Alle berichten van admin

Rondleiding Kaap

Woensdag 19 juli was er de mogelijkheid tot het bezichtigen van de Kaap in aanbouw. Van deze mogelijkheid is goed gebruik gemaakt, de opkomst was enorm. Dertig aanmeldingen leidden tot grof geschat een persoontje of vijftig, waaronder ook een aantal Tjuchsters en Damsters. We kwamen er al snel achter, dat met Henk Koop als projectleider weinig kan fout gaan. Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie en er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte om de vloerverwarming van het hele pand te voorzien. Dit alles om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Zo kregen wij een goede indruk van het restaurant in wording met een industriële uitstraling. Aan de waterkant van het pand krijg je al een redelijke indruk van hoe het nieuwe dorpsplein er uit komt te zien. Helaas was het deel dat ons dorpshuis gaat worden nog niet te bezichtigen, dat houden we nog even te goed. Maar wanneer de trant van de benedenverdieping daar wordt voortgezet, hebben wij er alle vertrouwen in. Aan het voortreffelijke uitzicht zal het zeker niet liggen. Het pand is zodanig gepositioneerd, dat hier optimaal gebruik van wordt gemaakt.

Omgevingsvisie update

Gemeente Midden-Groningen werkt – net als de meeste andere gemeenten in Nederland – aan een Omgevingsvisie. Dit als (verplicht) element dat voortvloeit uit de nog recente Omgevingswet. Via informatie-bijeenkomsten en enquêtes hebben inwoners, bedrijven, organisaties de gebruikelijke mogelijkheden tot inspraak gehad (een traject van najaar 2022 tot begin 2023). Inmiddels ligt er een Voorstel tot Omgevingsvisie, die al door diverse gemeentelijke gelederen is gegaan. O.m. dorpsverenigingen hebben de gelegenheid gekregen om nog een zienswijze in te dienen. DVS heeft daar gebruik van gemaakt via het bestuur en de werkgroep Belangenbehartiging. Onze inbreng is integraal te vinden op de website https://drive.google.com/file/d/1mB8r0RyBdNrAQGFeJo63IoDaDPjF5mRf/view
De materie is niet direct voor iedereen interessant/uitdagend om kennis van te nemen. Het is een zogeheten ‘visie op hoofdlijnen’, dus er staan niet echt zaken in waarmee de gemeente ‘stand alone’ besluiten kan nemen. Men verplicht zich om bij voorgenomen specifieke uitrol van ontwikkelingen goed en tijdig ruggespraak te houden met (o.m.) de bewoners in het betreffende gebied.
De aankondiging van de komst van de nieuwe Omgevingsvisie zijn uiteraard eerder door de gemeente kenbaar gemaakt via het Gemeentenieuws (ook wekelijks te vinden in de Regiokrant). Mocht er gedetailleerde interesse zijn, de visie is te vinden via https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/RB107-1-Ontwerp-Omgevingsvisie-Midden-Groningen-6-juni-2023.pdf

De Barst en Kultuureiland

In eerder stadium is vanuit Steendam e.o. aan de initiators van het project de suggestie gedaan om hun uitdagende project De Barst niet aan de noordzijde van Steendam aan het Schildmeer te plaatsen, maar te zoeken naar een locatie in de buurt van het Kultuureiland Damsterplas (in wording). Bovendien waren er ernstige twijfels over de gedachte omvang van De Barst met een tribune voor 5.000 bezoekers per voorstelling.
De initiatiefnemers hebben recent contact gezocht met de ‘Kultuureilandbrigade’, met als idee/voorstel om aan de zuidzijde van de Damsterplas als serieuze ‘vestigingsoptie’ te gaan onderzoeken. Door Kultuureiland (KE) was al veel eerder positief gereageerd om samenwerking aan te gaan als De Barst ooit gestalte zou krijgen in de omgeving. Dat zou er nu dus van kunnen gaan komen ….. De Barsters mikken op een eerste (reeks van) voorstelling in de zomer van 2026. Dat in samenwerking met de Zummerbühne, het Toekomstproject dat in 2022 begonnen is (Hollands Hoop bij Overschild, dit jaar de voorstelling Ripperda in Maarhuizen) met een reeks van 5 jaarlijkse locatievoorstellingen. In 2026 staat de laatste voorstelling van die 5-reeks op de rol en wel aan de Damsterplas / De Barst.
‘Winstwaarschuwing’: dit zijn alleen nog maar plannen, maar wel serieuze 😉

Ontmanteling gaslocatie Geerlandsweg

NAM/Shell heeft de dorpsverenigingen van Tjuchem, Siddeburen en Steendam uitgenodigd voor een informatief overleg over de ‘toekomst’ van de gaslocatie Geerlandweg. Men is al enkele jaren bezig met voorbereidingen voor het hele winningsgebied. Per locatie kan het hele proces – van demonteren, schoonmaken, afvoeren, grond in ‘oude staat’ opleveren – een aantal jaren duren. Locatie Geerlandweg staat nu op de rol. Gedetailleerde informatie volgt binnenkort vanuit NAM/Shell. 
Er wordt nogal eens de vraag gesteld wordt of de locaties niet (met schoongemaakte installaties) gebruikt kan gaan worden voor nieuwe doeleinden (niet voor winning, maar bijv. voor waterstof, opslag duurzame energie …). Die optie is niet per se uitgesloten, maar er moeten dan een breed gedragen en (ook financieel) realiseerbaar plan in gesprek worden gebracht. Dat impliceert ook een positieve houding van de eigenaar en de gemeente. Voor de Geerlandweg zijn mogelijke opties (nog niet eens in de kinderschoenen):
•    ‘kunstzinnig opgetuigd’ aardbevingsmuseum/educatiecentrum duurzame energie, in relatie met De Barst (zie ook hierna). Dit zijn beide Toukomstprojecten
•    Betrekken bij het project Duurzaam Duurswold, een samenwerkingsverband van 6D dat in kaart brengt of er realistische mogelijkheden zijn om als regio onszelf te gaan voorzien van duurzame energie.

Plannen voor zonnepark Geerlandsweg

Ontwikkelaar Solarfields (inmiddels Novar geheten) heeft al sinds 2020/1 plannen voor een groot zonnepark van 19 hectare aan de Geerlandweg. Met de eigenaar zou daar overeenstemming over zijn. Het vorige College van B&W heeft – na oorspronkelijke aarzeling – aan het eind van haar zittingsperiode als nog principegoedkeuring gegeven aan dit project, onder voorwaarde van voldoende draagvlak bij de bewoners/omwonenden. De voorbije maanden is er door de gemeente gewerkt aan een herzien Zonneparkenbeleid. Hierin zijn ook nadere bepalingen opgenomen m.b.t. de locatie Geerlandweg. Hierover heeft in de Raad van 29 juni besluitvorming plaatsgevonden, die voor de Geerlandweg inhoudt dat de Raad het laatste woord wil hebben over de eventuele vergunningverlening. Het is dus nog geen gelopen koers. Alle stukken zijn te vinden op de site van Midden-Groningen: 
https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/29-juni/19:30/Herziening-zonneparkenbeleid-2023
Voorwaarde van de gemeente is in ieder geval (nog steeds) dat Novar bewoners ‘mee moet krijgen’ om voor een vergunning in aanmerking te komen. Dat proberen zij uiteraard in direct contact met omwonenden, maar ook via de dorpsverenigingen (in ons geval het samenwerkingsverband van de 6 Schildmeerdorpen; 6D). Via Dorpsbelangen Siddeburen hebben we begrepen dat de bewoners van de Akkereindeweg de komst van het zonnepark niet zien zitten en dat ook kenbaar hebben gemaakt aan de ontwikkelaar. De Werkgroep Duurzaam Duurswold van 6D heeft in een door Novar belegd overleg te kennen gegeven dat het zonnepark niet in hun plannen past.
Novar zegt vol te willen houden, dus er komen vast nog meer ‘verleidingssessies’. Wordt vervolgd dus. 

Janny Wilkens: extra informatie ontmanteling gaslocaties

Opruimen voormalige productielocaties Siddeburen & Tjuchem
De locaties Siddeburen en Tjuchem zijn in 2020 en 2021 uit productie genomen. Begin september wordt een begin gemaakt met de volgende fase in het opruimproces. Het insluiten en opruimen van gasproductielocaties verloopt over het algemeen volgens een vast proces, gesplitst in vier fasen. In dit artikel informeren wij u over het opruimen van de
voormalige productielocaties in het algemeen en het opruimen van de locaties Siddeburen en Tjuchem in het bijzonder. Het proces van sluiten tot en met het teruggeven aan de grondeigenaar neemt circa vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen werkzaamheden op de locaties plaats.

Fase 1: Van productielocatie naar insluiting
Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, worden de putten veiliggesteld en losgekoppeld van het totale behandeling- en transportsysteem dat wordt ingezet om Nederland van energie te voorzien. Er kan nu effectief geen gas meer worden geproduceerd op deze locatie.

Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties
Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse installaties schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zijn meestal nog alleen een grote asfaltplaat en de gasputten zichtbaar op de locatie.

Fase 3: Verwijderen van de putten
Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd kunnen de productieputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Voor het opruimen van de putten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
Na het definitief afsluiten van de putten wordt er bodemonderzoek gedaan om eventuele bodemverontreiniging in kaart te brengen. Indien noodzakelijk wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit plan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van de beschikking (toestemming) wordt de verontreiniging samen met de resterende infrastructuur als terreinverharding, kabels, leidingen en het hekwerk opgeruimd. Vervolgens wordt het terrein in overleg met de eigenaar hersteld en overgedragen aan de grondeigenaar. Dit betekent meestal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw.

Siddeburen & Tjuchem
Voor de locaties Siddeburen en Tjuchem zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het schoonmaken, ontmantelen, en afvoeren van de bovengrondse installatie gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het controleren en waar nodig herstellen van de bestrating en het gotensysteem op de locatie. Hierna start het
daadwerkelijke schoonmaken en slopen van de installatie. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de tweede fase op de locatie Siddeburen in de eerste helft van september 2023. Op basis van de huidige planning start fase 2 op de locatie Tjuchem in de eerste helft 2024. Naar verwachting wordt deze fase van het opruimproces in Siddeburen eind 2024 en in Tjuchem eind 2025 afgerond.

Wat merkt de omgeving
Gedurende het gehele opruimproces zijn er met enige regelmaat mensen aanwezig op de locatie. In alle fase van het proces is er, in verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties sprake van een toename van de verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot eventuele verkeersmaatregelen. Dit wordt in overleg met de gemeente bepaald. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van verkeerslichten.

Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Tijdens het verwijderen van de putten (fase 3) wordt er in een 24/7 rooster gewerkt.

Vragen
Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-362 180 of per email via w.hermse@shell.com.
Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Voor eventuele tussentijdse updates kunt u de NAM omgevingsapp raadplegen. De app is gratis te downloaden. Verder vindt u op de NAMwebsite https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik.html alle belangrijke informatie over het
opruimen van locaties.

Omgevingsvisie

Aan iedereen die heeft meegedaan met de gespreksavonden, expert-bijeenkomsten, terugkoppelavond en/of de vragenlijst voor de Omgevingsvisie van Midden-Groningen,

De afgelopen maanden heeft de gemeente hard gewerkt om de Omgevingsvisie te schrijven. Met hierin wat jullie ons hebben meegegeven. Vanaf donderdag 8 juni gaat de Ontwerp Omgevingsvisie t/m woensdag 19 juli (zes weken) de inspraak in. Dat betekent dat iedereen die dat wil nog iets over dit ontwerp kan/mag zeggen door een zienswijze op te sturen.

 

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen met twee doelen:

  • Het geeft de stip op de horizon over hoe wij omgaan met de ruimtelijke opgaven die op ons afkomen, zoals de noodzaak voor meer woningen, duurzame energie of het vinden van geschikte ruimte voor bedrijven. Dit is vertaald in 8 speerpunten, die staan in hoofdstuk 6.
  • Daarnaast geeft de Omgevingsvisie het kader hoe de gemeente ideeën en plannen van inwoners of ondernemers zal beoordelen. Dit geldt voor plannen die niet in het bestemmingsplan passen of in de toekomst het Omgevingsplan. Dit staat in het toetsingskader in hoofdstuk 8.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om nog wat van de Omgevingsvisie te vinden. Het is daarom ook zeker mogelijk om deze mail met in de bijlage de Ontwerp Omgevingsvisie te delen met anderen, graag zelfs! Ook zal het helpen een bericht op social media te zetten of op de site van de dorps- of wijkvereniging. De visie is vanaf donderdag 8 juni te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-on01. En vanaf dan ligt er een uitgeprinte versie klaar in het gemeentehuis in het Huis van Cultuur en Bestuur aan de Gorecht-Oost 157 in Hoogezand.

U kunt opmerkingen of aanvullingen op de Ontwerp Omgevingsvisie aan de gemeente opsturen met een zienswijze. Dit doet u door bij voorkeur een mail te sturen naar de gemeente, waarin u meldt dat u een zienswijze wilt geven op de Ontwerp Omgevingsvisie. Daarna geeft u aan wat u erover wilt zeggen. Dit kan vanaf donderdag 8 juni t/m woensdag 19 juli. U kunt ook een brief sturen naar het gemeentehuis. Vergeet niet uw naam en adres hierbij te zetten als u de reactie opgestuurd wilt krijgen.

Na de inspraakronde schrijft het college een reactienota op de binnengekomen zienswijzen. Waar nodig wordt de Omgevingsvisie dan aangepast. In november 2023 besluit de gemeenteraad over de definitieve Omgevingsvisie. U krijgt dan ook de reactienota met per zienswijze een reactie opgestuurd.

 

Stuur de mail naar: omgevingsvisie@midden-groningen.nl

Met in het onderwerp: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

Of stuur uw brief naar: Gemeente Midden-Groningen

Postbus 75, 9600 AB, Hoogezand

Schrijf erbij: zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Richard van Benthem

Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen

!!!! Art Carnivale stopt!!!!

Met spijt in hun hart geeft Art Carnivale aan dat zij stoppen met het organiseren van het festival aan het Schildmeer

Lieve mensen,
De tamtam heeft ongetwijfeld velen van jullie al bereikt, maar het is een feit helaas… Art Carnivale bij het Schildmeer stopt… Het hele terrein is ingeklemd tussen 2 terreinen waar een villapark van meer dan 100 huisjes in dubbele rijen aan het verrijzen is momenteel. Hierdoor is het voor ons gewoon onmogelijk geworden, niet alleen qua parkeren en logistiek maar ook qua sfeer en vergunningen.
12 jaar lang hebben we een festival op poten weten te zetten dat al diverse keren uit haar jasje gegroeid is qua aanbod , qua ruimte en ook qua mankrachten.
Onze bijzondere dank gaat uit naar:
* Alle vrijwillige organisatoren en aanvullende vrijwilligers die dit festival 12 jaar lang hebben weten op te zetten, soms met bloed zweet en tranen. Zonder hen was niks mogelijk geweest!
* Alle medewerkers van de verkeersleiding, EHBO, beveiliging, subsidieverstrekkers, sponsoren, politie, brandweer, veiligheidsregio en gemeentemensen van groen, afval, evenementen en terreinbeheer die ons altijd fantastisch hebben geholpen voor, tijdens en na de festivals!
* De voormalige eigenaren van de buurterreinen die nu verkocht zijn en die we de laatste jaren mochten gebruiken voor de extra marktterreinen, het parkeren en kamperen!
* Zeilvereniging ZVOSS , Boei 12 , Kaap Steendam , Golfclub, de waterscouts en de strandkiosk voor de samenwerking!
* Onze fantastische leveranciers die ook vaak meedachten en meewerkten!
* De vele fantastische marktmensen met hun fraaie aanbod, zeilboot de Vera en bemanning en natuurlijk ook alle geweldige artiesten die hebben opgetreden en/ of kinderactiviteiten hebben begeleid!
Ook dank aan de kunstenaars en fotografen en filmers die alles hebben verfraaid en vastgelegd!
En uiteraard ons fenomenale en veelkoppig publiek, we vonden het fijn jullie al die jaren te zien!
Ondertussen zijn we al aan het omdenken en gaan we verder met nieuwe broedsels en kleinschaliger op het Kultuureiland Damsterplas in Steendam en in Kunst & cultuurhuis De Ent te Hellum. We hopen jullie niet uit het oog te verliezen en nogmaals dank voor alle mooie jaren!
Liefs van de gehele organisatie