Categoriearchief: Uncategorized

Zaterdag 29 december: extra praatmiddag Versterking!!!

Beste mensen,

Het begint er nu echt op te lijken dat ook aan onze kant van het Schildmeer de versterking op de rol komt te staan.

De ‘aftrap’ heeft deze maand al plaatsgevonden. Bij ieder van ons is eerder een brief van de gemeente bezorgd, met daarin de uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst over de versterkingsaanpak in Siddeburen op dinsdag 12 december jl. Dit in aanwezigheid van o.m. onze nieuwe burgemeester, Adriaan Hoogendoorn, en de (waarnemend) Nationaal Coördinator Groningen, Herman Sietsma. Voor die bijeenkomst – die voor Steendam en Tjuchem tezamen werd georganiseerd –  was veel belangstelling en een hoge opkomst.

Op 15 januari a.s. volgt een op Steendam toegespitste bijeenkomst in ons ‘Dorpshuis Peter & Leni’. De uitnodiging daarvoor ontvangen jullie nog rechtstreeks van de gemeente. Van die zijde is ook vernomen dat er voor die datum een persoonlijk bericht wordt toegezonden, met daarin vermelding of de eigen woning is ingedeeld in een risicocategorie, en zo ja welke.

Bij een aantal dorpsbewoners leeft de behoefte om nog tevoren, in eigen Steendammer-kring, met elkaar van gedachten te wisselen en gevoelens/ervaringen te delen. Onze overtuiging is dat – zeker bij dit gasdossier – samenwerking en krachtenbundeling op bewonersniveau noodzakelijk is en van meerwaarde kan zijn. Dat laatste zeker ook voor de eigen individuele beslissingen die t.z.t. genomen moeten worden.

Ons (last minute …. ) VOORSTEL is: ZATERDAG 29 DECEMBER 16.00 uur te P&L.

Het is dan de laatste zaterdag van de maand, en velen van jullie zijn goed op de hoogte van wat inmiddels Steendammer traditie geworden is: de DORPSBORREL. Die begint gebruikelijke om 17.00 uur, maar we stullen dus voor een uurtje eerder te beginnen met een ‘versterkertje’.

Henk Bos (lid van onze dorpsvereniging/coöperatie en gemeenteraadslid) en Fred Mahler (bestuurslid dorpsvereniging/coöperatie) nemen jullie mee in een interactieve (benen-op-tafel) setting. Op basis van ervaringen die in Overschild zijn opgedaan is er nagedacht over en gewerkt aan een ‘bottom-up aanpak’ als tegenhanger van de ‘top-down modellen’ die men geprobeerd heeft de afgelopen jaren op ons los te laten. En wat voor (nul-)resultaten dat heeft opgeleverd is meer dan bekend ….

VERZOEK: ALS JE VAN PLAN BENT OM TE KOMEN ZATERDAG, DAN GRAAG Z.S.M. EEN BERICHT NAAR DIT MAILADRES. 

(I.v.m. de reguliere bedrijfsvoering – het podiumcafé is gewoon open – is het is voor Peter & Leni van groot belang te weten hoeveel Steendammers er aanwezig zullen zijn).

Graag tot zaterdag

Besturen Dorspvereniging en Coöperatie Steendam.

Samenwerking 6 Schilddorpen

Op weg naar Krachtenbundeling 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Overschild, Schildwolde, Siddeburen, Steendam, Tjuchem)

Ons gebied is in beweging: aardbevingen, versterking, energietransitie, N33, Roegwold/Schildmeer, glasvezelinternet, Kultuureiland Damsterplas, bereikbaarheid Ommelander ziekenhuis Scheemda, een (veel) grotere gemeente, etc. etc. Daarnaast is op vele plekken de wens herkenbaar en groeiende om meer directe invloed te hebben op belangrijke ontwikkelingen in eigen dorp en omgeving.

Tegen deze ‘achtergrond’ hebben de 6 Schildmeerdorpen zich de vraag gesteld of en hoe er van onderaf – lees: de bewoner(s) – betere betrokkenheid, draagvlak en slagkracht georganiseerd zou kunnen worden. Met andere woorden, kunnen we (op lokaal) niveau zorgen voor verbeterde werking van onze democratie. Die is nu zo ingericht dat het voor de burger neerkomt op: eenmaal in de 4 jaar naar de stembus.

Op basis van deze overwegingen hebben we ons gezamenlijk gebogen over de vraag:

* Kunnen we experimenteren met nieuwe, democratische vormen in lokale samenwerking? Zodat een goede, prikkelende, interactieve en kansrijke samenwerking kan worden opgebouwd tussen inwoners uit de dorpen rond het Schildmeer onderling en de gemeente Midden-Groningen?

Na eerst een aantal maanden van kleinschalig oriënterend vooroverleg heeft een 30-tal aanwezigen op woensdag 14 november in Tonegido te Hellum gezamenlijk gestoeid over kansen en hobbels van een dergelijke krachtenbundeling.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de dorpen Schildwolde, Overschild, Hellum, Steendam, Tjuchem en Siddeburen, raadsleden, de gebiedsregisseur van de gemeente Midden-Groningen, CMO STAMM (kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe) en de Vereniging Groninger Dorpen.

De bijeenkomst heeft het krachtige signaal opgeleverd dat de vertegenwoordigers van alle zes betrokken dorpen belangrijke meerwaarde zien in het samen optrekken. Die samenwerking past ook prima bij het beleid / de wens van de gemeente Midden-Groningen om een sterkere relatie op te bouwen met inwoners en hun belangenorganisaties.

We willen dus graag samen onderweg, in het besef dat er geen panklare recepten bestaan voor deze nieuwe vorm van krachtenbundeling. Het zal een gezamenlijke zoektocht/experiment worden, met als belangrijke leidraad: meer zeggenschap en eigenaarschap bij de (inwoners van de) 6 dorpen.

Samengevat zijn de volgende afspraken gemaakt en voorwaarden besproken:

1. Professionele begeleiding (door CMO STAMM en/of Groninger Dorpen) is een absolute voorwaarde

2. Er wordt een procesgroep samengesteld bestaande uit 1 à 2 vertegenwoordigers per dorp + gemeente + professionele begeleiding

3. In elk dorp zorgen vertegenwoordigers zelf voor terugkoppeling en verwerven van draagvlak bij eigen leden/inwoners (ook hiervoor is – indien gewenst – advies en ondersteuning toegezegd door CMO STAMM en/of Groninger Dorpen)

4. Per dorp wordt gewerkt aan een breed gedragen toekomstperspectief aan de hand van een (al dan niet te actualiseren) dorpsvisie

5. Dorpsoverstijgende wensen / ontwikkelingen worden samengevoegd in een gebiedsvisie

6. Er gaat in elk dorp gewerkt worden met dezelfde vragen / inventarisatielijst, waarbij de antwoorden natuurlijk per dorp kunnen verschillen

7. Er wordt ingehaakt op belangrijke gemeentelijke beleidsvoornemens, zoals bijv. de Woonvisie en de Duurzame Energievisie

De eerste bijeenkomst van de procesgroep staat geagendeerd in januari 2019. Wordt vervolgd dus, met uiteraard steeds actuele informatie op onze website en in de periodieke nieuwberichten.

Ben je enthousiast of wil je ‘gewoon’ meer weten? Neem dan contact op met Jordy de Fretes, Mieke Wind of Fred Mahler. Zij vertegenwoordigen het bestuur van de dorpsvereniging in dit Schilddorpentraject.

Kerstmarkt in Steendam

Zondagmorgen 16 december 2018, 07.30 uur. Weken van voorbereiding, ik doe de gordijnen open en wat zie ik:

Snai…. En dat op onze kerstmaarktdag! Wel mooi veur ’t sfeertje, moar drommels, hou kriegn wie nou de haile boudel van alle aanhangers op deel bie Peter en Leni. En wie haarn wel vief kaar’n vol.

En wie haarn wat huh: drai dikke tent’n, klaintje d’r bie veur “de Grande Entree” en hail veul spull’n, wat n boudel, wat n boudel. Dikke zörgn op vrowe mörgn, maor bie deel aankomm’n, is de snaiploug al goud in de weer. Boudel was zo schier moakt. Wel 12 man- en vrouwlu om de tent’n op te bouw’n en de handel kin d’r in. Toppie, woar ain klain dörp groot in is. Hartstikke bedaankt jongens en wichter.

Moar teeg’n uur of haaf ain, stond de haile boudel overend en stond’n de toafels en stoul’n  in de tent’n. Vuurtje fikk’n in 3 grote kaachels, ölielaampn op diek, gasding’n in tent en wie konn inricht’n. Wat veul spull’n hat elk en ain bie zich om te verkoop’n. Konst zo gek nait nömn of het was d’r wel. Dikke knip met geld mozzen ze wel mitneem’n. Leni har Snert en stoet mit worst en Peter har kovvie en zo kloarmoakt en teeg’n drai uur kwam het volk om onze boudel te keur’n en te koop’n.

Man, man, wat volk kwam er te kiek’n en te koop’n ! Ow ja, Kraant kwam ook nog laangs, wie mozzen met zien allen te kiek achter toafel. Tegen vief uur mozzen wie oaftell’n en toen wie bie ain waar’n, ging’n de kerstlanteerns op brug aan. Man, wie wizzen ja nait wat wie zaag’n. Snufferd viel ons oop’n van verboazing. Prachtig (het dai man van nr. 12 betoald huh, dai wol nog een groder feest d’r van hebb’n.)

Elk en ain vond ‘t  mooi en schier wat wie moakt haarn mit ons allen en hebb’n ons al vroagt of wie volgend joar weer zoiets doun en din nog groter, want dit was wel ’n mooi feest huh.

Tegen neegn uur was de boudel weer oproemt en op poar ding’n noa was er niks meer van over. Ja, de lanteerns bliev’n nog een poar week aan brug hang’n. Liekt hartstikke mooi!

Wie hebb’n ook nog eem een schoefploatjesfilmpje moakt, die kin je hieronder bekiekn en ook nog onder wat d’r nog meer tou gait holln in Staindaam.

Afvalbeleid

Aan de wijk- en dorpsverenigingen

(Noot van de webmaster: u vindt de pdf bestanden via deze linkjes: “Samen maken wij het mogelijk”  en “Regiokrantknipsel”)

Enkele maanden geleden heeft u een gesprek gehad met Arjen van Leeuwen namens de gemeente Midden-Groningen over het nieuwe afvalbeleid. Tijdens dat gesprek hebben jullie gesproken over jullie wensen en verbeterpunten voor de afvalinzameling. Naast gesprekken met (bijna) alle bewonersorganisaties hebben we ook afvalenquêtes, interviews en inspiratie- en informatieavonden gehouden. Wij hebben op deze manier veel inbreng gekregen voor ons nieuwe afvalbeleid. We willen u bedanken voor uw inbreng, betrokkenheid en bereidheid om het afval beter te scheiden.

Op basis van alle wensen en ideeën rondom de afvalinzameling en -scheiding hebben wij een beleidsplan van afval naar grondstof opgesteld. Dit beleidsplan hebben wij – als voorgenomen beleid – besproken met de raadscommissie. De raadscommissie heeft het concept beleidsplan vrijgegeven voor inspraak. In de bijlage hebben wij onze publicatie opgenomen van de Regiokrant van 5 december. Hierin hebben wij aangegeven hoe men een officiële reactie kan indienen.

Het concept beleidsplan Van afval naar grondstof 2019-2030 ligt van 5 december 2018 tot en met 30 januari 2019 ter inzage op het gemeentehuis in Hoogezand en op de locaties in Slochteren en in Menterwolde. In deze periode kunt u het concept beleidsplan inzien, evenals andere stukken zoals de resultaten van de afvalenquêtes. U vindt deze stukken ook op de website van de gemeente https://www.midden-groningen.nl/inwoner/publicatie/anders-met-afval

Wij verzamelen alle  ingebrachte inspraakreacties en sturen die door naar de gemeenteraad. Die neemt op basis van alle inzichten een officieel besluit over het nieuwe beleid. Dat besluit verwachten wij in het voorjaar 2019.

In de publicatie hebben wij ook een samenvatting opgenomen van het nieuwe beleid. De belangrijkste punten uit het nieuwe afvalbeleid hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

 1. Diftar in de hele gemeente.
 2. GFT-inzameling huis-aan-huis in de hele gemeente, ook bij de hoogbouw.
 3. GFT zomers 1 keer per week inzamelen.
 4. Verpakkingsafval in de hele gemeente 1 keer per twee week inzamelen.
 5. Oud papier laten inzamelen door verenigingen.
 6. Meer verzamelcontainers (op het niveau van het landelijk gemiddelde brengen).
 7. Experimenten met beloningssystemen voor goed scheiden van afval.
 8. De voorbereiding van een nieuw afval brengpunt.
 9. Mogelijkheden ontdekken met participatieprojecten met bewoners en dorpen/wijken.
 10. Meer communicatie.

In de tweede bijlage vindt u een uitgebreidere samenvatting van het nieuwe beleid.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben over het nieuwe afvalbeleidsplan, dan komen we graag langs om deze te beantwoorden. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Namens burgemeester en wethouders,

 

Met vriendelijke groet,
Wout Vink
Beleidsmedewerker afval en grondstoffen IBOR
Gemeente Midden-Groningen
Postadres: Postbus 75, 9600 AB Hoogezand
Bezoekadres: Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand
T 0598-729732
Website www.midden-groningen.nl
Twitter @midden-groningen
Facebook www.facebook.com/midden-groningen

 

 

Strandgebied

Het onderhoud en beheer van het strandgebied is al langer een punt van zorg. Mede op basis van de vele signalen van onze leden en van bezoekers hebben wij in maart van dit jaar een brief aan de gemeente geschreven waarin deze zorgen (weer) onder de aandacht zijn gebracht met het verzoek snel tot actie over te gaan. Een aantal zaken is toen daadwerkelijk opgepakt: basisonderhoud strand, reparatie van de steiger, voorziening toiletten, paden vrij van onkruid.

In de uitwisseling met de gemeente kwam naar voren dat het versnipperde eigendom van het strandgebied nog een extra hindernis vormt om te komen tot een goede vaste afsprakenstructuur voor het beheer en onderhoud. Meerdere stukken grond zijn niet in handen van de gemeente en er spelen verschillende belangen.

Recent heeft het DVS-cluster Belangenbehartiging opnieuw overleg gehad met de gemeente (Liesbeth Zwar:, onze gebiedsregisseur, en George Kietvitsbosch: IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Vanwege betrokkenheid en ideeën over het gebied waren dit keer ook 3 leden van het initiatief Kultuureiland Damsterplas aanwezig. De stand van zaken nu is:

 • De gemeente blijft sterk inzetten op vaste afspraken over beheer en onderhoud van het strandgebied met andere betrokken grondeigenaren c.q. partijen.
 • De gemeente verzekert dat het strand, steiger, fiets/wandelpaden, heuvel en parkeerplaats op dezelfde wijze zal worden onderhouden als afgelopen seizoen. Men  heeft  een bedrijf in de arm genomen om het afval op te halen (net als bij Zuidbroek,  Botjes Zandgat en Zuidlaardermeer)
 • Of de toiletunit in 2019 weer geplaatst zal worden, is afhankelijk van wat er met de strandkeet gebeurt. Als de situatie blijft zoals die nu is, verzorgt de gemeente ook komend jaar weer de toiletgelegenheid. Hetzelfde schoonmaakbedrijf dat het afval ophaalt, heeft dan ook weer de taak de toiletten open te stellen en schoon te maken.
 • Onderdeel dat komend jaar ook zeker zal moeten gebeuren (vorig jaar niet gedaan), is het terughalen van het zand uit het meer en het omploegen van het strand.
 • De gemeente coördineert samenspraak met de eigenaar van ‘de keet’ (het strandpaviljoen) om duidelijkheid te krijgen over het toekomstperspectief.
  Voor een goede toekomst is een forse investering nodig en die gaat/kan de gemeente niet zelf doen. Bovendien is de grond in particuliere handen.                                                                                                                                                                            (Supermarkt Plus uit Schildwolde was na noodkreten van strandbezoekende klanten afgelopen zomer zo nobel om in te springen met de verkoop van ijs en drankjes. Als er niets gebeurt, wil Plus wel weer inspringen, maar zou dit dan vooral uit maatschappelijke betrokkenheid doen, en niet omdat ze er verdere ambitie mee hebben of omdat het ze iets oplevert).

  De insteek van DVS Belangenbehartiging is in de eerste plaats goed onderhoud. Daarnaast zouden we op termijn ook graag meer uitstraling, toezicht en voorzieningen bij het Schildmeerstrand zien. Wil je meepraten of heb je ideeën, horen we het natuurlijk graag. Schiet één van de clusterleden aan, of mail naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com.

Vacature webmaster

Wim, een van onze webmasters gaat ons verlaten. Echt heel erg jammer. Omkooppogingen om te blijven,  hebben helaas niet geleid dat hij aanbleef.

Daarom zijn wij op zoek naar een tweede webmaster.

Affiniteit met WordPress/Mailchimp zou erg mooi zijn, uiteraard is er ruimte om dit te leren.

Wat verlangen wij van een webmaster: het maken van de nieuwsbrief, gedeeltelijk onderhoud van de website. Het programmeren in HTML/CSS blijft bij de ontwerper van de website.

Sollicitaties (al dan niet voorzien van pasfoto….) graag naar dorpsverenigingsteendam@gmail.com