Cluster belangenbehartiging

Ter herinnering: Op de ALV van najaar 2019 is toegelicht en besloten de actieve voorhoede van leden te gaan spreiden over 3 clusters: ‘Activiteiten’ (coördinatie Mette van Tholen), ‘Zorg & Welzijn’ (coördinatie Ellen Dallinga) en ‘Belangenbehartiging’ (coördinatie Fred Mahler).
Het cluster Belangenbehartiging is van start gegaan in januari van dit jaar, met als deelnemers Aukje Woltjer, Tilly Krijgsheld, Joke Dallinga, Mieke Wind, Tineke Hoorndijk, Jan Huijser, Rudi van Oosten, Peter van Tholen, Kasper Jager en Fred Mahler. Een mooi aantal dus, maar let op: deelname staat open voor elk lid, dus als je je geroepen voelt VAN HARTE WELKOM!
Na de eerste bijeenkomst is besloten om – met de Dorpsvisie als basis – vooreerst aan de slag te gaan met 3 werkgroepen: ‘Natuur & Recreatie’, ‘Verkeersveiligheid’ en ‘Wonen’.
Na de startbijeenkomst in januari hebben er nog 2 clusterbijeenkomsten plaatsgevonden, op 19 februari en 11 maart. De verslagen van die bijeenkomsten zijn op de website te vinden. Dat blijven we in de toekomst ook doen, zodat iedereen kennis kan nemen van de voortgang van binnen het cluster onderhanden zaken. Mogelijke belangrijke beslismomenten worden natuurlijk eerst aan alle DVS-leden c.q. dorpsgenoten voorgelegd, ofwel op een (post-corona) bijeenkomst in het dorpshuis, ofwel digitaal.
Werkgroep VERKEERSVEILIGHEID

Deze werkgroep heeft een brief verzonden naar de gemeente Midden-Groningen met het verzoek om verkeer remmende maatregelen. Ook heeft een deel van het cluster actief deel genomen aan de Digitale bewonersbijeenkomst Mobiliteitsplan. Dit was naar aanleiding van de enquête die we onlangs ook via de nieuwsbrief konden invullen.

Hierin kwam niet alleen de verkeersveiligheid ter sprake, maar ook het gebrek aan openbaar vervoer e.d.

Werkgroep NEE tegen windmolens in het Duurswold

Deze werkgroep is gestart naar aanleiding van de berichtgeving dat er 25 windmolens in het Duurswold geplaatst zouden worden in de driehoek Siddeburen-Hellum-Noordbroek.

Inmiddels is deze werkgroep een aantal keren bij een gekomen en zijn er flinke stappen gezet in een aanloop naar een dialoog met provincie/gemeente/landeigenaren etc. Maar ook in het nemen van een collectief standpunt. Het NEE tegen windmolens in ons prachtige gebied.

In de kolom hiernaast vind je de link naar de bijlagen die we regelmatig met elkaar delen. Hier vind je ook onze verslagen en achtergrondinformatie.

Staindaam broest..

error: