Bestuursverslagen

.Verslag DB 19 januari 2021 

Begin:                   20.00 uur
Aanwezig:          Peter van Tholen, Fred Mahler, Taco Stammes, Sjouktje Kopenga

Peter opent de vergadering.

We hebben niet een agenda gemaakt, maar eenieder heeft de punten voor zichzelf genoteerd.

Taco:

Financieel boekjaar 2020 is klaar en klopt. Rest de kascontrole. Er wordt afgesproken dat er een oproep in de nieuwsbrief komt. Reageert er niemand op dan benadert het bestuur een tweetal kandidaten.

Peter:

Er zijn een aantal nieuwe leden bij DVS en er komen nog een paar bij. Het was de bedoeling dat cluster Zorg en Welzijn hen zou begroeten, maar dit kan nu niet. SK schrijft een welkommail aan de nieuwe leden.

Er zijn hem wat kleine oneffenheden op de website opgevallen. Ook deze worden zo spoedig mogelijk verholpen.

Bestuursverslagen toch graag weer op de website. Afgesproken wordt die van het afgelopen jaar alsnog op de pagina van bestuur DVS te plaatsen.

Aftrap Kultuureiland vindt op 23 januari a.s. plaats. Peter vindt dat er een attentie heen moet.
Dit is akkoord.

Fred:

Groninger Dorpen: er wordt een film gemaakt. De opnames vinden 23 januari plaats. Fred heeft een aantal mensen “ingehuurd/gevraagd” om te figureren. (Mail bijlage 1)

Toukomst: er is 6 miljoen vrijgemaakt voor een openluchttheater de Barst en een aardbevingscentrum. Het zou mooi zijn dat deze in Steendam komt te staan. Er wordt nog over een locatie nagedacht. (https://www.dvhn.nl/groningen/Toukomst-pakt-uit-met-nieuw-theater-26353811.html)

Toukomst: op 28 januari komt een boekwerk met daarin opgenomen de bundel met adviezen. Fred licht toe dat een en ander niet goed gecommuniceerd is met de mensen die ideeën hebben ingebracht. Dit wordt nog rechtgezet.

Werkgroep Van Onderen (Mail bijlage 2) Er is een brief aan Ollongren gestuurd getiteld De bestuurlijke zaken voorbij.

Werkgroep Centrumplannen: 1 deelnemer. Fred schrijft een reminder om toch nog mensen te enthousiasmeren.

Energieproject: het is nu te nat om de panelen te plaatsen. Wachten is op drogere tijden. Wat betreft de certificaten moet er nog wel het een en ander uitgezocht worden, met name voor de energiebelasting. Peter en Budgetenergie zijn hier mee bezig.

Sjouktje:

Google scherpt de voorwaarden aan m.b.t. opslag in de Cloud/drive. Voorstel van haar is om de 50 GB van de website voor opslag van onze foto’s te gaan gebruiken. Zij gaat dit voorleggen aan Rayit. Dit moet namelijk voor iedereen toegankelijk zijn.

Mijn dorp.nl: is blijven liggen tot TS terug was en daarna hebben we de feestdagen gevierd. Dit wordt weer opgepakt. SK maakt een opzetje en overlegt met TS.

Overige ingekomen mail:
– Mail van Ferenc Horváth: uitnodiging gemeentelijk Mobiliteitsplan op 5 februari a.s. (bijlage 3)
– Mailverkeer tussen Marjon Galema en FM over te houden interviews aardbevingen (bijlage 4)
– reactienota voorontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027 (bijlage 5)D

Verslag vergadering Dagelijks Bestuur DVS d.d. 5 november 2020

Aanvang:                  19.30
Plaats:                       Huize Stammes
Agendapunt:           Centrumplannen/dorpsplein

Vooraf:

Peter vraagt welke invloed DVS op de besluitvorming heeft gehad voor Stichting dorpshuis en hoe de informatie naar het dorp is uitgegaan. Inherent stelt hij de vraag welk stemrecht DVS binnen de stichting heeft.

Fred legt uit dat een bestuurslid van zowel de DVS (Fred) als de Coöperatie (Klaas) zitting heeft in de Stichting maar dat dit niet statutair is vastgelegd ingeval van eventuele toekomstige bestuurswisselingen. Een en ander is op basis van vertrouwen. Fred zegt toe dat hij zich hierin gaat verdiepen. Ook inzake de beslissings-bevoegdheid van DVS en/of Coöperatie.

Muziek bij Kaap Steendam in de toekomst:

Fred had een meeting uitgezet om enkele mensen binnen Steendam te enthousiasmeren, maar vanwege corona is dit uitgesteld. Tot nu toe is hier nog geen duidelijkheid over.
Intentie is om de concerten etc. via de exploitatie van de ‘horecatak’ te laten verlopen, zoals ook bij P&L het geval was.

Gebiedsvisie

Fred heeft het gevoel dat het contact met het dorp in brede zin wat verloren gaat. Er zijn veel zaken aan de orde, gebiedsvisie, energieproject, Kaap Steendam, DIEH …. maar veel van de dynamiek vindt buiten het beeld van de meeste bewoners plaats. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat de niet in de voorste lijn actieve Steendammers niet zelf de vinger opsteken om actief informatie in te winnen, maar ook doordat de stand van zaken en de daarbij behorende acties binnen de verschillende ontwikkelingen veelvuldig bijgesteld (moeten) worden en er dus geen goed afgerond moment is om het dorp te informeren c.q. samen tot draagvlakpeiling en besluitvorming te komen. Daarnaast speelt corona natuurlijk een beperkende en vertragende rol.  Fred stelt voor om binnen het dorp een enquête uit te zetten. Sjouktje zegt toe eventueel een enquête digitaal te kunnen maken.

Ook is de gebiedsvisie nog niet af. Wel in augustus goedgekeurd door de gemeenteraad, maar er moeten nog wat puntjes op de i gezet worden. Fred heeft recent van Jornand vernomen dat hij er nog steeds op mikt dat dit eind van het jaar helemaal rond zal zijn.

Zodra het zover is kan er gewerkt worden aan de hand van de gebiedsvisie aan een basis. Wellicht t.z.t. contact opnemen met Pepijn van La4salle, Bureau Pau en Estheticon.

 

Centrumplannen/dorpsplein

Aan de hand van het kaartje van Christiaan concluderen we dat het grondstuk van voormalig Peter en Leni geruild gaat worden met een stuk van Entjes. Er is een strook van ca 10 meter (uitwaaierend naar de Kaap) dat als toegangsweg gaat dienen. Het nu nog in gebruik zijnde parkeerterrein aan de overkant van de weg zal bij de centrumplannen betrokken worden.
Een en ander kan gecombineerd worden met de aanpak Damsterweg met het oog op de verkeersveiligheid en mooiere uitstraling.
Het zou een mooie kans zijn om “Noord” en “Zuid” eindelijk ook op het oog met elkaar te verbinden door een eenheid te creëren aan weerszijden van de brug en het afwateringskanaal.

Stappenplan

 • Zodra de grondruil rond is en alles vast is gelegd bij de notaris kunnen we stappen gaan ondernemen. Dit nadrukkelijk in relatie met de (contouren van de) gebiedsvisie.
 • Steendammers uitnodigen om na te denken over de invulling van het dorpsplein. We denken aan een brainstormgroep waarbij ook de mensen benaderd worden die in 2017 bij de eerste gesprekken aanwezig zijn geweest.
 • Dorpshuis/grond goed inzichtelijk krijgen wat van “ons” is.
 • Informatie op de website plaatsen

Afspraak

Peter bericht Christiaan dat DVS de initiatieven neemt om de centrumplannen/dorpsplein verder uit te werken zodat laatstgenoemde uit de frontlinie/wind wordt gehaald tot alles met betrekking tot de grondruil en de gebiedsvisie rond is.

Steiger afwateringskanaal

Er is onduidelijkheid bij het Waterschap en de gemeente van wie de steiger is aan de zuidkant. Peter wil hier graag meer inzicht in hebben.
Sjouktje heeft Gerry gevraagd hoe een en ander in elkaar steekt. De bewoners tegenover de steiger hebben elk de beschikking over dat deel van de steiger dat voor hun huis is gesitueerd. Het gaat om Jikky, Fred en Jordy. Ook hebben zij een meter in het afwateringskanaal. Het overige deel moet in handen zijn van de gemeente. Gerry geeft aan dat Johannes Benninga meer over de gemaakte afspraken zou moeten weten.

 

Verslag Algemeen Bestuur 20 oktober 2020

 

Ingekomen stukken

 • Diverse nieuwsbrieven Groninger Dorpen, allen doorgestuurd
 • Uitnodiging online ALV van Groninger dorpen, doorgestuurd
 • Midden-Groningen, brief toekenning subsidie
 • Bevestiging inschrijven bij Kern met Pit voor fruitstrook langs zonnepark
 • Uitnodiging 2 wekelijks actualiseringsuurtje op 22 oktober om 20.30. gecanceld
 • Uitnodiging Nienke Vellema, 6 schilddorpen op 5 november, doorgestuurd.

Financieel

 • Subsidie 2021 ad 3.000 is gehonoreerd
 • Mijn dorp.nl, is deze nog nodig, kosten per jaar wat eigenlijk niet meer gebruikt wordt. (SK)

Cluster activiteiten

 • Overleg toekomst dorpshuis
 • Kalenderkado aan DVS leden
 • Wat is de rol van DVS als in de winter het land “op slot blijft?”

Cluster Zorg en Welzijn

Geen opgave

Cluster Belangenbehartiging

Geen opgave

Verslag 14 juli Algemeen Bestuursvergadering

Aanwezig: Peter, Fred, Ellen, Mette en Sjouktje

Locatie: Peter en Mette van Tholen

 

Peter zit de vergadering voor en opent de vergadering.

Camping de Otter

Juridisch is het niet mogelijk om als DVS ons te mengen in de discussie over het verdwijnen van de camping. Wel kunnen de bewoners de gemeente inschakelen over het bestemmingsplan, gewoonterecht.

 

Cluster Belangenbehartiging

 • Vraag aan Ellie de Haas, vraag of wij als DVS een gesprek aan kunnen gaan over OV, snelheid etc. Peter maakt conceptbrief à cluster belangenbehartiging
 • Voortgang gebiedsvisie. Enquête is rondgestuurd. Er is weinig tot geen reactie op gekomen. Fred wil graag e.e.a. inventariseren om dit onderwerp breder uit te zetten.
 • N33 verdubbeling voorlopig stopgezet omdat de Ring Groningen financieel tegenvalt.
 • Dorp in Eigen hand: Jaap en Aukje zijn geweest. Er werden video’s gepresenteerd en veel uitgelegd, maar geen mogelijkheid tot het discussiëren over dit onderwerp.

 

Cluster Zorg en Welzijn

Oud papier: Er komt een tussenoplossing nu M-G het ophalen van het oud papier uit heeft besteed aan Virol. Totdat het ophalen goed is ingevuld haalt Tjuchem het oud papier op.  De opbrengst hiervan gaat naar Tjuchem, zij regelen ook de vrijwilligers. Ellen schrijft een stuk over de voortgang, deze wordt medio augustus in de nieuwsbrief geplaatst. SK bedenkt een bedankje voor Siert van der Laan en…

Cluster Activiteiten

 • Gaan aan de slag met het jaarprogramma voor 2021
 • Zomerstop handwerkcafé
 • Steendammeruurtje is weer opgestart en de activiteiten komen langzaam weer op gang.

Wat verder ter tafel komt.

 • Er is behoefte aan een vaste agendastructuur voor het AB. Wordt aan gewerkt.
 • Peter noemt de gratis aanlegsteiger in het afwateringskanaal. Wil graag duidelijkheid over de afspraken hierover en heeft contact met M-G. Hij houdt ons op de hoogte.
 • Toukomst: Peter geeft een actualisering. Schildmeer (en de 6 dorpen) wordt een apart traject binnen Toukomst. Hij is ook benieuw hoe het verder met de werkgroepen gaat. Fred merkt op het een lastig traject te vinden, 100 miljoen in kas en zoveel plannen/ideeën
 • Website: Sjouktje vraagt eenieder van het cluster kritisch naar de eigen (nieuwe) pagina wil kijken, mist er iets, moet er iets af en hoort graag om de website af te kunnen maken.
 • Versterking: Stel dat iemand niet wil versterken, maar wel graag mee wil doen met de koppelkansen/duurzaamheid hoe wordt daar mee omgegaan. Inmiddels is Christiaan hier naar gevraagd en er zijn mogelijkheden om toch mee te kunnen doen.
 • Bij M-G liggen een aantal zaken van Steendam over de kade, het energiepark en de daarbij behorende vergunningen aanvraag.
 • Binnenkort komen ook de gesprekken op gang over gas(t) vrij en de certificaten.
 • Berichtgeving tussen de clusters: Eerst gaat dit naar AB/DB en daarna volgt verspreiding al dan niet via de website.
 • Fred wil graag de heroriëntatie DVS op de volgende agenda van AB hebben staan.
 • Consumpties DVS vergaderingen/presentaties etc. in dorpshuis. 2x consumptie kan er aangeboden worden bij Peter en Leni.

 

Volgende DB: 6 augustus 2020 en 25 augustus

Volgende AB: 13 oktober

Locaties in overleg.

 

 

Verslag Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2020

 1. Opmerking vooraf, deze zijn naar aanleiding van de notities van 29 mei in huize van Tholen. Het is bij mij door familieomstandigheden blijven liggen. Mijn excuses daarvoor. Omdat veel items inmiddels alweer inge- en achterhaald/aangevuld/geüpdatet zijn heb ik de vrijheid genomen om het deze keer maar even als onderstaand te doen.
 2. Alhoewel het een DB is komt Mette er gezellig bij zitten. De koffie/thee gaan er goed in.

————————————————————————————————————————————

Financieel

 • De “gentle” reminder heeft gewerkt. Er zijn nog 3 gezinnen waar de contributie niet van binnen is. De contributielijst is up-to-date.
 • De subsidie van 3.000 euro is binnen. Liesbeth (on-) en officieel bedankt via de mail.
 • Bankpassen zijn binnen.
 • ANBI: er is contact geweest met Groninger dorpen, zij gaan met ons idee verder en gaan inventariseren welke behoefte aan informatie of belangstelling bij andere dorpen is. Ook gaan zij onderzoeken wat een goede status voor dorpsverenigingen kan zijn SSBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) of ANBI (Algemeen Nut Behartigende Instelling).
 •  

Cluster Activiteiten

 • Wandelen rond ‘Schild is weer gestart, evenals het handwerkcafé. Er is een fietstocht, een midzomeravond-wandeling geweest en het Steendammeruurtje gaat op 27 juni van start.
 •  

Cluster Zorg & Welzijn

 • Fred en Peter hebben een bezoek gebracht aan dit cluster. De besprekingen zijn positief verlopen.

Algemeen

 • Mette geeft aan dat zij het fijn zou vinden om vaker als AB bij elkaar te komen. SK probeert een schema te maken (out of the box: bijna klaar hoor. Moet even tijdgaatje vinden om alle reacties samen te vatten)
 • Energie: GRek is bezig met zgn. smartgrids. Een digitaal netwerk, wat zo is ingericht dat door middel van metingen vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd en zo de door onszelf/de coöperatie opgewekte energie (eerst) optimaal onder de leden kan worden verbruikt.
 • Gebiedsvisie: inmiddels is er een online meeting geweest.
 • Busperikelen: vlak voor de vergadering kwam er nog een mail hierover binnen. Fred en Peter hebben dit onderwerp binnen cluster Zorg & Welzijn besproken.

 

Ingekomen mail

 • Groninger Dorpen: mogelijkheid voor aanvragen subsidie Dorpshuizen.
 • Waterschap Hunze en Aa’s: voorontwerp Waterbeheerprogramma 2020-2027, doorgestuurd aan Peter en Fred.
 • Oproep van scoutinggroep: zij willen graag subsidie aanvragen maar hebben daarvoor een aanbevelingsbrief/schrijven nodig waarin onder meer komt te staan dat hun aanwezigheid positief bijdraagt aan de gemeenschap. Vraag van Mieke, inmiddels doorgezet naar Peter.

.

Verslag Dagelijks Bestuurs d.d. 1 mei 2020, huize Stammes.


Aanwezig:
Fred Mahler, Taco Stammes, Peter van Tholen en Sjouktje Kopenga

Aanvang : 16.00 uur

 

Ingekomen post:

 • KVK: inschrijving Mette, uitgeschreven Willeke, Peter van Zeijl en Grietje, Adreswijziging van Damsterweg 20 naar nr. 9, wijziging Sjouktje algemeen bestuurslid naar secretaris. Moniek Zijlstra hiervan hebben we nog geen bericht. Ook niet van TS. FM gaat er (weer) mee aan de slag.
 • Uitnodiging Jaarvergadering (afgelast) op 19 maart jl. van vereniging bie ’t Schld.
 • FM vraagt of Namensnederland.nl (enquête) bij ons bekend is. Nee, maar het is wel iets om in het dorp (via nieuwsbrief) uit te serveren.

 

Ingekomen mail: (doorgestuurd naar DB)

 • 2 maart, ideeën en plannen voor je eigen leefomgeving van Liesbeth Zwart
 • 31 maart, initiatieven die wij tijdens deze lockdown bedacht en uitgevoerd hebben in ons dorp (LZ)
 • 3 april, initiatief tegen eenzaamheid (LZ)
 • 15 april, inzameling verpakkingsafvalzakken worden rondgebracht in Steendam (LZ)
 • 17 april, impulsloket geopend voor initiatieven voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en ondernemers, van 0 tot 10.000 bij Loket Leefbaarheid, bij dit initiatief hogere bedragen.
  (FM en PvT geven meer informatie over dit impulsloket, waar subsidies aangevraagd kunnen worden tot 125.000 euro).

Financieel

 • Getekende nota door Birgit Gruisen
 • Factuur lidmaatschap bie ’t Schild (al via mail naar TS gestuurd)
 • Factuur Anjers ad € 61,60
 • Subsidie van 3.000 euro hebben we nog geen bericht van. SK gaat mailtje schrijven.
 • Ommetje: TS en Phyl hebben alles op een rij gezet, alle toegezegde subsidies zijn binnen en de rekeningen zijn betaald. In kas nog € 123,00
 • Sjouktje gaat na of ANBI-status haalbaar is voor dorpsverenigingen. Zou fiscale verrekening van gemaakte, niet vergoede vrijwilligersonkosten (bijv. km-kosten) mogelijk maken. Update: is inmiddels uitgezocht/op papier gezet.

Wat verder ter tafel komt

 • Cluster activiteiten: wekelijkse puzzel en er zijn wat digitale activiteiten in de bedenkfase. Komen er z.s.m. op terug. Wel is er binnenkort een face tot face meeting
 • Cluster Belangenbehartiging: FM/PvT houden ons regelmatig zeer uitgebreid op de hoogte
 • Cluster Zorg en Welzijn: FM heeft i.o.m. Ellen een opzetje naar een start van dit cluster gemaakt. FM stelt voor om de reactie(s) van Ellen c.s. af te wachten.
 • Plantaardigs: de aanvraag subsidie voor diverse items loopt nog. De Schildmeerzichtcirkel tegenover de woning van de Van Tholens wordt aangepakt. Bernice gaat bezig met gekleurde ompaling.
 • Kabouterpad: Midden-Groningen heeft een nieuwe aannemer, want de paden zijn allemaal gemaaid.
 • Versterking: Handen ineen Steendam/Tjuchem van Christiaan is vorige week opgenomen in nieuwsbief
 • Vraag van FM hoe de publicaties rondom de versterking dusdanig te versturen dat ze niet verzanden en goed te vinden zijn op onze website
 • Contributie, heeft iedereen betaald en zo nee, hoe gaan we dit doen. Zijn de betalingen verwerkt in de ledenlijst en/of wie gaat TS helpen (als hij dat noodzakelijk/nodig vindt?). En eventueel nette herinnering sturen. (Update: met het uitschrijven van Willeke heeft Rabobank de rekening geblokkeerd, Na KVK-inschrijving TS kan hier actie op ondernomen worden.

De beurt is aan FM:

 

Gebiedsvisie:

Er zijn diverse drie bureaus ingehuurd om de gebiedsvisie Steendam/Tjuchem te maken, in goed overleg met bewoners van beide dorpen. Onze dorpsvisie 2020-2030 is basis-input voor Steendam. Bedoeling is alle ideeën/kansen te inventariseren, en zo kansrijk mogelijk te combineren / in beeld te brengen.

Energieproject:

 • Met Lowie van den Burgh zijn afspraken gemaakt.
 • Evenzo met enexis, inrichting park en de aansluitingen.
 • Indiening van de officiële vergunningsaanvraag wacht nog op uitsluitsel over de ecologische stapsteen.
 • Het al of niet aanleggen van de ecologische stapsteen (stuk natuurgebied tussen het park en Van Essen – na de laatste windmolen – ligt in handen van Provincie. Het is nog onduidelijk welk besluit daarover genomen gaat worden. Dit hangt ook samen met de (al of niet) uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur richting Tjuchem (en verder). Er wordt vanuit Tjuchem ingezet op de aanleg van een Natuurplein rond het oude tracé van de N33, behoud van de oude N33 pijlers als eco-kathedraal en het Natuurplein met een brede strook langs het Afwateringskanaal te verbinden met het Steendamster bos.

Versterkingsverhaal:

 • Heft in eigen Hand en VIIA. We hebben een ja tegen ons plan, er is nog 1 handtekening nodig vanuit Den Haag. Met 5 pilotwoningen wordt dit voorjaar een start gemaakt. Nog onduidelijk is in welke (woning)volgorde het traject wordt doorlopen. Dat hangt o.m. af van de beschikbaar komende versterkingsadviezen (VA’s). Die worden via de NCG opgeleverd.
 • Midden-Groningen/NCG zoeken de media op. Er is overleg over wat de inhoud wordt en wanneer er gepubliceerd gaat worden.
 • Alle mogelijkheden ook met betrekking verduurzaming en levensloopbestendigheid zijn bespreekbaar.
 • Stichting Dorp in eigen hand Steendam/Tjuchem is in oprichting als rechtspersoon om de financiële stromen efficiënt te kunnen faciliteren en juridisch goed te kunnen waarborgen.
 • Het VIIA-traject gaat werken met een Ombudsteam, waarvan ook vertegenwoordigers uit beide dorpen deel uitmaken. Gedachten over rol/inhoud van zo’n ombudsteam zijn door ons bestuur aangeleverd bij Christiaan. Er wordt over gedacht ook Stut en Steun voor het Ombudsteam te gaan inschakelen.

De website Steendam.info is na drie jaar gebruik ondoorzichtig geworden. FM wil graag bespreken hoe dit anders aangepakt kan worden, zodat belangrijke berichtgeving zoals de versterking straks niet verzanden. SK gaat nadenken en komt met een opzetje.

 

Pvt wil om 19.00 uur graag eten en we sluiten om deze tijd de vergadering. TS dank voor de gastvrijheid.

 

We besluiten dat we om de 2 of 3 weken toch bijeenkomen om de ontwikkelingen te bespreken. Taco doet voorstel voor vergaderschema 2020, op basis van zijn (thans bekende) on/offshore-rooster

 

Staindaam broest..

error: