Categoriearchief: Uncategorized

Brief aan wethouder: belangrijke, zorgelijke ontwikkelingen in Steendam

Met onze Algemene Ledenvergadering op 6 april en de brede informatiebijeenkomst van 20 april hebben wij onze dorpsgenoten kond gedaan van de actuele stand van de vele zaken die in ons gebied spelen. 

Daarbij is ook aandacht besteed aan de belangrijke rol die de gemeente bij veel van die ontwikkelingen zou moeten spelen, een rol die zij helaas (op de meeste punten) al tijden niet waarmaakt. Zo is er geen voortgang op de ontwikkelingen die als potenties in onze Dorpsvisie, en later in de Gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer staan verwoord.

Sinds juni hebben we een nieuw College van B&W in onze gemeente. Belangrijke ‘contactwethouder’ binnen dat nieuwe bestuur is geworden Markus Ploeger, de lijsttrekker van Gemeentebelangen MG. Hij is – naast wethouder op diverse inhoudelijke portefeuilles – ook dorpswethouder voor Steendam en de andere dorpen rond het Schildmeer, waar wij mee samenwerken.

We hebben bij wethouder Ploeger aan de ‘alarmbel’ getrokken over de gemeente als grote afwezige in de voortgang van afspraken m.b.t. ons gebied. Directe aanleiding nu is het recente bericht dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor 106 recreatiewoningen aan de Damsterweg / Roegeweg.  over onze dorpsvisie en gebiedsvisie. Dit nu specifiek in directe relatie met de voorgenomen bouw van 106 recreatiewoningen: officiële bekendmakingen

Met onderstaande (cursieve) tekst – integraal overgenomen van de email die op 25 juli is verstuurd aan wethouder Ploeger – hebben we e.e.a. onder zijn aandacht gebracht. Dit met verzoek tot een live afspraak op korte termijn. Er is toegezegd dat direct na zijn vakantie de agenda’s zullen worden getrokken.

 

Geachte wethouder Ploeger,

 Ik gebruik een eerder aan u  – toen nog als lijsttrekker GBMG – toegezonden mail als ‘onderlegger’ voor dit bericht. Inmiddels bent u (o.m.) dorpswethouder in ons gebied en dat was op zich al reden genoeg voor onze besturen (dorpsvereniging, dorpscoöperatie en stichting Dorpshuis) om naar een kennismakend en informerend gesprek met u uit te zien.

Wij proberen al veel langer met de gemeente (secretaris, voorgaand college, ambtelijk apparaat) tot goede afspraken te komen over een integrale gebiedsgerichte visie en aanpak, in vruchtbare combi met en pro-actieve betrokkenheid van de bewoners van het gebied. 

Er spelen in onze omgeving (uw dorpen dus) vele ontwikkelingen en ontwikkelingskansen die een integrale benadering vragen. Aan bewonerskant zijn we daar (al langer) klaar voor en ook liggen er al vele ‘hapklare brokken’ om in samenhang en samengang het woon- leef- en recreatieklimaat op een bij het gebied passende wijze groene (en blauwe) toekomst te geven.  Om er enkele te noemen:

 • Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030
 • Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam – Schildmeer
 • Nieuwbouw Dorpshuis Kaap Steendam
 • Kultuureiland Damsterplas
 • Toukomstproject De Barst
 • Plannen ondernemer Rudi van Oosten
 • Innovatie Werkplaats Groeningen in Hellum
 • Samenwerking 6 Schilddorpen (Siddeburen-Hellum-Schildwolde-Overschild-Tjuchem-Steendam).
 • N33-nadere bezinning / alternatieven.

Wellicht is u dat al in uw voorbije raadsperiode ter ore gekomen, maar wij hebben als dorpsgemeenschap eerder en meermaals ons constructieve visitekaartje afgegeven bij de gemeente. Dat dit ook (h)erkend wordt mag blijken uit o.m. de hoge bezoeken uit de Randstad die ons in 2020 en 2021 te beurt zijn gevallen. 

Ook/zelfs in deze vakantieperiode zijn er steeds voldoende bestuurders aan onze kant aanwezig om een ‘goed gesprek’ met u te hebben. 

Sterker nog, wij hopen dat u op zeer korte termijn gelegenheid hebt om met ons aan tafel te gaan. Die urgentie wordt nu met name ingegeven door de recente informatie die wij hebben ontvangen over de voorgenomen realisatie van maar liefst 106 recreatiewoningen (tegen ons kleine dorp aan). 

Die bouw is niet eerder met ons als dorp gecommuniceerd, maar (b)lijkt al een gelopen koers c.q. fait accompli te zijn. Dit o.b.v. een ‘eeuwenoud’ bestemmingsplan, waarvan maar weinigen hier het bestaan nog kenden (als al). 

Dit is dus voor ons een soort overval. Daar komt bij dat de sporen ervan niet overeenkomen met de wensen/visie zoals beschreven in onze dorpsvisie Steendam en gebiedsvisie Tjuchem-Steendam, welke laatste zelfs in opdracht van de gemeente tot stand is gekomen.

 

U weet vast als geen ander wat er in het Collegeprogramma 2022 – 2026 staat verwoord. Toch hieronder enige citaten van zaken die ons als dorpsgemeenschap(pen) in het bijzonder aanspreken.

 • De inwoner staat centraal: voor al het beleid dat we formuleren geldt dat we uitgaan van het perspectief van de inwoner. We zorgen dat het altijd duidelijk is voor de bewoner waar deze aan toe is. 
 • Prettige woon-, werk- en leefomgeving: We houden bij beslissingen rekening met de gevolgen op de leefomgeving, zodat het voor toekomstige generaties ook fijn wonen en werken is in onze mooie gemeente.
 • Gebiedsgericht werken en participatie: we willen dat de gemeente in dorpen en wijken niet alleen een bestuurlijk gezicht heeft, maar ook een ambtelijk gezicht. De gemeente moet aanspreekbaar en bekend zijn. Het vertrouwen in het openbaar bestuur moet terug. We zetten daarom het dorps- en wijkwethouderschap voort. Iedere wethouder heeft een aantal dorpen en wijken onder de aandacht. 

Hierin lijkt de gemeente – in al haar geledingen (en in ieder geval in ons gebied) – nog flink wat meters te moeten maken. Ook daarover komen wij graag met u in gesprek, om onze betrokkenheid en ideeën daarover te verhelderen.

 

Wij hopen met voorrang van u te mogen vernemen.

 

Met MG-groet, namens alle bestuurders van de gemeenschap Steendam

________________________________________________________________________________

Uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van het vervolg. Maar, mocht je al eerder behoefte hebben aan nadere informatie/toelichting, aarzel dan niet en schiet een van onze bestuursleden aan. Of kom naar de gezellige dorpsborrel, elke laatste zaterdag van de maand vanaf 16.30 uur.

: zie

Centrumplannen update 21 juli 2022

Op 21 juli hebben we een vervolg bijeenkomst gehouden omtrent de ontwikkelingen van ons toekomstige centrum. Wij willen wel, maar het lijkt wel of er steeds weer apen en beren op onze weg er naar toe gegooid worden. We zijn druk doende deze objecten op een goede en vooral constructieve manier te verwijderen. Het ziet er naar uit dat we veel bereiken. Naast de presentatie zijn deze avond ook de “wie doet wat en wie heeft tijd” bij de verschillende fases in de aanloop naar continuering gezet. Wil je ook meedenken, stuur dan een mail naar DVS

Vacatures werkgroep kabouterpad

VACATURES WERKGROEP KABOUTERPAD

 Het Kabouterpad Steendam bestaat nu bijna 6 jaar. De kabouters zijn geliefd bij bezoekers uit de wijde omgeving en zorgen voor vele blije kindergezichten. De Facebookpagina heeft inmiddels ruim 1000 volgers en de Kabouterkrant vindt gretig aftrek. Voor het printen van de krant is er een sponsor. En sinds het begin van het bestaan van het Kabouterpad zorgt een werkgroep van dorpsgenoten voor inspectie, onderhoud, contacten met gemeente en Staatsbosbeheer en het maken van de krant.

In de loop van de tijd is de werkgroep echter steeds kleiner geworden. Er is een tijdje geleden één nieuw lid bij gekomen (          ), maar dit is helaas niet genoeg. Om te kunnen blijven voortbestaan en het leuk te houden voor de bestaande werkgroepleden, zijn we wederom op zoek naar versterking.

VACATURE 1:

Wij hebben momenteel helaas geen werkgroeplid meer voor het maaien van gras rondom de kabouters. We zijn daarom op zoek naar één of twee personen die er ca. 3 keer per jaar voor zouden willen zorgen dat het gras rondom de kabouters verwijderd wordt. We hebben hiervoor eigen gereedschap beschikbaar.

VACATURE 2:

We hebben momenteel helaas geen werkgroeplid meer voor inspectie van het pad en de kabouters. We zijn daarom op zoek naar één of meerdere personen die een 1- of 2-wekelijks inspectierondje langs het pad willen maken. Dit zou bijvoorbeeld heel goed ingevuld kunnen worden door wandelaars of hondenbezitters die toch al af en toe in het bos rondlopen, maar ook andere hulp is welkom.

Kom ons dus helpen a.u.b.!

Wil jij ons komen helpen? Heel erg fijn!

Aanmelden kan via mail, telefoon, whatsapp,

persoonlijk aanschieten of de tamtam:

mieke_wind@hotmail.com, 06-24686752 (Mieke),

bernicebot@hotmail.com of 06-44476246 (Bernice).               

Alvast hartelijk dank voor je reactie!                  

 

Vriendelijke groet,

 

Bernice Bot (schilder- en reparatiewerk, redactie Kabouterkrant)

André Smouter (grotere klussen, creatief houtwerk)

en Mieke Wind (coördinatie, redactie & productie Kabouterkrant, berichten FB-pagina)

Paaseieren zoeken

Het paaseieren zoeken op 2e paasdag langs het Kabouterpad was een groot succes & een mooie samenwerking tussen DVS, Kaap Steendam en de werkgroep Kabouterpad. Het liep vooraf boven verwachting storm met inschrijvingen. Op de dag zelf waren er zo’n 70 kinderen van binnen en buiten het dorp die met hun ouders en/ of grootouders kwamen zoeken naar een ei. Tot grote vreugde van iedereen kwam zelfs de paashaas nog even langs. We zagen veel blije gezichten.

De eieren bleken dit jaar wel heel erg goed verstopt te zijn: er liggen nog ruim 30 niet gevonden eieren langs het Kabouterpad (waaronder 1 gouden ei!)

Op het kaartje kun je zien waar de eieren kunnen liggen. Gevonden eieren kunnen nog steeds bij Kaap Steendam omgewisseld worden voor chocoladevarianten……

Zeven ideeën voor de toekomst van Steendam

Zeven ideeën voor de toekomst van Steendam en Tjuchem: drijvende huizen en een surfstrand

Zo zou de dorpstuin van Tjuchem er uit kunnen zien

 
Zo zou de dorpstuin van Tjuchem er uit kunnen zien© la4sale
In Steendam en Tjuchem bepalen ze graag zelf hoe de toekomst eruitziet. Neem bijvoorbeeld de versterkingsoperatie die de bewoners met het project ‘Dorp in eigen hand’ hebben georganiseerd.
Nu ligt er een toekomstvisie voor beide dorpen in de vorm van een boekwerk van dik 130 pagina’s. Geen plan, maar een ‘vergezicht’ waar de gemeente Midden-Groningen haar voordeel mee kan doen.
Belangrijkste ontwikkeling is de band met het water, die de dorpen allebei willen versterken. Steendam met het Schildmeer en Tjuchem met het kanaal. Verder is er veel meer ruimte voor groen en wordt het dorpshart versterkt.
De toekomstvisie is opgesteld door bewoners van Steendam en Tjuchem in samenwerking met landschapsarchitecten van LA4Sale uit Amsterdam.
Hieronder de zeven meest opvallende ideeën uit het vergezicht ‘Stee van Tjuch en Dam in het Schildmeerenland’.
 

1) Drijvende huizen

Een van de ideeën is wonen op het Schildmeer door middel van drijvende huizen. Volgens de plannenmakers biedt het idee alleen maar voordelen. De huizen zijn eenvoudig te bouwen en bovendien verplaatsbaar. Bovenal zijn ze aardbevingsbestendig.
 

2) Schildmeer wordt drassig natuurgebied

Het Schildmeer zou in de toekomst uit kunnen groeien tot een groot nat en drassig natuurgebied zoals ‘De Alde Feanen’ in Friesland. Landbouwgronden rondom het Schildmeer zouden daarvoor steeds verder onder water kunnen worden gezet. De waternatuur en de recreatiemogelijkheden kunnen met dit plan flink toenemen.
 

3) Nieuwe ‘oude’ Dorpsstraat

Steendam en Tjuchem hebben nu een doorgaande, brede asfaltweg dwars door het dorp. Om het dorpse karakter te stimuleren en ook sluipverkeer tegen te gaan wordt er in de toekomstvisie gepleit voor een smallere straat van gebakken klinkers.

Steendam met binnenhaven en dorpshuis met vlonder

 
Steendam met binnenhaven en dorpshuis met vlonder© la4sale

4) Surfstrand, dorpshuis en binnenhaven

Steendam wil dichter naar het Schildmeer groeien en ook de recreatiemogelijkheden moeten worden uitgebreid. Er zijn daarom ideeën voor het aanleggen van een surfstrand, binnenhaven en Schildmeerbad.
Het moderne dorpshuis, met een grote vlonder eromheen, komt op een prominente plek bij het Schildmeer.
 

5) Slingertuinen

Verschillende plekken in Steendam en Tjuchem kunnen opgesierd worden met echte Groningse Slingertuinen. In Tjuchem wordt bijvoorbeeld gedacht aan het kleine gemeenteplantsoen dat ligt in de bocht van de Hoofdweg. Het naastgelegen dorpshuis annex sportgebouw kan met hout betimmerd worden zodat het dorpshart een veel mooiere aanblik krijgt.

Dorpshuis met eigen tuin, winkel en café

 
Dorpshuis met eigen tuin, winkel en café© la4sale

6) Dorpstuin met winkel en café

Steendam en Tjuchem krijgen in de toekomstvisie een gezamenlijk dorpserf met daarop een dorpstuin en een verzamelgebouw voor alles wat met tuinieren te maken heeft. Er is een café met dorpskeuken, een dorpswinkel en ook ruimte voor educatie. In de grote schuur kunnen bruiloften en andere feesten worden georganiseerd.
 

7) School wordt bedrijfsverzamelgebouw

De oude dorpsschool in Tjuchem kan een prominentere plek krijgen in het dorp door beplanting weg te kappen. Het pand wordt hierdoor aantrekkelijk als werkverzamelgebouw voor kleine ondernemers en freelancer

Werkbezoek Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem

16 februari 2022
 

De werkzaamheden rondom de kadeversterking Steendam-Tjuchem vorderen gestaag. Het grondtransport dat hiervoor nodig is, is bijna afgerond. Inge Eshuis, dagelijks bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s en David de Jong, wethouder van de gemeente Midden-Groningen namen een kijkje. Ze lieten zich bijpraten over de werkzaamheden en gingen in gesprek met verschillende omwonenden om hun ervaringen te horen.

Goed contact met de directe omgeving

Eshuis: “Het is altijd goed om bij een project in uitvoering te kijken. Helemaal als het veel impact heeft op de directe omgeving. Het is mooi om te ervaren dat er een goed en direct contact is met de aanwonenden. In het voortraject is uitgebreid met hen gesproken over de uitvoering van het plan en dat merk je.” De Jong beaamt dit: “Dit project is niet alleen een samenwerking van gemeente en waterschap, maar ook met de direct aanwonenden. Natuurlijk zijn er ook kritische opmerkingen, maar de relatie is goed. Het is ook voor hen duidelijk dat dit project noodzakelijk is voor de veiligheid en voor goede bereikbaarheid. En straks ziet ook het fietspad er weer netjes uit.”

Samenwerking waterschap en gemeente

De kade langs het Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem moet worden versterkt om veiligheid te kunnen garanderen. Omdat er een weg over de kade loopt, betekent dit niet alleen een aanpassing van de kade, maar ook een aanpassing van de infrastructuur. Vandaar dat waterschap en gemeente nauw samenwerken in dit project. De percelen en woonadressen langs de kade zijn straks vanaf een nieuwe ontsluitingsweg bereikbaar. Het fietspad komt wel weer terug op de kade.

Planning project

Het komende half jaar krijgt de nu opgebrachte grond de tijd om te zetten. In die periode ligt het werk stil. Dit is noodzakelijk om verzakking of verschuiving later te voorkomen. In de herfst worden de werkzaamheden hervat, zodat het totale project in de zomer van 2023 kan worden afgerond.

Overhandiging gebiedsvisie Steendam/Tjuchem

Op woensdag 9 februari hebben vertegenwoordigers van de dorpsverenigingen Tjuchem (Tineke Zuidema) en Steendam (Fred Mahler) met een ‘formele overhandiging’ de gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer aangeboden aan onze gemeente Midden-Groningen, in de persoon van wethouder José van Schie. Bij dit feestelijke moment waren namens de gemeente ook aanwezig Caroline Maring, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling, Liesbeth Zwart, onze gebiedsregisseur en Harry Wiechers, ambtenaar van dienst voor de versterkingsoperatie in onze dorpen.
Naast de Gebiedsvisie is ook de gebundelde Reactie vanuit de Dorpen aangeboden aan de gemeente. Die biedt een overzicht van de resultaten van de informatierondes/inspraak/enquête die tijdens de totstandkoming van de gebiedsvisie hebben plaatsgevonden, resulterend in een ‘hitlijst’ per dorp en suggesties voor een plan van aanpak om tot realisatie van de in beeld gebrachte kansrijke ontwikkelingen te komen.
Beide stukken – de Gebiedsvisie en de Reactie vanuit de Dorpen – zijn te vinden op onze website. Alle gelegenheid dus om het materiaal nog eens rustig in te kijken! (n.b. reacties, opinies, suggesties etc. blijven altijd welkom!)

Gebiedsvisie

Visie op het vergezicht (reacties vanuit de dorpen)

Aanbeveling:
 • de belangrijkste zaken uit de Gebiedsvisie die vanuit Steendam naar voren zijn gebracht zijn te vinden op pagina’s 14 en 15 van de Reactie vanuit de Dorpen;
 • op pagina’s 16 t/m 18 van de Reactie vanuit de Dorpen is een ‘algemene beschouwing’ te vinden, met duidelijke handvatten/suggesties voor het nu komende traject van realisatie;
 • in de Regiokrant van 16-2 is aandacht besteed aan de overhandiging aan de gemeente.