Alle berichten van skopenga_kg4v6cq2

Afvalbeleid

Aan de wijk- en dorpsverenigingen

(Noot van de webmaster: u vindt de pdf bestanden via deze linkjes: “Samen maken wij het mogelijk”  en “Regiokrantknipsel”)

Enkele maanden geleden heeft u een gesprek gehad met Arjen van Leeuwen namens de gemeente Midden-Groningen over het nieuwe afvalbeleid. Tijdens dat gesprek hebben jullie gesproken over jullie wensen en verbeterpunten voor de afvalinzameling. Naast gesprekken met (bijna) alle bewonersorganisaties hebben we ook afvalenquêtes, interviews en inspiratie- en informatieavonden gehouden. Wij hebben op deze manier veel inbreng gekregen voor ons nieuwe afvalbeleid. We willen u bedanken voor uw inbreng, betrokkenheid en bereidheid om het afval beter te scheiden.

Op basis van alle wensen en ideeën rondom de afvalinzameling en -scheiding hebben wij een beleidsplan van afval naar grondstof opgesteld. Dit beleidsplan hebben wij – als voorgenomen beleid – besproken met de raadscommissie. De raadscommissie heeft het concept beleidsplan vrijgegeven voor inspraak. In de bijlage hebben wij onze publicatie opgenomen van de Regiokrant van 5 december. Hierin hebben wij aangegeven hoe men een officiële reactie kan indienen.

Het concept beleidsplan Van afval naar grondstof 2019-2030 ligt van 5 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Hoogezand en op de locaties in Slochteren en in Menterwolde. In deze periode kunt u het concept beleidsplan inzien, evenals andere stukken zoals de resultaten van de afvalenquêtes. U vindt deze stukken ook op de website van de gemeente https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/anders-met-afval

Wij verzamelen alle  ingebrachte inspraakreacties en sturen die door naar de gemeenteraad. Die neemt op basis van alle inzichten een officieel besluit over het nieuwe beleid. Dat besluit verwachten wij in het voorjaar 2019.

In de publicatie hebben wij ook een samenvatting opgenomen van het nieuwe beleid. De belangrijkste punten uit het nieuwe afvalbeleid hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

 1. Diftar in de hele gemeente.
 2. GFT-inzameling huis-aan-huis in de hele gemeente, ook bij de hoogbouw.
 3. GFT zomers 1 keer per week inzamelen.
 4. Verpakkingsafval in de hele gemeente 1 keer per twee week inzamelen.
 5. Oud papier laten inzamelen door verenigingen.
 6. Meer verzamelcontainers (op het niveau van het landelijk gemiddelde brengen).
 7. Experimenten met beloningssystemen voor goed scheiden van afval.
 8. De voorbereiding van een nieuw afval brengpunt.
 9. Mogelijkheden ontdekken met participatieprojecten met bewoners en dorpen/wijken.
 10. Meer communicatie.

In de tweede bijlage vindt u een uitgebreidere samenvatting van het nieuwe beleid.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben over het nieuwe afvalbeleidsplan, dan komen we graag langs om deze te beantwoorden. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Namens burgemeester en wethouders,

 

Met vriendelijke groet,
Wout Vink
Beleidsmedewerker afval en grondstoffen IBOR
Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand
T 0598-729732
Website www.midden-groningen.nl
Twitter @midden-groningen
Facebook www.facebook.com/midden-groningen

 

 

Strandgebied

Het onderhoud en beheer van het strandgebied is al langer een punt van zorg. Mede op basis van de vele signalen van onze leden en van bezoekers hebben wij in maart van dit jaar een brief aan de gemeente geschreven waarin deze zorgen (weer) onder de aandacht zijn gebracht met het verzoek snel tot actie over te gaan. Een aantal zaken is toen daadwerkelijk opgepakt: basisonderhoud strand, reparatie van de steiger, voorziening toiletten, paden vrij van onkruid.

In de uitwisseling met de gemeente kwam naar voren dat het versnipperde eigendom van het strandgebied nog een extra hindernis vormt om te komen tot een goede vaste afsprakenstructuur voor het beheer en onderhoud. Meerdere stukken grond zijn niet in handen van de gemeente en er spelen verschillende belangen.

Recent heeft het DVS-cluster Belangenbehartiging opnieuw overleg gehad met de gemeente (Liesbeth Zwar:, onze gebiedsregisseur, en George Kietvitsbosch: IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Vanwege betrokkenheid en ideeën over het gebied waren dit keer ook 3 leden van het initiatief Kultuureiland Damsterplas aanwezig. De stand van zaken nu is:

 • De gemeente blijft sterk inzetten op vaste afspraken over beheer en onderhoud van het strandgebied met andere betrokken grondeigenaren c.q. partijen.
 • De gemeente verzekert dat het strand, steiger, fiets/wandelpaden, heuvel en parkeerplaats op dezelfde wijze zal worden onderhouden als afgelopen seizoen. Men  heeft  een bedrijf in de arm genomen om het afval op te halen (net als bij Zuidbroek,  Botjes Zandgat en Zuidlaardermeer)
 • Of de toiletunit in 2019 weer geplaatst zal worden, is afhankelijk van wat er met de strandkeet gebeurt. Als de situatie blijft zoals die nu is, verzorgt de gemeente ook komend jaar weer de toiletgelegenheid. Hetzelfde schoonmaakbedrijf dat het afval ophaalt, heeft dan ook weer de taak de toiletten open te stellen en schoon te maken.
 • Onderdeel dat komend jaar ook zeker zal moeten gebeuren (vorig jaar niet gedaan), is het terughalen van het zand uit het meer en het omploegen van het strand.
 • De gemeente coördineert samenspraak met de eigenaar van ‘de keet’ (het strandpaviljoen) om duidelijkheid te krijgen over het toekomstperspectief.
  Voor een goede toekomst is een forse investering nodig en die gaat/kan de gemeente niet zelf doen. Bovendien is de grond in particuliere handen.                                                                                                                                                                            (Supermarkt Plus uit Schildwolde was na noodkreten van strandbezoekende klanten afgelopen zomer zo nobel om in te springen met de verkoop van ijs en drankjes. Als er niets gebeurt, wil Plus wel weer inspringen, maar zou dit dan vooral uit maatschappelijke betrokkenheid doen, en niet omdat ze er verdere ambitie mee hebben of omdat het ze iets oplevert).

  De insteek van DVS Belangenbehartiging is in de eerste plaats goed onderhoud. Daarnaast zouden we op termijn ook graag meer uitstraling, toezicht en voorzieningen bij het Schildmeerstrand zien. Wil je meepraten of heb je ideeën, horen we het natuurlijk graag. Schiet één van de clusterleden aan, of mail naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

Welkom op de website van Steendam

 Waar een klein dorp groot in is 

Deze website is voor, door en met Steendammers gemaakt en bevat informatie over Steendam en de omliggende dorpen en natuurlijk ons prachtige Schildmeer, centraal gelegen in het Duurswold.

De foto is gemaakt door Jurjen Veerman. Het beeld van deze website is geïnspireerd door de song  – The Road ahead is empty – door City to City en wordt door de Steendammers zelf  ingevuld.

Foto maand februari ingezonden door Greet Haan-Ottens

Sponsoren van deze website:        

Nieuwsbrief