Energiepark Steendam

STEENDAM OP WEG NAAR EEN DUURZAME ENERGIE VOORZIENING
Op de golven van het succesvol afgeronde Project Snel Internet / Glasvezel is de Coöperatie aan de slag gegaan met onderzoek naar de mogelijkheden om in Steendam de transitie naar duurzame energie te maken. Daarvoor is, onder de werktitel ‘Steendam Gas(t)vrij’, een proces in gang gezet. Allereerst uiteraard in de vorm van een gedachtewisseling / informatieoverdracht aan de eigen bewoners. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgehad op 29 maart 2017. De tweede bijeenkomst is gehouden op 7 juni 2017. Verslag daarvan is te vinden op de site van Buurtkracht https://www.buurkracht.nl/nieuws/steendam-start-met-zon-en-wind.
Door de Provincie is ons project inmiddels tot pilot verkozen, als één van de in totaal zes lokale initiatieven in de provincie Groningen. Met deze pilotstatus kan o.m. extra professionele ondersteuning in huis worden gehaald.
Via het Loket Lokale Energie Voorwaarts heeft de Coöperatie een subsidie van € 9.230 toegekend gekregen, als compensatie voor de opstartkosten van het project. (https://www.lokaleenergievoorwaarts.nl/nieuws/cooperatie-steendam-ontvangt-startsubsidie-lokale-energie/)
Steendam wil energieneutraal / zelfvoorzienend worden binnen aantal jaren. Aan het ‘huiswerk’ op dorpsniveau is al flink wat gedaan (peilen van interesse/draagvlak bij de bewoners, uitwerken van financieringsmodellen, in kaart brengen van de liggende infrastructuur (van Enexis), oriëntatie op zonnepanelen, idem op kleine windmolens die passen in de landschappelijke omgeving (EAZ), oriëntatie op mogelijkheden als warmtepompen, analyse isolatieniveau d.m.v. eigen warmtecamera etc.).
Om over te gaan tot feitelijke (gefaseerde) uitrol zijn thans (oktober 2017) de voornaamste knel- resp. vertragingspunten:
  • Goedkeuring van overheidswege (provincie en gemeente) van locaties voor zonnepark en windmolens (er is door ons een aantal locaties in beeld gebracht als mogelijke optie);
  • Een belangrijke stap in de overgang naar duurzame energie is het beperken van energieverbruik. Substantieel resultaat daarbij is (vaak) te boeken met pand/woningisolatie. In het aardbevingsgebied (Steendam valt daarbinnen) hangt het isoleren van woningen nadrukkelijk samen met de Versterkingsoperatie. Voor Steendam is het nog volledig onduidelijk wanneer we ‘op de rol staan’;
  • Onduidelijkheid in wetgeving
Op al deze punten zijn wij in overleg met de gemeente Slochteren, de Provincie, NCG en de Groninger Energie Koepel (http://greksite.wixsite.com/grek/about). Zodra er harde duidelijkheid is roepen wij het dorp weer samen.
Nadere informatie is te verkrijgen bij (één van) de bestuursleden van de Coöperatie.

Staindaam broest..

error: