde termijnen en data zijn in rood toegevoegd)

 Beste Steendammers,

 Graag jullie aandacht voor een speciale spoedbijeenkomst over een mogelijke aanvraag voor subsidie voor aanpak van het  ‘centrum’ van Steendam op:

 dinsdag 20 juni a.s. vanaf 19.00 uur (tot ca. 21.00 uur, verzamelpunt Peter & Leni).

 De gemeente Slochteren heeft de mogelijkheid projecten voor te dragen om in aanmerking te komen voor leefbaarheidsgelden. Voorstel van de gemeente is hiertoe ook voor Steendam een subsidie-aanvraag voor te bereiden die betrekking heeft op een deel van de Damsterweg.

 Vooroverleg tussen de Dorpsvereniging en de gemeente heeft de inschatting opgeleverd dat een project dat zich richt op aanpak van het centrumdeel van de Damsterweg (rond de brug over het Afwateringskanaal) de meeste kans maakt op positieve eindbeoordeling door de commissie. Op zo’n ‘centrumplan’ willen wij ons dus ook nu gaan richten. En dat moet (helaas …) in vliegende vaart, want de deadline voor eerste indiening ligt rond 1 juli.(Inmiddels is deze deadline verschoven naar 29 nov.) 

Vandaar deze oproep tot oploop op 20 juni (volgende week!)  We kijken dan ter plekke, maken een kleine rondwandeling, wisselen gerichte ideeën uit en proberen tot een gezamenlijk gedragen concept te komen. Gezamenlijk gedragen, vooral ook door ons als bewoners van Steendam.

De bijeenkomst wordt professioneel begeleid door Remco Drewes van Royal Haskoning DHV (door de gemeente ingeschakeld hiervoor). Ook Tim Willem-Kruize van Libau is aanwezig. Hij begeleidt ons bij het Dorpsvisieproject.

 Als je belangstelling hebt om hieraan deel te nemen dan horen we dat graag omgaand op dit emailadres.

Bij grote belangstelling  geldt dat voorrang gegeven wordt aan inwoners die in de directe nabijheid van de brug / het centrum wonen. Iedereen zal begrijpen dat het niet werkbaar is een dergelijke sessie te doen met een groot aantal personen. Daarom is het voorstel de deelname vanuit het dorp te beperken tot ca. 10 personen.

N.B.

Het onderwerp komt sowieso ook aan de orde op onze eerstvolgende bijeenkomst rond de dorpsvisie. Die zal, zoals eerder aangekondigd, op donderdag 29 juni a.s. gaan plaatsvinden. Nadere aankondiging hiervan volgt binnenkort. Dorpsgenoten die er de 20e niet bij zijn, kunnen dan nader worden geïnformeerd.

  Nadere toelichting:

Zoals jullie weten zitten we middenin een traject om voor ons dorp Steendam gezamenlijk een mooie, toekomstgerichte dorpsvisie op te stellen. Dat de aanpak van de Damsterweg daarin een belangrijk element gaat vormen is een absolute zekerheid. We hebben daarvoor van jullie al vele suggesties meegekregen op onze eerste dorpsvisiebijeenkomst van 11 mei jl., en ook al eerder via onze leefbaarheidsenquête van januari 2015. Het betreft suggesties over verkeersveiligheid/snelheid, voet- fietspaden, aankleding e.d. We hebben afgesproken binnen het verdere traject van de dorpsvisie over de verdere aanscherping van die ideeën nog zorgvuldig met jullie na te denken. Daar hebben we een (globale) planning voor ogen tot in dit najaar.

Van de gemeente is – bij monde van wethouder Anja Woortman – recent vernomen dat het College van B&W zich sterk wil maken voor het beschikbaar komen van financiële middelen voor de aanpak van een aantal projecten in Slochteren, w.o. de Damsterweg in Steendam. Die financiële bijdrage zou moeten komen uit de zogeheten Leefbaarheidsprogramma’s ‘Kansrijk Groningen’, deel ‘Gemeentelijke herstructureringsprojecten’

(https://www.kansrijkgroningen.nl/programmas/herstructureringsprojecten).

Voor alle aardbevingsgemeenten geldt dat zij een vastgesteld deel van het beschikbare geld kunnen claimen. De voor te dragen projecten moeten uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en moeten voor 1 oktober van dit jaar (Inmiddels verschoven naar 1 januari 2018) zijn ingediend. Direct na 1 oktober (1 januari 2018) is het dan aan de NCG en de onafhankelijke  commissie om de ingediende projecten te toetsen aan de gestelde criteria, en te besluiten over (al of niet) honorering.

Onder aftrek van noodzakelijke gemeentelijke trajecten en procedures – waaronder formele vaststelling en goedkeuring van de in te dienen projecten door het College van B&W in augustus/september (oktober) – brengt dit voor ons met zich mee dat 1 juli a.s. (was nu: 1 oktober) opleverdatum is voor een binnen Steendam zo breed mogelijk gedragen projectplan.

Dit ‘deelproject Steendam-centrum’ breekt nu als het ware versneld in op ons tijdpad voor de Dorpsvisie. Maar, het is wel een ‘inbraak met kansen’! Kansen die we willen pakken, onder de voorwaarde dat er in voldoende mate sprake is van betrokkenheid van de inwoners van Steendam, en dat ook dit deelproject professioneel wordt begeleid.

 

Met nadruk willen wij er nog op wijzen dat meewerken aan dit traject een kans is, maar dat het zeker niet vaststaat dat indiening van de aanvraag ook werkelijk tot een financiële bijdrage uit de beschikbare middelen zal leiden. Wij zijn er wel van overtuigd dat deelname aan het aanvraagtraject meerwaarde zal hebben bij de verdere opstelling van onze dorpsvisie, en alleen al daarom de moeite waard is.

 

 

error: