Nieuws Dorpsvereniging Steendam

 

Stand van zaken rondom de brug in ons dorp
(Mieke Wind, 14 februari 2018)

In het voorjaar van 2017 stuurden wij vanuit het bestuur van de Dorpsvereniging een brief aan het Waterschap, waarin we onze zorgen uitten over de staat van de brug.

In reactie op onze brief zijn de grootste kuilen in het wegdek gerepareerd, zijn het hekwerk en de opbouw schoongemaakt, en is de brug op 24 juli 2017 technisch geïnspecteerd. Het bleek verder dat de gemeente Slochteren en het Waterschap in gesprek waren over de overdracht van de brug.

Omdat wij sinds april ’17 niets meer vernomen hadden van het Waterschap hebben we onlangs nogmaals een brief gestuurd met de vraag naar de huidige stand van zaken. Hierbij de informatie die we in telefonisch antwoord van het Waterschap daarop kregen:

  • Door wisselingen van de wacht in het proces naar de nieuwe gemeente heeft het gesprek over de brug een tijdje stilgestaan. Momenteel is er weer een gemeentelijk contactpersoon voor de zaak.
  • De brug is momenteel van het Waterschap, en het wegdek van de brug van de gemeente Midden-Groningen. Het Waterschap en de gemeente zijn nog steeds in gesprek over de overdracht van de brug. Dat de gemeente de brug wil overnemen, is duidelijk. Er is alleen nog niet besloten of het Waterschap de brug eerst gaat opknappen en daarna gaat overhevelen naar de gemeente, of dat alles door de gemeente gebeurt. Het wel of niet doorgaan van de Centrumplannen* in ons dorp zou daar ook invloed op kunnen hebben.
  • Tijdens de technische inspectie van 24 juli jl. is er achterstallig onderhoud aan de brug geconstateerd. Het achterstallig onderhoud moet worden aangepakt, maar is niet zo groots dat dit zal leiden tot zorgelijke situaties. (Bij de onderhoudswerkzaamheden die zullen moeten plaatsvinden, zou overigens zoals het nu lijkt de ‘klap’ er in kunnen blijven zitten. Voor fietsers en voetgangers zou dan een noodoplossing gemaakt kunnen worden, door andere vervoersmiddelen zal omgereden moet worden. Het streven zou ieg ook zijn zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor het landbouwverkeer en zo zorgvuldig mogelijk een periode voor stremming te kiezen.)
  • Onder het aanpakken van achterstallig onderhoud door het Waterschap zal ook het schilderwerk van de brug vallen. Roestig en verbogen hekwerk zal vervangen of gerepareerd worden. De brug zal een nieuwe verflaag krijgen in de huidige kleuren. Het Waterschap zou geen ‘optische veranderingen’ aan de brug aanbrengen. Het eventueel betrekken van de brug in de Centrumplannen zal een zaak van de gemeente Midden-Groningen zijn.

We zullen dus afwachten wat er uit overleg tussen het Waterschap en de gemeente komt.

* Voor de Centrumplannen staat er momenteel een subsidie-aanvraag van de gemeente uit bij Kansrijk Groningen. Eind Maart/ begin April wordt de uitspraak over het wel of niet verkrijgen van deze subsidie verwacht.

 Algemene Ledenvergadering & gezellige avond 17 februari
 (Mieke Wind, 10 februari)

Zoals eerder aangekondigd houden we op zaterdag 17 februari een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dorpsvereniging Steendam. De ALV vindt plaats in het Podiumcafé Peter en Leni. De bijeenkomst start om 19.45 u (inloop vanaf 19.15u).
We kunnen alvast verklappen dat het eerste onderdeel voor iedereen een speciale Valentijns-verrassing bevat…! Na afloop van het officiële programma zullen er een aantal rondes ‘Steendamster BINGO’ te spelen zijn (met als hoofdprijs…?). En na het ‘sportieve/spel-deel’ is er uiteraard weer ruimte – misschien wel weer tot in de kleine uurtjes – om gezellig bij te praten ‘aan de bar’.

Een belangrijk onderwerp op de agenda gaat over de relatie tussen Dorpsvereniging en Coöperatie. Voor een aantal dorpsbewoners/ leden is wellicht nog onduidelijk hoe die precies is. En hoe het zit met het lidmaatschap van (één van) beide. Bovendien bestaat er inmiddels ook een Stichting Dorpshuis, met ook een eigen bestuur. Om naar leden duidelijkheid te scheppen, is er in gezamenlijk bestuurlijk overleg gewerkt aan een document waarin taken, rollen en verhoudingen staan vermeld. Een belangrijk document dus, ook in formelere zin, dat ter besluitvorming op de agenda staat. Het betreffende document is hieronder te vinden, evenals de agenda van de bijeenkomst.

We hopen op een wederom grote opkomst!   

Agenda algemene Ledenvergadering
Relatie DVS-Coop-Dorpshuis

Bestuursvacatures
(Mieke Wind, 4 februari 2018)

Vier van onze bestuursleden zijn momenteel aftredend omdat ze drie jaar zitting hebben in het bestuur. Volgens de Statuten worden bestuursleden voor een periode van maximaal drie jaar aangesteld. Hierna kunnen ze zich weer herkiesbaar stellen, maar staat hun bestuursfunctie ook open voor andere geïnteresseerden.

Het gaat in dit geval om Willeke Buist, Ellen Dallinga, Grietje Koers en Fred Mahler, die sinds de oprichting van de Dorpsvereniging Steendam deel uitmaken van het bestuur. Allen treden af, en stellen zich –voor een kortere of langere termijn – ook weer herkiesbaar.

Fred en Ellen willen nog wel een ronde van drie jaar meedraaien. Grietje heeft aangegeven zich voor een periode van twee jaar herkiesbaar te stellen, en Willeke houdt enig voorbehoud; in elk geval tot feb 2019. Opmerking bij Freds herkiesbaarheid is dat hij zijn functie als voorzitter graag overdraagt als er iemand anders is die het stokje over zou willen nemen.

 

Zoals aangegeven: mochten er verenigingsleden geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, zijn zij dus van harte welkom om zich aan te melden!

Lijkt het je leuk ook wat te betekenen in het bestuur van onze dorpsvereniging? Heeft één (of meerdere) van de onderwerpen belangenbehartiging, zorg & welzijn en/ of activiteitenorganisatie je interesse? Heb je tijd en ben je enthousiast?

We ontvangen je aanmelding graag uiterlijk vrijdag 16 februari, via dorpsverenigingsteendam@gmail.com of via één van de bestuursleden. Mocht je vragen hebben of eerst meer informatie willen, lichten we het één en ander graag nader toe.

 

Tijdens de aangekondigde ALV op zaterdag 17 februari zullen wij kandidaten aan de vergadering voorleggen en afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen stemmen of om instemming vragen. Wat ons betreft is er ruimte voor meerdere nieuwe bestuursleden.

 

BESTUURSROOSTER
Bestuurslid Functie Aangetreden In principe zittend tot * herkiesbaar tot
Fred Mahler voorzitter jan 2015 feb 2018* feb 2021**
Willeke Buist penningmeester jan 2015 feb 2018* i.e.g.  feb  2019
Moniek Zijlstra secretaris feb 2017 feb 2020
Ellen Dallinga vicevoorzitter jan 2015 feb 2018* feb 2021
Grietje Koers algemeen bestuurslid jan 2015 feb 2018* feb 2020
Mieke Wind algemeen bestuurslid feb 2017 feb 2020
                                              ** waarbij Fred z’n functie als voorzitter dus graag overdraagt

 

ArtPark Damsterplas

 De meeste Steendammers zijn ongetwijfeld trouwe lezers van ons regionale huis-aan-huis Bokkeblad. Maar toch –  voor diegenen aan wie het ontsnapt is,  dan wel diegenen die het nog een keer willen lezen- in de editie van 6 december was het hoofdartikel gewijd aan de mogelijke vestiging van een kunst- en natuurrijk belevenispark rond de Damsterplas. Het artikel is te vinden onder:

https://bokkeblad.nl/art-park-damsterplas-wordt-organisch-meerjarenproject/

Deze ontwikkelingsmogelijkheid is al enkele malen kort aangestipt tijdens bijeenkomsten van de dorpsvereniging. Dit met de toezegging van de initiatiefnemers van het ArtPark om de plannen te komen presenteren in ons dorpshuis P&L zodra e.e.a. wat tastbaarder zou zijn. Op de bijeenkomst met de gemeente(raad) op 9 november bij P&L is het plan al wat uitgebreider toegelicht. 

