Versterkingszaken (aardbevingen)

11 januari: 7e bevingsuurtje
Presentatie Stut en Steun

 

9 november 6e bevingsuurtje

Volgende week zaterdag 9 november vindt het ZESDE versterkingsuurtje plaats, van 16:00 uur tot 17:00 uur in het dorpshuis.

Er is de afgelopen jaren al veel gewerkt aan het verkrijgen van inzicht en grip op de gang van zaken rondom de versterkingsoperatie.

Er is inmiddels al weer een jaar voorbij waarin het niet is gelukt te komen tot een logische, planmatige en vooral betrouwbare aanpak van de versterkingsoperatie. Na jaren van dialoogtafels is de rol van de eigenaar/ bewoner inhoudelijk nog niet uitgewerkt.

Er zijn de afgelopen jaren vanuit het initiatief  ‘vanOnderen’ talloze lezingen gegeven, besprekingen met overheid, politiek en belangengroepen gevoerd en persberichten en plannen uitgeschreven.

Daarnaast is er door de Coöperatie een plan uitgewerkt met concrete en praktische invulling van mogelijkheden van koppelkansen rondom de versterkingsoperatie.

We hebben er de vorige keer al kort iets over gezegd; er is vanuit de Versterkingswerkgroep de afgelopen maanden gewerkt aan een praktisch plan wat ervoor zorgt dat er een versnelling kan worden ingezet, er structuur en eenheid komt in de aanpak op dorps(dorpen)niveau, we begeleid worden in de bouwkundige aanpak en wat het alle belangrijkste is: aan het einde van de versterkingsoperatie per huis een certificaat dat er aardbevingsbestendig volgens de geldende \orm is versterkt.

Het plan is de afgelopen maanden gegroeid tot een robuust concept waar ook Gemeente Midden-Groningen en NCG kansen voor zien.

Voor alle duidelijkheid: het is nog geen gelopen race.

Maar het is nu wel zo ver dat we inwoners hier graag een presentatie over willen geven en ook inbreng vanuit de dorpen in deze fase nog mee kunnen meenemen.

We hopen jullie te zien!

12 oktober 5e bevingsuurtje

Leonard Geertsema en Lisette Germain op Damsterweg 14 hun huis ondergaat op dit moment een omvangrijke versterkingsoperatie, ze gaan ons meenemen in het traject wat ze de afgelopen jaren hebben doorlopen. Verder presenteren ze wat er allemaal uitgevoerd gaat worden de komende maanden.

We beginnen om 16.00 uur bij Peter en Leni en hopen op een grote opkomst.

Aardbevingsmarkt “Hart voor de regio in Appingedam

U kunt deze hier downloaden en printen: 

Downloaden (DOCX, Onbekend)

 

 

Van Onderen bijeenkomt op 24 juni 2019

Ben jij betrokken bij, weet je van andere initiatieven van bewoners of andere partijen op het raakvlak van de gevolgen gaswinning en weer perspectief in jouw dorp, buurt of wijk die het delen waard zijn? Die anderen kan inspireren, kracht geven, die creatief of omdenken in zich hebben? Wij nodigen je dringend uit met ons te delen wat en hoe!

Maandag 24 juni ’s avonds organiseren we daarvoor een bijeenkomst. Welkom, we zien je dan heel graag in ons kantoor, Hendrik Westerstraat 24 in Ten Boer. Aanvang 19.30 tot ca 21.30uur.  Je vindt meer informatie in de flyer en de uitnodiging:

Uitnodiging pdf
Flyer vanOnderen-juni 2019

Versterking  (bericht 18 april)

Op 10 april vond in De Molenberg, Delfzijl het Symposium De Nieuwe Aanpak (DNA) Groningen plaats. Daarin had ook het initiatief ‘vanOnderen’ – de aanpak waarop ook Steendam de Versterkingsaanpak Plus op baseert – een prominente plaats. In het Dagblad van het Noorden is aandacht besteed aan dit symposium.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst is ook de flyer ‘vanOnderen’ gepresenteerd en uitgereikt aan meerdere aanwezig bestuurders. De digitale versie van die flyer treffen jullie bijgaand aan.

Flyer vanOnderen
Versterkingsuurtje

13 april gaf Hein Gerben van der Meij, projectleider voor Steendam vanuit het NCG, een interessante presentatie over het HRA-model. Diverse vragen die uit de vele aanwezigen (ca 30) naar voren kwamen worden doorgespeeld naar de SODM (Staatstoezicht op de Mijnen). Wordt vervolgd dus.  Noteer in uw agenda: het volgend versterkingsuurtje is op 11 mei.

De afgelopen week heeft het aankomende versterkingsproces in Steendam op 2 plaatsen in de aandacht gestaan:
Oproep voor inspectierapporten

Wil elke inwoner van Steendam, wiens huis al is geïnspecteerd,  zo snel mogelijk bij het Centrum Veilig Wonen zijn of haar inspectierapport opvragen. Dit kan middels info@cvw.nl,  dit onder vermelding van je naam, volledige adres en het verzoek om het inpectierapport per post en per mail (als pdf bestand) te verkrijgen.

De achterliggende gedachte, dat Steendam zelf de regie in handen neemt en daar waar het kan, de voortgang wil bespoedigen. Wilt u na ontvangst – indien u dit wilt – een lid van de werkgroep of coöperatie het pdf toesturen? Alvast dank. U kunt het ook sturen naar het mailadres van bevingsschade@steendam.info

dit om eenduidigheid van de rapportages en eventuele onderlinge afwijkingen op te sporen en samen als groep sterk te staan.

Presentatie van dinsdag 15 januari 2019

U vindt de link naar o.a. plan van aanpak:  hier

En de presentatie van de avond gehouden door gemeente Midden Groningen en Nationaal Coördinator Groningen:

Downloaden (PDF, Onbekend)

VERSTERKING IN EN VAN STEENDAM

Het was al eerder aangekondigd, de versterking komt er nu echt aan.

Als het goed is, is er inmiddels op elk adres in Steendam (behalve wellicht Damsterweg voorbij de kruising Hoofdweg t/m Laskwerd ?!) een brief van de gemeente bezorgd, waarin is aangekondigd welk risicoprofiel er voor de betreffende woning van kracht wordt geacht. In die brief staat ook de aankondiging dat er een op Steendam gerichte informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdagavond 15 januari bij Peter & Leni (inloop vanaf 19.00 uur, programma start om 19.30 uur).

Via onze laatste Nieuwsbrief van 2018 hadden we er al eerder melding van gemaakt. Maar bij deze nogmaals de oproep: KOMT ALLEN !!

Na 3 december – de introducerende bijeenkomst voor Tjuchem en Steendam in Siddeburen – hebben we een ‘uitgebreide informatiedorpsborrel’ georganiseerd in ons dorpshuis. Alle bewoners – met bekend emailadres – hebben daar een uitnodiging voor ontvangen. De opkomst was fantastisch. Aan ca. 30 dorpsgenoten heeft ons lid/medebewoner Henk Bos, tevens raadslid bij de gemeente, een uiteenzetting gegeven van de huidige stand van zaken. Het behoeft geen betoog dat er geen enkele inwoner van het aardbevingsgebied te vinden is die tevreden is met wat er vanuit Den Haag over ons uitgestort wordt, dus …..

Henk onderstreepte het appèl dat eerder door DVS is gedaan, om als dorpsgenoten de krachten te bundelen. Krachtenbundeling die (veel beter) kan leiden tot echt gewenste resultaten, voor de bewoner zelf, maar ook voor het hele dorp/de gemeenschap/het gebied.

Het bleef niet bij een appèl, Henk schetste ook ideeën van een aanpak die bij alle aanwezigen tot enthousiasme en betrokkenheid leidde. Veel van die ideeën zijn gebaseerd op de ervaringen in Overschild en wij borduren daar – in nog verder verbeterde vorm – op voort.

Voor de goede orde, het zijn nog ideeën. Als dorp maken we na de 15e de balans op en wordt er via de DVS bij alle inwoners gepeild of men belangstelling heeft zich bij ‘de beweging’ aan te sluiten!

De aanwezigen bij de dorpsborrel van 29-12 waren allen al overtuigd en hebben aangegeven die ‘gezamenlijke route’ in te willen slaan. Op verzoek van velen is toen ook afgesproken om te proberen vóór de 15e nog een keer samen te komen. Die bijeenkomst staat geboekt op a.s. zaterdag 12 januari, 16.00 uur bij P&L. Bedoeling is o.m. om aan de hand van de inmiddels door de gemeente toegestuurde risicoprofielmeldingen een beeld te krijgen hoe de verschillende profielen over het dorp zijn verdeeld. We kunnen ons dan ook beter voorbereiden op vraagstelling aan de gemeente en de NCG op 15 januari en mogelijk een soort rolverdeling afspreken.

Attentie: De uitnodiging voor a.s. zaterdag is toegestuurd aan allen die op de 29e aanwezig waren, omdat de bijeenkomst voortborduurt op die ontmoeting en zij aan hadden gegeven mee te willen doen.

Het is echter geenszins de bedoeling om die zaterdagoploop ‘besloten’ te houden voor alleen die groep. Wie zin en tijd heeft: WELKOM !

Als je komt, neem dan s.v.p. de brief van de gemeente mee.

Met versterkende groet,

Bestuur DVS

Bevingsverhaal Joke en Harry

Dorpsgenoten, Jaap en Aukje, doen hun verhaal bij het Groninger Gasberaad. De hele tekst kunt u ook vinden bij:  https://gasberaad.nl/bevingsverhaal/

Wie: Joke en Harry
Woonplaats: Steendam
Huis: Vrijstaand
Te maken met: Complexe schade en onveilige woning

Joke en Harry slapen alweer een paar dagen slecht. Na 5 jaar diende hun zaak eindelijk bij de arbiter en hoopten ze met de NAM tot een oplossing te komen. Helaas mocht dat nog niet zo zijn.

Eerst raakte het verslag van de schouw en zitting kwijt, vervolgens kregen ze afgelopen vrijdagmiddag om vijf voor vijf nog een nare mail van de NAM expert. De calculatie van hun aannemer was te laat aangeleverd (wat niet zo is), dus nam hij ook de vrijheid om extra tijd te nemen om dit te bekijken. Bovendien werd de arbiter gesommeerd om zich alleen te richten op de oorzaak van de schade, niet op eventuele veiligheid en versterking van de woning. En dan nu nog drie tot zes tergende weken wachten op de uitspraak van de arbiter. Hoeveel kan een mens hebben?

Het komt vaker in dit gesprek van vijf jaar bevingsellende naar voren; het traineren van de afhandeling van de schade door de betrokken partijen die de Groningers juist zouden moeten helpen. “Je reinste intimidatie”, zegt Harry.

Hun verhaal begint in januari 2013 wanneer de schade van de beving bij Huizinge zich laat zien in hun huis. Ze melden het bij de NAM net als zovelen van hun buurtgenoten. Alleen bij hen is het volgens de expert geen bevingsschade, maar komt het door het grondwaterstand. Over deze conclusie doet Arcadis trouwens acht maanden. Dit rapport is het begin van de ellende om hun schade vergoed te krijgen. In alle jaren die daarop volgen, wordt steeds weer dit rapport tevoorschijn getoverd om de schade niet te vergoeden. Terwijl er inmiddels genoeg bewijs is van het tegendeel.

Ze besluiten het waterschap te vragen naar de situatie rondom het grondwaterpeil. Via het waterschap komt er een expertise bureau naar de fundering van het huis kijken, doet metingen, graaft drie meter diep. De conclusie is dat er geen causaliteit is met de grondwaterstand. Dan denk je dat de zaak nu wel geregeld zou worden. Het blijkt het begin van een geschuif met dossiers en nog meer experts die zich over de zaak buigen.

In de tussentijd volgt de beving bij Hellum met nieuwe schade tot gevolg. Die ‘gewoon’ als A en B-schade wordt gekwalificeerd en vergoed wordt.

Inmiddels is de vloer 11cm doorgebogen in plaats van de in Nederland toegestane 8mm, maar nog steeds is er volgens de experts niets aan de hand. Totdat het uiteindelijk lukt om het CVW ervan te overtuigen dat er een constructeur naar het huis moet komen kijken. Weer wordt de fundering open gegraven, sonderingen gedaan. De conclusie van dit rapport is onthutsend. De schade heeft niets te maken met het grondwater. Het huis van Joke en Harry blijkt totaal niet bestand tegen de bevingen in Groningen en zou dus versterkt moeten worden.

Het CVW doet echter niets met het rapport. Uiteindelijk komt de contra-expert er ook niet uit met de NAM en rest hen niets anders dan de gang naar de arbiter. Het is nu afwachten wat daaruit voortkomt. Veel vertrouwen hebben ze niet meer in de gehele afhandeling van de schade.

Ze hadden hun hoop nog gevestigd op de versterkingsoperatie waarvoor ook in Steendam inspecties zijn gedaan. De versterking staat echter helemaal stil en niemand weet wat er verder gaat gebeuren.

Zoals Harry zegt: “Het gaat me niet eens meer om de schade, maar om onze veiligheid. We houden ons hart vast voor een zware beving.”

De namen in deze serie zijn altijd gefingeerd. 

Het Witboek Versterking Overschild

Het is al veel in het nieuws geweest en te vinden op internet: het witboek over de versterking in Overschild, dat door de werkgroep DVO aldaar geschreven is en op zaterdag 4 november overhandigd is aan NCG Hans Alders.

We hebben vorige week kunnen horen (bijeenkomst NCG 13 nov. bij P&L) dat inspecties in Steendam ook steeds dichterbij komen en plaats gaan vinden in 2018. (zie ook kopje ‘Nieuwe inspecties’ onder https://www.rtvnoord.nl/nieuws/186503/Meerjarenprogramma-Alders-komt-pas-in-2018).

Dat het versterken van onze huizen en alle bijkomende perioden voor een lange periode een aanzienlijke invloed zullen hebben. We hoeven niet meer te ervaren, maar ze hebben wel wat te ervaren. Zie ook: www. Overschild:

http://overschild.nu/wp-content/uploads/2017/10/DVO-WITBOEK-OVERSCHILD.pdf

We houden als DVS ook de vinger aan de pols. En we berijden ons, en welke ons in deze versterkingingsoperatie zoveel mogelijk als dorpsbewoners samen kunnen optrekken.

Als je daarover ideeën / gedachten hebt, dan vernemen wij dat al graag.

 

error: