Categoriearchief: Uncategorized

Wijzigingen in bestuur DVS (juli 2019)

Wijzigingen in bestuur DVS (juli 2019)

Beste mensen,

In de afgelopen periode heeft een viertal bestuursleden van de Dorpsvereniging om uiteenlopende redenen te kennen gegeven te willen stoppen met het bestuurswerk: het gaat hierbij om Grietje Koers, Willeke Buist, Mieke Wind en Fred Mahler.

Grietje, Willeke en Fred maakten sinds het ontstaan van de Dorpsvereniging Steendam deel uit van het bestuur. Mieke was de afgelopen drie jaren bestuurslid. Wij zijn hun veel dank verschuldigd voor alle bestuurlijke inzet in de afgelopen jaren.

Bij dit vertrek hoort wel de blijde mededeling dat de 4 ‘vertrekkers’ wel actief blijven actief binnen DVS, maar los van bestuurlijke rollen en ieder op basis van (andere) eigen voorkeuren en beschikbare tijd.

Eén en ander houdt in dat het DVS-bestuur zich heeft moeten beraden op vragen als:

  • hoe komen we aan nieuwe gegadigden / geïnteresseerde dorpsgenoten
  • hoe gaan we (ondertussen) de continuïteit  waarborgen’, en
  •  biedt de huidige situatie niet de mogelijkheid om de interne organisatie van onze dorpsvereniging aan te passen, op basis van inmiddels 5-jarige ervaring.

Bezinning op deze vragen heeft geleid tot de volgende stappen:

  • Alle leden ontvangen binnenkort een oproep (flyer) met de vraag zich te melden als actieve vrijwilliger. Deze aanmeldingsoproep geldt voor alle functies binnen onze vereniging, van bestuurslid tot werkgroepslid tot ‘bardiender’ in het Dorpshuis. Dit uiteraard op basis van eigen voorkeuren en beschikbare tijd.

(N.B. een dergelijke oproep is eerder gedaan. Daarvoor hebben zich destijds al een aantal bewoners gemeld. Door miscommunicatie binnen het bestuur is hier richting betrokkenen nog niets mee gedaan, waarvoor onze excuses. Met de resultaten/aanmelders op de komende oproep plannen we in september een concrete opstartuitwisseling)

  • b.t. de interne organisatie is het document ‘Heroriëntatie op DVS-organisatie’ geschreven, dat door het bestuur met algemene stemmen is aanvaard. Het betreffende document is te vinden op onze website, u vindt dit onderaan het bericht. Erin beschreven staat de organisatiestructuur op hoofdlijnen, en dus ook de verschillende rollen waarvoor we actieve bewoners zoeken.
  • Na de zomer – er wordt gemikt op 2e helft oktober – wordt er een extra Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. Deze ALV zal in het teken staan van de ‘herinrichting’ van de DVS-organisatie en de presentatie/bespreking van de (concept-)Dorpsvisie.

Belangrijk onderdeel van de bespreek/besluitpunten op deze bijeenkomst is de samenstelling van een nieuw bestuur.

Alle DVS-leden ontvangen voor deze ALV ruim tevoren de uitnodiging + bijbehorende stukken.

  • Tot aan deze extra ALV worden de noodzakelijke bestuurlijke zaken ter hand genomen door een interim-bestuur bestaande uit Sjouktje Kopenga (secretaris a.i.), Taco Stammes (penningmeester a.i.) en Peter van Tholen. Fred Mahler blijft tot aan de ALV ‘achtervang’ voor deze interimploeg. Willeke blijft ook na de ALV beschikbaar om de nieuwe penningmeester terzijde te staan bij de ‘bewaking’ van de DVS-financiën.

Heroriëntatie op organisatie DVS

 

 

Zaterdag 29 december: extra praatmiddag Versterking!!!

Beste mensen,

Het begint er nu echt op te lijken dat ook aan onze kant van het Schildmeer de versterking op de rol komt te staan.

De ‘aftrap’ heeft deze maand al plaatsgevonden. Bij ieder van ons is eerder een brief van de gemeente bezorgd, met daarin de uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst over de versterkingsaanpak in Siddeburen op dinsdag 12 december jl. Dit in aanwezigheid van o.m. onze nieuwe burgemeester, Adriaan Hoogendoorn, en de (waarnemend) Nationaal Coördinator Groningen, Herman Sietsma. Voor die bijeenkomst – die voor Steendam en Tjuchem tezamen werd georganiseerd –  was veel belangstelling en een hoge opkomst.

Op 15 januari a.s. volgt een op Steendam toegespitste bijeenkomst in ons ‘Dorpshuis Peter & Leni’. De uitnodiging daarvoor ontvangen jullie nog rechtstreeks van de gemeente. Van die zijde is ook vernomen dat er voor die datum een persoonlijk bericht wordt toegezonden, met daarin vermelding of de eigen woning is ingedeeld in een risicocategorie, en zo ja welke.

Bij een aantal dorpsbewoners leeft de behoefte om nog tevoren, in eigen Steendammer-kring, met elkaar van gedachten te wisselen en gevoelens/ervaringen te delen. Onze overtuiging is dat – zeker bij dit gasdossier – samenwerking en krachtenbundeling op bewonersniveau noodzakelijk is en van meerwaarde kan zijn. Dat laatste zeker ook voor de eigen individuele beslissingen die t.z.t. genomen moeten worden.

Ons (last minute …. ) VOORSTEL is: ZATERDAG 29 DECEMBER 16.00 uur te P&L.

Het is dan de laatste zaterdag van de maand, en velen van jullie zijn goed op de hoogte van wat inmiddels Steendammer traditie geworden is: de DORPSBORREL. Die begint gebruikelijke om 17.00 uur, maar we stullen dus voor een uurtje eerder te beginnen met een ‘versterkertje’.

Henk Bos (lid van onze dorpsvereniging/coöperatie en gemeenteraadslid) en Fred Mahler (bestuurslid dorpsvereniging/coöperatie) nemen jullie mee in een interactieve (benen-op-tafel) setting. Op basis van ervaringen die in Overschild zijn opgedaan is er nagedacht over en gewerkt aan een ‘bottom-up aanpak’ als tegenhanger van de ‘top-down modellen’ die men geprobeerd heeft de afgelopen jaren op ons los te laten. En wat voor (nul-)resultaten dat heeft opgeleverd is meer dan bekend ….

VERZOEK: ALS JE VAN PLAN BENT OM TE KOMEN ZATERDAG, DAN GRAAG Z.S.M. EEN BERICHT NAAR DIT MAILADRES. 

(I.v.m. de reguliere bedrijfsvoering – het podiumcafé is gewoon open – is het is voor Peter & Leni van groot belang te weten hoeveel Steendammers er aanwezig zullen zijn).

Graag tot zaterdag

Besturen Dorspvereniging en Coöperatie Steendam.

Samenwerking 6 Schilddorpen

Op weg naar Krachtenbundeling 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam, Tjuchem)

Ons gebied is in beweging: aardbevingen, versterking, energietransitie, N33, Roegwold/Schildmeer, glasvezelinternet, Kultuureiland Damsterplas, bereikbaarheid Ommelander ziekenhuis Scheemda, een (veel) grotere gemeente, etc. etc. Daarnaast is op vele plekken de wens herkenbaar en groeiende om meer directe invloed te hebben op belangrijke ontwikkelingen in eigen dorp en omgeving.

Tegen deze ‘achtergrond’ hebben de 6 Schildmeerdorpen zich de vraag gesteld of en hoe er van onderaf – lees: de bewoner(s) – betere betrokkenheid, draagvlak en slagkracht georganiseerd zou kunnen worden. Met andere woorden, kunnen we (op lokaal) niveau zorgen voor verbeterde werking van onze democratie. Die is nu zo ingericht dat het voor de burger neerkomt op: eenmaal in de 4 jaar naar de stembus.

Op basis van deze overwegingen hebben we ons gezamenlijk gebogen over de vraag:

* Kunnen we experimenteren met nieuwe, democratische vormen in lokale samenwerking? Zodat een goede, prikkelende, interactieve en kansrijke samenwerking kan worden opgebouwd tussen inwoners uit de dorpen rond het Schildmeer onderling en de gemeente Midden-Groningen?

Na eerst een aantal maanden van kleinschalig oriënterend vooroverleg heeft een 30-tal aanwezigen op woensdag 14 november in Tonegido te Hellum gezamenlijk gestoeid over kansen en hobbels van een dergelijke krachtenbundeling.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de dorpen Schildwolde, Overschild, Hellum, Steendam, Tjuchem en Siddeburen, raadsleden, de gebiedsregisseur van de gemeente Midden-Groningen, CMO STAMM (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe) en de Vereniging Groninger Dorpen.

De bijeenkomst heeft het krachtige signaal opgeleverd dat de vertegenwoordigers van alle zes betrokken dorpen belangrijke meerwaarde zien in het samen optrekken. Die samenwerking past ook prima bij het beleid / de wens van de gemeente Midden-Groningen om een sterkere relatie op te bouwen met inwoners en hun belangenorganisaties.

We willen dus graag samen onderweg, in het besef dat er geen panklare recepten bestaan voor deze nieuwe vorm van krachtenbundeling. Het zal een gezamenlijke zoektocht/experiment worden, met als belangrijke leidraad: meer zeggenschap en eigenaarschap bij de (inwoners van de) 6 dorpen.

Samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt en voorwaarden besproken:

1. Professionele begeleiding (door CMO STAMM en/of Groninger Dorpen) is een absolute voorwaarde

2. Er wordt een procesgroep samengesteld bestaande uit 1 à 2 vertegenwoordigers per dorp + gemeente + professionele begeleiding

3. In elk dorp zorgen vertegenwoordigers zelf voor terugkoppeling en verwerven van draagvlak bij eigen leden/inwoners (ook hiervoor is – indien gewenst – advies en ondersteuning toegezegd door CMO STAMM en/of Groninger Dorpen)

4. Per dorp wordt gewerkt aan een breed gedragen toekomstperspectief aan de hand van een (al dan niet te actualiseren) dorpsvisie

5. Dorpsoverstijgende wensen / ontwikkelingen worden samengevoegd in een gebiedsvisie

6. Er gaat in elk dorp gewerkt worden met dezelfde vragen / inventarisatielijst, waarbij de antwoorden natuurlijk per dorp kunnen verschillen

7. Er wordt ingehaakt op belangrijke gemeentelijke beleidsvoornemens, zoals bijv. de Woonvisie en de Duurzame Energievisie

De eerste bijeenkomst van de procesgroep staat geagendeerd in januari 2019. Wordt vervolgd dus, met uiteraard steeds actuele informatie op onze website en in de periodieke nieuwberichten.

Ben je enthousiast of wil je ‘gewoon’ meer weten? Neem dan contact op met Jordy de Fretes, Mieke Wind of Fred Mahler. Zij vertegenwoordigen het bestuur van de dorpsvereniging in dit Schilddorpentraject.

Kerstmarkt in Steendam

Zondagmorgen 16 december 2018, 07.30 uur. Weken van voorbereiding, ik doe de gordijnen open en wat zie ik:

Snai…. En dat op onze kerstmaarktdag! Wel mooi veur ’t sfeertje, moar drommels, hou kriegn wie nou de haile boudel van alle aanhangers op deel bie Peter en Leni. En wie haarn wel vief kaar’n vol.

En wie haarn wat huh: drai dikke tent’n, klaintje d’r bie veur “de Grande Entree” en hail veul spull’n, wat n boudel, wat n boudel. Dikke zörgn op vrowe mörgn, maor bie deel aankomm’n, is de snaiploug al goud in de weer. Boudel was zo schier moakt. Wel 12 man- en vrouwlu om de tent’n op te bouw’n en de handel kin d’r in. Toppie, woar ain klain dörp groot in is. Hartstikke bedaankt jongens en wichter.

Moar teeg’n uur of haaf ain, stond de haile boudel overend en stond’n de toafels en stoul’n  in de tent’n. Vuurtje fikk’n in 3 grote kaachels, ölielaampn op diek, gasding’n in tent en wie konn inricht’n. Wat veul spull’n hat elk en ain bie zich om te verkoop’n. Konst zo gek nait nömn of het was d’r wel. Dikke knip met geld mozzen ze wel mitneem’n. Leni har Snert en stoet mit worst en Peter har kovvie en zo kloarmoakt en teeg’n drai uur kwam het volk om onze boudel te keur’n en te koop’n.

Man, man, wat volk kwam er te kiek’n en te koop’n ! Ow ja, Kraant kwam ook nog laangs, wie mozzen met zien allen te kiek achter toafel. Tegen vief uur mozzen wie oaftell’n en toen wie bie ain waar’n, ging’n de kerstlanteerns op brug aan. Man, wie wizzen ja nait wat wie zaag’n. Snufferd viel ons oop’n van verboazing. Prachtig (het dai man van nr. 12 betoald huh, dai wol nog een groder feest d’r van hebb’n.)

Elk en ain vond ‘t  mooi en schier wat wie moakt haarn mit ons allen en hebb’n ons al vroagt of wie volgend joar weer zoiets doun en din nog groter, want dit was wel ’n mooi feest huh.

Tegen neegn uur was de boudel weer oproemt en op poar ding’n noa was er niks meer van over. Ja, de lanteerns bliev’n nog een poar week aan brug hang’n. Liekt hartstikke mooi!

Wie hebb’n ook nog eem een schoefploatjesfilmpje moakt, die kin je hieronder bekiekn en ook nog onder wat d’r nog meer tou gait holln in Staindaam.