DVS gaat nu in overleg met de ArtParkers om tot een concrete dorpsbrede presentatieafspraak te komen. 

 

Waterleidingperikelen…..

Bij het kruispunt Damsterweg /Hoofdweg naar Tjuchem wordt  deze dagen door  het Waterbedrijf Groningen een nieuwe  hoofdleiding in de grond gelegd, vlak naast ‘ons’ Hortensiaperk en de door ons gepote narcisbollen… Het is gelukkig allemaal goed gegaan, alleen het pas gezaaide gras is gesneuveld onder de graafmachine. Maar, er is door het Waterbedrijf toegezegd dat er in het voorjaar door hen weer gras wordt ingezaaid.

Te zien was dat er al enkele ‘neuzen’ van de narcisbollen naar boven komen, we gaan het zien straks!

Kerst workshop bij Vita Nova op 12 december

Dinsdag 12 december waren wij met 7 dames en 3 introducees bij bloemenhuis Vita Nova in Wagenborgen voor het maken van een kerststuk.

We hadden een gezellige avond, onder het genot van kerstkoekjes  warme chocolademelk, koffie of thee.

Gingen we allen tegen 10 uur met een leuk kerst stuk naar huis.

Foto’s Steendam in Beeld, 10 december 2017  door Mieke Wind

In juni 2017 deden we een oproep om foto’s van beeldbepalende plekken in en om Steendam in te sturen: “….. in het kader van het Dorpsvisie-traject zijn we op zoek naar plekken die belangrijk zijn in het Steendamster aangezicht – welke plekken bepalen voor jou het beeld van Steendam?”

We kregen uiteindelijk ruim 170 foto’s van plekken in het dorp en de nabije omgeving. Al deze foto’s zijn hier  te vinden en in te zien door een ieder die geïnteresseerd is. Het idee is in de toekomst nog eens een expositie van een selectie van deze foto’s te houden. Het plan is in de eerste periode van 2018 het dorpsvisietraject te vervolgen. We houden jullie op de hoogte.

Mocht je trouwens nog foto’s willen insturen, dan zijn die nog steeds van harte welkom! (dorpsverenigingsteendam@gmail.com)

Een bericht van de boswachter

Ook in het Steendamsterbos hebben we fors moeten ingrijpen als gevolg van de essntaksterfte. We verwachten dat zaagmachine eind komende week klaar is. Dan moet het hout er nog uit worden gereden en vervolgens de wandelpaden hersteld. Een deel van de kabouterroute wordt op verzoek omgeleid. We gaan er vanuit dat half maart de kabouterroute weer in gebruik kan worden genomen.
Zie voor meer info over de werkzaamheden onderstaand blog.

Essentaksterfte in Groningse kleibossen – Groningen

http://www.boswachtersblog.nl/groningen/2017/11/17/essentaksterfte-groningse-kleibossen/

De Groningse kleibossen zijn zwaar getroffen door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Voor de veiligheid van de bosbezoeker verwijderen…

BOSWACHTERSBLOG.NL

Aftreden bestuurslid Peter van Zeijl Dorpsvereniging

Onlangs gaf Peter van Zeijl aan te willen stoppen als lid / secretaris van het bestuur van de DVS.  De reden hiervoor is dat Stichting Dorpshuis Steendam enige tijd geleden opgericht is en het pand aan de Damsterweg nr 20 aangekocht heeft. Peter wil vermijden dat er een situatie van belangenverstrengeling ontstaat tussen zijn bedrijf Podium Cafe Peter en Leni en de Dorpsvereniging. Hij vindt het ongepast worden dat hij aan de ene kant mede beslissingen neemt omtrent activiteiten die daar steeds meer worden georganiseerd en er daarnaast een commercieel belang heeft.

Wij kunnen het als dorpsverenigingsbestuur alleen maar respecteren dat Peter op deze zorgvuldige manier zijn keuze maakt en hebben alle begrip voor zijn overwegingen. Het is al eens meer gezegd, maar Peter (en Leni natuurlijk!) hebben met hun initiatief tot een dorps-bbq in de nazomer van 2013 een gemeenschapszin aangeboord die aan de voet staat van onze huidige activiteitenstorm. Wij danken Peter hartelijk voor zijn inzet van de afgelopen jaren!

Inmiddels heeft Moniek Zijlstra aangegeven haar functie van algemeen bestuurslid  om te willen zetten naar die van secretaris.

Hiermee ontstaat een vacature voor de functie van algemeen bestuurslid. Gezien de samenstelling van het bestuur op dit moment (5 vrouwen en 1 man), gaat  onze voorkeur uit naar een man.

Inmiddels heeft zich al 1 belangstellende gemeld. Als je hier ook interesse voor hebt,  ben je van harte uitgenodigd contact op te nemen met één van de bestuursleden of een bericht te sturen naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com. Bij vragen geven we je graag meer informatie.

De formele verkiezing/benoeming van nieuwe  bestuursleden vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. De eerstkomende is in februari 2018.

Het Witboek Versterking Overschild

Het is al veel in het nieuws geweest en te vinden op internet: het witboek over de versterking in Overschild, dat door de werkgroep DVO aldaar geschreven is en op zaterdag 4 november overhandigd is aan NCG Hans Alders.

We hebben vorige week kunnen horen (bijeenkomst NCG 13 nov. bij P&L) dat inspecties in Steendam ook steeds dichterbij komen en plaats gaan vinden in 2018. (zie ook kopje ‘Nieuwe inspecties’ onder https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186503/Meerjarenprogramma-Alders-komt-pas-in-2018).

Dat het versterken van onze woningen en alle bijkomende perikelen gedurende een lange periode een behoorlijke impact zullen hebben op ons dagelijks leven, mag ook steeds duidelijker worden. We hoeven hierbij niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden, maar kunnen kennis nemen van wat onze buren al hebben ervaren, waar ze om vragen en wat ze voor ons hebben opgeschreven. Hierbij daarom voor een ieder die geïnteresseerd is ook langs deze weg de link naar het witboek van Overschild:

http://overschild.nu/wp-content/uploads/2017/10/DVO-WITBOEK-OVERSCHILD.pdf

We houden als DVS uiteraard de vinger aan de pols. En we beraden ons of, en op welke wijze wij in deze versterkingsoperatie zoveel mogelijk als dorpsbewoners samen kunnen optrekken.

Als je daarover ideeën/wensen hebt, dan vernemen wij dat al graag.

22 November gemeenteraadsverkiezingen Midden-Groningen.

Als betrokken bewoner wil ik graag ieders aandacht vestigen op de aanstaande verkiezingen voor de gemeenteraad.

Zelf vind ik deze verkiezingen wat lastig, Er is geen landelijke campagne, geen nieuwsprogramma’s waarin naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt gerefereerd, slechts mondjesmaat wat informatie in plaatselijke blaadjes.

Maar lastig of niet, in elk geval ga ik stemmen.

Deze verkiezingen zijn vanwege de herindeling alleen in onze 3 gemeenten: Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Vanaf 1 januari 2018 worden we onderdeel van Midden-Groningen.

Steendam en Tjuchem zijn kleine stipjes op de nieuwe gemeentekaart, maar houden  zich met grote zaken bezig, zoals bv de gevolgen van de gaswinning cq aardbevingsschade; we starten in Steendam met een onderkomen voor onze Dorpsvereniging, het aangekochte pand gaat aardbevingsbestendig verbouwd worden; we zitten midden in de uitvoering van de plannen Steendam op duurzame energie aan te sluiten; de dorpskern gaat aangepakt worden.

Er liggen tal van mooie plannen, maar wie zoekt binnen de nieuwe gemeenteraad met ons naar oplossingen? Heeft men in Hoogezand straks nog oog voor die kleine stipjes?

Het lijkt me daarom van het grootste belang dat we ons dorp/streek goed vertegenwoordigd weten in de nieuwe gemeenteraad. Je zou de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen erop na kunnen zoeken, zie de verwijzingen onderaan dit bericht.

Je zou ook kunnen overwegen je stem uit te brengen op een dorpsgenoot, ze kennen en delen in elk geval onze wensen en plannen. Zo staan Henk Bos (Tjuchem) van Groen Links en  Erianne van der Burg (Steendam) van het CDA  op een verkiesbare plaats,  ook  Anja Woortman (Slochteren) van de PvdA en Gerard Renkema (Hellum) van D66 zijn voor onze wensen en plannen toegankelijk.

Maar wellicht had je bovenstaande al voor jezelf op een rij gezet, of heb je er heel andere ideëen bij. Een ieder is natuurlijk helemaal vrij te doen wat hij/zij zelf wil. Wat je ook doet, bij deze de oproep in elk geval gebruik te maken van de mogelijkheid die onze lokale democtatie ons biedt.

Phyl Hoogeveen

N.B.

  • Achterop het Bokkeblad van afgelopen woensdag staan een aantal nuttige adressen
  • Voor onze verkiezingen is er een Kieskompas in de lucht: https://midden-groningen.kieskompas.nl
  • Nog een interessante site om je te oriënteren is: hartvoorgroningen.nl . Daar kun je o.m de programma’s van de deelnemende partijen vinden.

 

Natuurwerkdag 2017

Op 4 november, Natuurwerkdag, werden in Steendam door een groepje natuurliefhebbers narcisbollen ‘gepoot’. Rond de 1000 bollen zijn rondom de Hortensiaperken aan de zuid- en noordkant van ons dorp in de grond gezet. Zóveel bollen waren mogelijk doordat Hanne en Elsa Wiepkema langs de deuren waren gegaan voor een bijdrage, en dat werd een heel mooi bedrag! Ook Freek van de Wal, waar de bollen werden gekocht, deed een flinke duit in het ‘bollen’zakje, fijn zo’n buurman van Steendam! Grietje Koers organiseerde deze activiteit en zorgde voor materiaal, de  ‘stokjes’ om al die bollen onder de grond te krijgen. Bij Peter en Leni werd met koffie en koek gestart en de emmers met bollen uitgedeeld en na afloop hebben we gezellig na zitten praten bij een lekkere lunch. In zo’n 1,5 uur hadden we de klus al geklaard, ook dankzij kinderen die ook nog meehielpen. We kunnen terugkijken op een geslaagde dorpsactiviteit!

 

Downloaden (PDF, Unknown)

Natuurwerkdag 2017

De Dorpsvereniging Steendam doet voor de tweede maal mee aan de landelijke Natuurwerkdag. Zoals je wellicht al gelezen hebt, is het plan is op zaterdag 4 november in het dorp een groot aantal narcisbollen de grond in te stoppen.

Kom je ook? Je hulp is van harte welkom!

Geef je op via https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/steendam-bolletjes-poten-in-het-dorp of via grietje.koers@planet.nl .

We verzamelen om 9.30 u bij het Podiumcafé voor een kopje koffie. Na afloop is er een lunch. In verband met het regelen van de lunch horen we graag uiterlijk 29 oktober of je van de partij bent.

Downloaden (PDF, Unknown)

Berichten vanuit de werkgroep Plantaardigs 

Wat zou het leuk zijn om volgend voorjaar aan beide kanten van Steendam verwelkomd te worden door prachtige bloeiende narcissen!

Om dat waar te kunnen maken willen we een paar honderd narcisbollen op 4 november a.s. (Natuurwerkdag) in de grond stoppen. Om die bollen te kunnen kopen komt er binnenkort iemand bij u langs de deur om u te vragen één of twee euro te doneren voor dit doel. Doet u a.u.b.. ook mee? Fantastisch!

