Alle berichten van skopenga_kg4v6cq2

Verslag bijeenkomst de Barst op 24 september 2022

Dorpsbijeenkomst Steendam Haalbaarheidsonderzoek De Barst

24 september 2022

Ca. 30 aanwezigen

Helaas is vormgever Harm Naaijer verhinderd door covid-bestemming. Jos Thie neemt de aanwezigen met een beamerpresentatie mee door het verslag van het haalbaarheidsonderzoek. Dit Barstverslag (+ bijlagen) is medio deze week in digitale vorm verspreid onder alle inwoners van Steendam.

In voorliggend korte verslag van de dorpsbijeenkomst worden de opmerkingen weergegeven die vanuit de bewoners zijn gemaakt.

 

De door de meerderheid gedragen conclusie was:

 • Uit vele monden klonk waardering voor het project: mooi, uitdagend, interessant etc.
 • Locatie stuit op veel tegenstand. In plaats van de voorgestelde locatie in Steendam worden er een aantal alternatieve locaties aangedragen zoals het Kultuureiland of Delfzijl (strand-kom).
 • Grote bedenkingen / terughoudendheid ten aanzien van de omvang (5.000 plaatsen) van dit project, zowel qua logistiek als haalbaarheid.

 

De vragen opmerkingen – geclusterd – op rij:

 • Er kwamen veel bedenkingen over het aantal bezoekers waar men op mikt. Enerzijds langs de lijn: ongeloof in een dermate grote belangstelling, anderzijds met de ‘aanslag’ op de infrastructuur/wegen/parkeerbehoefte. Er is gerefereerd aan de recente voorstelling ‘Hollands Hoop’ bij Overschild. Dat was ook grootschalig theater, met 1.000 bezoekers per voorstelling en 22.000 in ruim een maand. Gebleken is dat het gebied (en de infra) dat aan kan, met als kritische factor de logistiek van het parkeren. Verder is dat evenement gerealiseerd zonder (hoorbaar?) kritische noten vanuit de directe omgeving.
 • Bewoners wonen in Steendam voor de rust, de natuur en de ruimte. Daar wordt met “de Barst” een enorme inbreuk op gedaan. Meerdere bewoners hebben langs die lijn een brief gezonden aan de initiatiefnemers.
 • Velen hebben zorgen over de verkeerssituatie bij realisatie.
 • Er worden ook zorgen geuit over de invloed op de dierenpopulatie. Dieren zijn al zo verjaagd door diverse eerdere ontwikkelingen (o.a. het kappen van bos, golfbaan). Al het dierenleven is daar verdwenen.
 • Zorgen over de impact op het Schildmeer en directe omgeving. Kenmerk is de vlakheid en die wordt nu doorbroken met een heuvel van 15 à 20 meter hoogte. En dat terwijl de goothoogte van (sommige) gebouwen al te hoog is.
 • De voorgestelde locatie staat voor het publiek en het toneel ongunstig op de wind. De windrichting (west) overheerst in ons gebied (300 dagen per jaar). Het kan behoorlijk ‘spoken’, juist ook aan de geopperde zijde van het Schildmeer.
 • Is er – ook in het perspectief van voorgaand windpunt – al aan Delfzijl als locatie gedacht (bijv. de strandkom). De wind is daar aflandig en er is goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
 • In het perspectief van de (te grote) schaalgrootte wordt ook het idee van West 8 aangehaald (2.000 bezoekers).
 • De ingreep op / aantasting van het landschap is blijvend.
 • Het verslag oppert een in de tijd ‘geleidelijke groei’ van het project. Vraag is of/hoe daar in het exploitatieperspectief onderzoek naar is gedaan (Wat is de consequentie als er na realisatie van een deel ’bewijs/bedenkingen’ groeien over de ultieme haalbaarheid. En hoe kun je überhaupt een dergelijk project in delen opbouwen?)
 • Zijn er door de gemeente vragen gesteld c.q. voorwaarden verbonden aan aanpassing van de infrastructuur (druk op wegennet, parkeren …)? De gemeente lijkt slechts aandacht te hebben gevraagd voor draagvlak bij de bewoners en wil (uiteraard) niet het risico lopen belast te worden met financiële aansprakelijkheid, zowel wat betreft de bouwinvestering als de exploitatie door de jaren heen.
 • Wat betreft het verkeer, de brug over het Afwateringskanaal is enkelzijdig. Dat leidt nu al af en toe tot een bottleneck in de doorstroming. Doordat er maar uit 1 richting auto’s over de brug kunnen zal er aan beide zijden van de brug sprake zijn van wachtende auto’s met draaiende motoren. In meervoudig opzicht geen gezonde situatie voor Steendam. Het onderzoek van Royal Haskoning / DHV lijkt hier niet op in te spelen.
 • Er zijn aarzelingen/bedenkingen bij het ‘spelen op het sentiment van de Groninger’ met deze blijvende markering van het gastijdperk.
 • Bij de eerste presentatie was er weliswaar applaus, maar dat was meer als dankuiting aan de presentatoren dan uit waardering voor het project. Velen zaten met de mond vol tanden: hoe moeten we dit plaatsen? wat komt er nu op ons af?
 • Er wordt gevraagd naar samenwerking met het Kultuureiland Damsterplas.
 • Zijn de initiatiefnemers bekend met de vorig jaar tot stand gekomen Gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer? Daarin is tussen beide dorpen een landschapspark getekend, met afschaling van de Hoofdweg. Dat lijkt zich niet te verhouden tot wat er in het verslag is opgenomen m.b.t. de ‘upgrading’ van de Hoofdweg en de aanleg van het landschapspark aan de oostzijde van heuvel De Barst.
 • Het decor / de theatervoorstelling vindt plaats aan de waterzijde van de dijk langs het Schildmeer. Die dijk is recent door het Waterschap versterkt uit (klimaat)veiligheidsoverwegingen. Vormt de dynamiek rond het project geen aantasting/verzwakking van de versterkte dijk?
 • De parkeerplekken komen in het landschapspark aan de overkant van de Damsterweg. Wat blijft er dan over van/voor het landschapspark?
 • Het landschapspark kan hooguit dienen als fourageerplek voor weidevogels. Maar alles beter dan raaigras.
 • De verkeerssituatie op de Damsterweg is nu al gevaarlijk. Hoe gaat dit straks?
 • Er zijn veel betere mogelijkheden voor De Barst ten zuiden van het Schildmeer bij de Damsterplas. Daar is meer ruimte voor ontsluiting (Geerlandweg / N33), parkeren, aansluiting op gaslocatie als die gaat sluiten.
 • Jos Thie noemde in zijn presentatie het jaar 2028 als wellicht een mooi moment voor het eerste evenement/productie. Dat jaar wordt door ‘Den Haag’ steeds genoemd als jaar dat deversterking zal zijn afgerond. Dit wordt door aanwezigen gepareerd met: het is niet realistisch te denken dat de versterking dan klaar is.

 

Dorpsvereniging Steendam,

 

Phyl Hoogeveen

Fred Mahler

 

 

 

Brief aan wethouder: belangrijke, zorgelijke ontwikkelingen in Steendam

Met onze Algemene Ledenvergadering op 6 april en de brede informatiebijeenkomst van 20 april hebben wij onze dorpsgenoten kond gedaan van de actuele stand van de vele zaken die in ons gebied spelen. 

Daarbij is ook aandacht besteed aan de belangrijke rol die de gemeente bij veel van die ontwikkelingen zou moeten spelen, een rol die zij helaas (op de meeste punten) al tijden niet waarmaakt. Zo is er geen voortgang op de ontwikkelingen die als potenties in onze Dorpsvisie, en later in de Gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer staan verwoord.

Sinds juni hebben we een nieuw College van B&W in onze gemeente. Belangrijke ‘contactwethouder’ binnen dat nieuwe bestuur is geworden Markus Ploeger, de lijsttrekker van Gemeentebelangen MG. Hij is – naast wethouder op diverse inhoudelijke portefeuilles – ook dorpswethouder voor Steendam en de andere dorpen rond het Schildmeer, waar wij mee samenwerken.

We hebben bij wethouder Ploeger aan de ‘alarmbel’ getrokken over de gemeente als grote afwezige in de voortgang van afspraken m.b.t. ons gebied. Directe aanleiding nu is het recente bericht dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor 106 recreatiewoningen aan de Damsterweg / Roegeweg.  over onze dorpsvisie en gebiedsvisie. Dit nu specifiek in directe relatie met de voorgenomen bouw van 106 recreatiewoningen: officiële bekendmakingen

Met onderstaande (cursieve) tekst – integraal overgenomen van de email die op 25 juli is verstuurd aan wethouder Ploeger – hebben we e.e.a. onder zijn aandacht gebracht. Dit met verzoek tot een live afspraak op korte termijn. Er is toegezegd dat direct na zijn vakantie de agenda’s zullen worden getrokken.

 

Geachte wethouder Ploeger,

 Ik gebruik een eerder aan u  – toen nog als lijsttrekker GBMG – toegezonden mail als ‘onderlegger’ voor dit bericht. Inmiddels bent u (o.m.) dorpswethouder in ons gebied en dat was op zich al reden genoeg voor onze besturen (dorpsvereniging, dorpscoöperatie en stichting Dorpshuis) om naar een kennismakend en informerend gesprek met u uit te zien.

Wij proberen al veel langer met de gemeente (secretaris, voorgaand college, ambtelijk apparaat) tot goede afspraken te komen over een integrale gebiedsgerichte visie en aanpak, in vruchtbare combi met en pro-actieve betrokkenheid van de bewoners van het gebied. 

Er spelen in onze omgeving (uw dorpen dus) vele ontwikkelingen en ontwikkelingskansen die een integrale benadering vragen. Aan bewonerskant zijn we daar (al langer) klaar voor en ook liggen er al vele ‘hapklare brokken’ om in samenhang en samengang het woon- leef- en recreatieklimaat op een bij het gebied passende wijze groene (en blauwe) toekomst te geven.  Om er enkele te noemen:

 • Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030
 • Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam – Schildmeer
 • Nieuwbouw Dorpshuis Kaap Steendam
 • Kultuureiland Damsterplas
 • Toukomstproject De Barst
 • Plannen ondernemer Rudi van Oosten
 • Innovatie Werkplaats Groeningen in Hellum
 • Samenwerking 6 Schilddorpen (Siddeburen-Hellum-Schildwolde-Overschild-Tjuchem-Steendam).
 • N33-nadere bezinning / alternatieven.

Wellicht is u dat al in uw voorbije raadsperiode ter ore gekomen, maar wij hebben als dorpsgemeenschap eerder en meermaals ons constructieve visitekaartje afgegeven bij de gemeente. Dat dit ook (h)erkend wordt mag blijken uit o.m. de hoge bezoeken uit de Randstad die ons in 2020 en 2021 te beurt zijn gevallen. 

Ook/zelfs in deze vakantieperiode zijn er steeds voldoende bestuurders aan onze kant aanwezig om een ‘goed gesprek’ met u te hebben. 

Sterker nog, wij hopen dat u op zeer korte termijn gelegenheid hebt om met ons aan tafel te gaan. Die urgentie wordt nu met name ingegeven door de recente informatie die wij hebben ontvangen over de voorgenomen realisatie van maar liefst 106 recreatiewoningen (tegen ons kleine dorp aan). 

Die bouw is niet eerder met ons als dorp gecommuniceerd, maar (b)lijkt al een gelopen koers c.q. fait accompli te zijn. Dit o.b.v. een ‘eeuwenoud’ bestemmingsplan, waarvan maar weinigen hier het bestaan nog kenden (als al). 

Dit is dus voor ons een soort overval. Daar komt bij dat de sporen ervan niet overeenkomen met de wensen/visie zoals beschreven in onze dorpsvisie Steendam en gebiedsvisie Tjuchem-Steendam, welke laatste zelfs in opdracht van de gemeente tot stand is gekomen.

 

U weet vast als geen ander wat er in het Collegeprogramma 2022 – 2026 staat verwoord. Toch hieronder enige citaten van zaken die ons als dorpsgemeenschap(pen) in het bijzonder aanspreken.

 • De inwoner staat centraal: voor al het beleid dat we formuleren geldt dat we uitgaan van het perspectief van de inwoner. We zorgen dat het altijd duidelijk is voor de bewoner waar deze aan toe is. 
 • Prettige woon-, werk- en leefomgeving: We houden bij beslissingen rekening met de gevolgen op de leefomgeving, zodat het voor toekomstige generaties ook fijn wonen en werken is in onze mooie gemeente.
 • Gebiedsgericht werken en participatie: we willen dat de gemeente in dorpen en wijken niet alleen een bestuurlijk gezicht heeft, maar ook een ambtelijk gezicht. De gemeente moet aanspreekbaar en bekend zijn. Het vertrouwen in het openbaar bestuur moet terug. We zetten daarom het dorps- en wijkwethouderschap voort. Iedere wethouder heeft een aantal dorpen en wijken onder de aandacht. 

Hierin lijkt de gemeente – in al haar geledingen (en in ieder geval in ons gebied) – nog flink wat meters te moeten maken. Ook daarover komen wij graag met u in gesprek, om onze betrokkenheid en ideeën daarover te verhelderen.

 

Wij hopen met voorrang van u te mogen vernemen.

 

Met MG-groet, namens alle bestuurders van de gemeenschap Steendam

________________________________________________________________________________

Uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van het vervolg. Maar, mocht je al eerder behoefte hebben aan nadere informatie/toelichting, aarzel dan niet en schiet een van onze bestuursleden aan. Of kom naar de gezellige dorpsborrel, elke laatste zaterdag van de maand vanaf 16.30 uur.

: zie

Centrumplannen update 21 juli 2022

Op 21 juli hebben we een vervolg bijeenkomst gehouden omtrent de ontwikkelingen van ons toekomstige centrum. Wij willen wel, maar het lijkt wel of er steeds weer apen en beren op onze weg er naar toe gegooid worden. We zijn druk doende deze objecten op een goede en vooral constructieve manier te verwijderen. Het ziet er naar uit dat we veel bereiken. Naast de presentatie zijn deze avond ook de “wie doet wat en wie heeft tijd” bij de verschillende fases in de aanloop naar continuering gezet. Wil je ook meedenken, stuur dan een mail naar DVS

Vacatures werkgroep kabouterpad

VACATURES WERKGROEP KABOUTERPAD

 Het Kabouterpad Steendam bestaat nu bijna 6 jaar. De kabouters zijn geliefd bij bezoekers uit de wijde omgeving en zorgen voor vele blije kindergezichten. De Facebookpagina heeft inmiddels ruim 1000 volgers en de Kabouterkrant vindt gretig aftrek. Voor het printen van de krant is er een sponsor. En sinds het begin van het bestaan van het Kabouterpad zorgt een werkgroep van dorpsgenoten voor inspectie, onderhoud, contacten met gemeente en Staatsbosbeheer en het maken van de krant.

In de loop van de tijd is de werkgroep echter steeds kleiner geworden. Er is een tijdje geleden één nieuw lid bij gekomen (          ), maar dit is helaas niet genoeg. Om te kunnen blijven voortbestaan en het leuk te houden voor de bestaande werkgroepleden, zijn we wederom op zoek naar versterking.

VACATURE 1:

Wij hebben momenteel helaas geen werkgroeplid meer voor het maaien van gras rondom de kabouters. We zijn daarom op zoek naar één of twee personen die er ca. 3 keer per jaar voor zouden willen zorgen dat het gras rondom de kabouters verwijderd wordt. We hebben hiervoor eigen gereedschap beschikbaar.

VACATURE 2:

We hebben momenteel helaas geen werkgroeplid meer voor inspectie van het pad en de kabouters. We zijn daarom op zoek naar één of meerdere personen die een 1- of 2-wekelijks inspectierondje langs het pad willen maken. Dit zou bijvoorbeeld heel goed ingevuld kunnen worden door wandelaars of hondenbezitters die toch al af en toe in het bos rondlopen, maar ook andere hulp is welkom.

Kom ons dus helpen a.u.b.!

Wil jij ons komen helpen? Heel erg fijn!

Aanmelden kan via mail, telefoon, whatsapp,

persoonlijk aanschieten of de tamtam:

mieke_wind@hotmail.com, 06-24686752 (Mieke),

bernicebot@hotmail.com of 06-44476246 (Bernice).               

Alvast hartelijk dank voor je reactie!                  

 

Vriendelijke groet,

 

Bernice Bot (schilder- en reparatiewerk, redactie Kabouterkrant)

André Smouter (grotere klussen, creatief houtwerk)

en Mieke Wind (coördinatie, redactie & productie Kabouterkrant, berichten FB-pagina)

Paaseieren zoeken

Het paaseieren zoeken op 2e paasdag langs het Kabouterpad was een groot succes & een mooie samenwerking tussen DVS, Kaap Steendam en de werkgroep Kabouterpad. Het liep vooraf boven verwachting storm met inschrijvingen. Op de dag zelf waren er zo’n 70 kinderen van binnen en buiten het dorp die met hun ouders en/ of grootouders kwamen zoeken naar een ei. Tot grote vreugde van iedereen kwam zelfs de paashaas nog even langs. We zagen veel blije gezichten.

De eieren bleken dit jaar wel heel erg goed verstopt te zijn: er liggen nog ruim 30 niet gevonden eieren langs het Kabouterpad (waaronder 1 gouden ei!)

Op het kaartje kun je zien waar de eieren kunnen liggen. Gevonden eieren kunnen nog steeds bij Kaap Steendam omgewisseld worden voor chocoladevarianten……

Cheesecake

Cheesecake Kaap Steendam

Dit recept is afkomstig van Merijn Hoogendijk, Sous-Chef bij Kaap Steendam.

Het recept is enorm simpel en snel te maken. Het resultaat is heel smakelijk. Naturel is de cheesecake al om je vingers bij af te likken.

Er zijn ook vele variaties mogelijk om een andere dimensie aan de cheesecake te geven.  Denk daarbij aan verse aardbeien, frambozen of ander vers fruit. Voor de kids zullen bijvoorbeeld Oreo koekjes erg in de smaak vallen.

Recept voor een springvorm met een doorsnede van 24cm:

Bodem:

Mariakoekjes                                   200                        Gram

Roomboter                                        100                        Gram

Vulling:

Roomkaas                                          700                        Gram

Eieren                                                  6                             Stuks

Suiker                                                  400                        Gram

Vanillestokje                                     1                             Stuk

(eventueel 50 gram vanillesuiker i.p.v. het vanillestokje, laat in dit geval 50 gram normale suiker achterwege)

 

Bereidingswijze:

 • Verkruimel de Maria koekjes en smelt de roomboter, roer de kruimels door de warme boter tot het goed gemengd is.
 • Bekleed de bodem van de springvorm met een stukje vetvrij (bak) papier. En bedek de bodem met het koek mengsel. Tip van de Chef! Gebruik de bolle kant van een lepel om de bodem stevig aan te drukken.
 • Zet de spring vorm tijdelijk in de koeling om te bodem stevig te laten worden.
 • Klop de roomkaas, suiker en vanillemerg (of vanillesuiker) los in een mixer.
 • Voeg 1 voor 1 de eieren toe aan de mixer, wacht telkens tot het ei volledig is opgenomen door de massa.
 • Stort de massa op de bodem en bak het geheel af in een oven van 140 graden voor ongeveer 40 minuten.
 • De baktijd is per oven verschillend en kan enkele minuten minder of langer zijn.
 • Laat de cheesecake een beetje afkoelen en snijd vervolgens in punten, eetsmakelijk!

 

Eigen Versterking Steendam (RTV Noord/Trijn Oostland)

‘Eigen’ versterking Steendam en Tjuchem begonnen: ‘Ik ben heel blij dat ik hulp heb’

Het eerste huis in Steendam dat aardbevingsbestendig wordt gemaakt

 
Het eerste huis in Steendam dat aardbevingsbestendig wordt gemaakt© Jeroen Willems / RTV Noord
De versterkingsoperatie in Groningen verloopt nog niet bepaald vlotjes. Ook in Steendam en Tjuchem liggen ze achter op schema, maar met hun eigen versterkingsaanpak hopen ze binnenkort vaart te maken. De eerste huizen staan inmiddels in de steigers.
Het huis van Trijn Oostland is de eerste woning in Steendam die wordt aangepakt. Ze woont er al 53 jaar. Oostland keek erg op tegen de versterking, maar met behulp van haar buurman en het project ‘Dorp in eigen hand’ heeft ze er wel vertrouwen in. ‘Als ik er alleen voor stond had ik het niet geweten. Ik ben heel blij dat ik hulp heb’, zegt ze.
 

Woning wordt stijf gemaakt

Eigenlijk had Oostland niet zo veel schade door de aardbevingen, maar uit onderzoek blijkt dat haar huis wel erg kwetsbaar is. De woning wordt daarom stijf gemaakt met extra koppelingen tussen de balken aan het plafond. Ook worden de muren en het dak steviger met elkaar verbonden.
‘En nu ze toch bezig zijn heb ik zelf ook nog wel wat noten op mijn zang’, zegt Oostland. ‘De badkamer wordt aangepakt. Ik krijg vloerverwarming. En ook het dak wordt vernieuwd’, zegt ze met een grote glimlach.
 

Bouwmaterialen in de woning van Trijn Oostland

 
Bouwmaterialen in de woning van Trijn Oostland© Jeroen Willems / RTV Noord

Meer invloed op versterking

Van de 279 woningen in Steendam en Tjuchem hebben op een na alle eigenaren zich gemeld bij het project ‘Dorp in eigen hand’. Het project is opgezet om als dorpen meer invloed te hebben op de versterkingsoperatie. De dorpen werken samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), ingenieursbureau VIIA en de gemeente Midden-Groningen, maar de rest doen ze allemaal zelf.
‘We houden op die manier het team compact en kunnen daardoor ook rekening houden met de wensen van de bewoners. Als bewoners de versterkingswerkzaamheden bijvoorbeeld willen combineren met een andere verbouwing of verduurzaming, dan kan dat’, zegt Christiaan Wiepkema van de projectgroep ‘Dorp in eigen hand’.
 

‘Tijd verloren, maar blij dat we zijn begonnen’

De versterking in de twee dorpen loopt zo’n acht maanden achter op schema volgens Wiepkema. ‘Naar onze mening zijn we veel te laat begonnen. Er moesten nog allemaal regels worden aangepast in de Tweede Kamer. Dat heeft ons een beetje in de wachtstand gezet. Er was ook nog wel wat aan de hand met de versterkingsadviezen. Die waren kwalitatief niet goed genoeg om gelijk mee aan de gang te gaan. Daar hebben we ook veel tijd verloren, maar we zijn blij dat we nu begonnen zijn’, zegt Wiepkema.
 

Zeven ideeën voor de toekomst van Steendam

Zeven ideeën voor de toekomst van Steendam en Tjuchem: drijvende huizen en een surfstrand

Zo zou de dorpstuin van Tjuchem er uit kunnen zien

 
Zo zou de dorpstuin van Tjuchem er uit kunnen zien© la4sale
In Steendam en Tjuchem bepalen ze graag zelf hoe de toekomst eruitziet. Neem bijvoorbeeld de versterkingsoperatie die de bewoners met het project ‘Dorp in eigen hand’ hebben georganiseerd.
Nu ligt er een toekomstvisie voor beide dorpen in de vorm van een boekwerk van dik 130 pagina’s. Geen plan, maar een ‘vergezicht’ waar de gemeente Midden-Groningen haar voordeel mee kan doen.
Belangrijkste ontwikkeling is de band met het water, die de dorpen allebei willen versterken. Steendam met het Schildmeer en Tjuchem met het kanaal. Verder is er veel meer ruimte voor groen en wordt het dorpshart versterkt.
De toekomstvisie is opgesteld door bewoners van Steendam en Tjuchem in samenwerking met landschapsarchitecten van LA4Sale uit Amsterdam.
Hieronder de zeven meest opvallende ideeën uit het vergezicht ‘Stee van Tjuch en Dam in het Schildmeerenland’.
 

1) Drijvende huizen

Een van de ideeën is wonen op het Schildmeer door middel van drijvende huizen. Volgens de plannenmakers biedt het idee alleen maar voordelen. De huizen zijn eenvoudig te bouwen en bovendien verplaatsbaar. Bovenal zijn ze aardbevingsbestendig.
 

2) Schildmeer wordt drassig natuurgebied

Het Schildmeer zou in de toekomst uit kunnen groeien tot een groot nat en drassig natuurgebied zoals ‘De Alde Feanen’ in Friesland. Landbouwgronden rondom het Schildmeer zouden daarvoor steeds verder onder water kunnen worden gezet. De waternatuur en de recreatiemogelijkheden kunnen met dit plan flink toenemen.
 

3) Nieuwe ‘oude’ Dorpsstraat

Steendam en Tjuchem hebben nu een doorgaande, brede asfaltweg dwars door het dorp. Om het dorpse karakter te stimuleren en ook sluipverkeer tegen te gaan wordt er in de toekomstvisie gepleit voor een smallere straat van gebakken klinkers.

Steendam met binnenhaven en dorpshuis met vlonder

 
Steendam met binnenhaven en dorpshuis met vlonder© la4sale

4) Surfstrand, dorpshuis en binnenhaven

Steendam wil dichter naar het Schildmeer groeien en ook de recreatiemogelijkheden moeten worden uitgebreid. Er zijn daarom ideeën voor het aanleggen van een surfstrand, binnenhaven en Schildmeerbad.
Het moderne dorpshuis, met een grote vlonder eromheen, komt op een prominente plek bij het Schildmeer.
 

5) Slingertuinen

Verschillende plekken in Steendam en Tjuchem kunnen opgesierd worden met echte Groningse Slingertuinen. In Tjuchem wordt bijvoorbeeld gedacht aan het kleine gemeenteplantsoen dat ligt in de bocht van de Hoofdweg. Het naastgelegen dorpshuis annex sportgebouw kan met hout betimmerd worden zodat het dorpshart een veel mooiere aanblik krijgt.

Dorpshuis met eigen tuin, winkel en café

 
Dorpshuis met eigen tuin, winkel en café© la4sale

6) Dorpstuin met winkel en café

Steendam en Tjuchem krijgen in de toekomstvisie een gezamenlijk dorpserf met daarop een dorpstuin en een verzamelgebouw voor alles wat met tuinieren te maken heeft. Er is een café met dorpskeuken, een dorpswinkel en ook ruimte voor educatie. In de grote schuur kunnen bruiloften en andere feesten worden georganiseerd.
 

7) School wordt bedrijfsverzamelgebouw

De oude dorpsschool in Tjuchem kan een prominentere plek krijgen in het dorp door beplanting weg te kappen. Het pand wordt hierdoor aantrekkelijk als werkverzamelgebouw voor kleine ondernemers en freelancer