Wijzigingen in bestuur DVS (juli 2019)

Wijzigingen in bestuur DVS (juli 2019)

Beste mensen,

In de afgelopen periode heeft een viertal bestuursleden van de Dorpsvereniging om uiteenlopende redenen te kennen gegeven te willen stoppen met het bestuurswerk: het gaat hierbij om Grietje Koers, Willeke Buist, Mieke Wind en Fred Mahler.

Grietje, Willeke en Fred maakten sinds het ontstaan van de Dorpsvereniging Steendam deel uit van het bestuur. Mieke was de afgelopen drie jaren bestuurslid. Wij zijn hun veel dank verschuldigd voor alle bestuurlijke inzet in de afgelopen jaren.

Bij dit vertrek hoort wel de blijde mededeling dat de 4 ‘vertrekkers’ wel actief blijven actief binnen DVS, maar los van bestuurlijke rollen en ieder op basis van (andere) eigen voorkeuren en beschikbare tijd.

Eén en ander houdt in dat het DVS-bestuur zich heeft moeten beraden op vragen als:

  • hoe komen we aan nieuwe gegadigden / geïnteresseerde dorpsgenoten
  • hoe gaan we (ondertussen) de continuïteit  waarborgen’, en
  •  biedt de huidige situatie niet de mogelijkheid om de interne organisatie van onze dorpsvereniging aan te passen, op basis van inmiddels 5-jarige ervaring.

Bezinning op deze vragen heeft geleid tot de volgende stappen:

  • Alle leden ontvangen binnenkort een oproep (flyer) met de vraag zich te melden als actieve vrijwilliger. Deze aanmeldingsoproep geldt voor alle functies binnen onze vereniging, van bestuurslid tot werkgroepslid tot ‘bardiender’ in het Dorpshuis. Dit uiteraard op basis van eigen voorkeuren en beschikbare tijd.

(N.B. een dergelijke oproep is eerder gedaan. Daarvoor hebben zich destijds al een aantal bewoners gemeld. Door miscommunicatie binnen het bestuur is hier richting betrokkenen nog niets mee gedaan, waarvoor onze excuses. Met de resultaten/aanmelders op de komende oproep plannen we in september een concrete opstartuitwisseling)

  • b.t. de interne organisatie is het document ‘Heroriëntatie op DVS-organisatie’ geschreven, dat door het bestuur met algemene stemmen is aanvaard. Het betreffende document is te vinden op onze website, u vindt dit onderaan het bericht. Erin beschreven staat de organisatiestructuur op hoofdlijnen, en dus ook de verschillende rollen waarvoor we actieve bewoners zoeken.
  • Na de zomer – er wordt gemikt op 2e helft oktober – wordt er een extra Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze ALV zal in het teken staan van de ‘herinrichting’ van de DVS-organisatie en de presentatie/bespreking van de (concept-)Dorpsvisie.

Belangrijk onderdeel van de bespreek/besluitpunten op deze bijeenkomst is de samenstelling van een nieuw bestuur.

Alle DVS-leden ontvangen voor deze ALV ruim tevoren de uitnodiging + bijbehorende stukken.

  • Tot aan deze extra ALV worden de noodzakelijke bestuurlijke zaken ter hand genomen door een interim-bestuur bestaande uit Sjouktje Kopenga (secretaris a.i.), Taco Stammes (penningmeester a.i.) en Peter van Tholen. Fred Mahler blijft tot aan de ALV ‘achtervang’ voor deze interimploeg. Willeke blijft ook na de ALV beschikbaar om de nieuwe penningmeester terzijde te staan bij de ‘bewaking’ van de DVS-financiën.

Heroriëntatie op organisatie DVS