De 2 Hortensiaperken aan de zuid- en noordkant van Steendam doen het goed. Voor perk noord, waar nog veel meer Hortensia’s bij kunnen, is op de garagesale/stoup- struundag van 5 augustus een tombola gehouden. Van de opbrengst: 47,50 euro, zijn extra Hortensia’s gekocht en er bij gezet. Rondom dit perk is het erg kaal; we hebben de kale plekken ‘open’geschoffeld en ingezaaid met door de gemeente verstrekt graszaad: nu maar hopen dat het nog opkomt!

Zoals u heeft kunnen zien is er 1 verkeersremmer (verhoogd deel in de Damsterweg met 2 verkeerspaaltjes) ter hoogte van nr. 14 door ons van stenen ontdaan en hebben we daar verschillende  vaste planten in gezet. Verschillende planten om te testen welke daar het best gebruikt kunnen worden en o.a. tegen pekelwater kunnen. Na de winter willen we met ‘de winnaar’ van deze planten de andere verhoogde wegdelen in de Damsterweg ook gaan voorzien.Wel is er dan een voorwaarde dat er enkele bewoners in de buurt van zo’n verhoging de plantenboel in de gaten willen houden.We komen hier in een later stadium op terug, maar mocht je ons hierbij willen helpen, horen we het natuurlijk graag.

Maar nu eerst op naar het planten van narcisbollen, we mikken op een paar honderd bollen zodat we straks een zonnig voorjaar in Steendam gaan zien! We gaan het zien als u / als jullie mee willen doen.

Verslag verloop traject mogelijke subsidieaanvraag Dorpskern Steendam.

In juni berichtten wij over het programma Kansrijk Groningen waarvoor de gemeente Slochteren een subsidie-aanvraag aan het voorbereiden is, en waarvoor een gedeeltelijke aanpak van de Damsterweg in ons dorp in aanmerking zou kunnen komen. We vroegen toen geïnteresseerden uit het dorp tijdens een schouw mee te praten over wat er in het dorp leeft m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte en te kijken naar wat wensen zouden zijn voor eventuele aanpak van de kern van Steendam. Lees meer

Zonnebloemen in Steendam: zomer 2017

Een aantal mensen hebben meegedaan met de zonnebloemactie in Steendam. De planten groeiden wel heel erg verdacht snel en hoog bij een aantal inwoners en bij navraag, bleek de concurentie fel en hard te zijn. Uitspraken als: “ as ik dat wait’n har, har ‘k  em de kop afsloag’n…..” we noemen geen namen, maar de bewuste dader schijnt op nr. 15 zich vaak op te houden.

Een mevrouw liet deze uitspraak niet op zich zitten en klauterde op een manshoge schutting om een zonnebloem van ca. 3.20 meter nog iets te liften, waarbij haar man riep: elke dag: derde rij, vierde prei… en ’s meurgens stoa ik d’r bie en ’s avonds zit ik d’r bie (?, de redactie van Plantaardigs wil niet echt weten wat deze meneer en mevrouw daar dagelijks mee doen…) deze mensen houden zich doorgaans op op nr. 35.

Het was een heftige strijd binnen onze gelederen met uiteindelijk toch een winnaar:

Bij de kids: Tristan Geertsema, zijn zonnebloem was 2 meter en 45 centimeter.

Bij de volwassenen:

Klaas en Trijn Oostland, 3.65 m.
Eisse en Stiena Wijpkema, 3.63 m.
Be Waier, 3.05 m.
Aukje Woltjer, 2.93 m.
Sannie de Groot, 2.80 m.
Sjouktje Kopenga, 2.45 m.
Mieke Wind, 2.10 m.
Anneke Doornbos, 1.80 m.
Klari Niezen, 1.20 m.

We hopen dat volgend jaar er heel veel mensen mee doen, zodat we echt een lint van zonnebloemen in ons dorp krijgen.

Met dank aan de enthousiaste deelnemers, werkgroep Plantaardigs.

Oproep inzake de AED door Ellen Dallinga

Wie in het dorp belangstelling heeft voor het volgen van een instructie over de AED en een reanimatiecursus wil volgen kan zich melden bij Ellen (ellen.dallinga@kpnmail.nl. Zij organiseert dan bij voldoende belangstelling een cursus.

Najaars- en winterwandelen  Rond ‘t Schild

We hebben de donderdagavond wandelingen op 14 september afgesloten met een wandeling langs het Afwateringskanaal en door het Huisweersterbos. Het bos is  flink uitgedund nu de zieke Essen zijn gekapt. Het begint om 20.00 uur al aardig donker te worden. De volgende wandeling is overdag en dat houden we erin tot maart. Het merendeel van de wandelaars heeft aangegeven om op de zaterdagmorgen te willen lopen. De eerstvolgende data zijn 30 september, 14 en 28 oktober. De start is bij Peter en Leni om 10 uur, tenzij anders is aangegeven in de kalender  van www.steendam.info.  De lengte van de wandelingen zal rond de 6 km zijn.

Veel wandelplezier de komende herfst en winter,

Phyl Hoogeveen

 

Bladophaalpunt Steendam

Steendam krijgt dit najaar een plek waar dorpsbewoners bladafval kunnen storten. Tijdens een dorpsbijeenkomst vorig jaar bleek dat er bij sommige inwoners van ons dorp behoefte bestaat aan een bladophaalpunt. Vanuit het dorpsverenigingsbestuur is daarom een verzoek gedaan voor opname van Steendam in de gemeentelijke bladophaalroute.

Bladophaalpunten in de gemeente Slochteren bestaan uit een enkel hek waartegen of waarachter bewoners het bladafval uit hun tuin of straat kunnen storten. In Steendam stelt Rudi van Oosten dit jaar een plek op het voormalig Hinrichs-terrein  beschikbaar en zal het hek daar ergens geplaatst worden. De gemeente zal deze herfst ongeveer tweewekelijks een vrachtauto langs laten komen om het verzamelde blad op te halen. Er wordt na afloop van de herfstperiode bekeken of er voldoende animo is geweest, en bij vervolg een volgend jaar zal de locatie opnieuw bepaald worden. De stortplek is overigens nadrukkelijk alleen bedoeld voor bladafval!

De precieze periode waarin het hek er zal staan is bij ons nog niet bekend, maar zodra we meer weten zal dit bericht worden vervolgd….

Slochterwold Spektoakel bij het Schildmeer

Op zaterdag 2 september kwamen er in Steendam 23 verschillende teams langs voor het Slochterwoldspektoakel. Deelnemers gingen op de fiets langs 7 verschillende locaties (Kolham, Scharmer, Lageland, Roegwold, Hellum, Steendam en Slochteren) en legden in totaal 43 km af.

Op het strand was er een sportief traject waarbij de teamleden achtereenvolgens over een buikglijbaan gingen, met een lange boomstam over de steiger moesten lopen, op een subboard om een boei heen peddelden en tot slot een puzzel met de vorm van het Schildmeer op moesten zien te lossen, – wat nog best een aardig klusje bleek te zijn (ondanks het voorbeeld dat op enige afstand te bezichtigen was….)! De ‘rondetijden’ voor ons onderdeel varieerden van 3.03 tot 7.15 minuten.

Het Steendammer onderdeel werd georganiseerd door Aukje Woltjer en Moniek Zijlstra vanuit de DVS, en Rudi van Oosten vanuit de Stichting Sportpromotie Schildmeer. Het Surfcenter zorgde voor de subboards en deelnemers konden gebruik maken van toiletten en kleedruimte van het Paviljoen. De eerdere pogingen van de organisatoren om ook een team uit inwoners van Steendam te vormen waren helaas op niets uitgelopen, maar met deze ervaring en prachtige plaatjes kunnen we wellicht volgende jaar weer een poging wagen en misschien ook wel met een Steendammer team deelnemen aan dit fantastische sportieve evenement!

Nog meer mooie foto’s, ingezonden door Klaas Koers: