Gebiedsvisie afrondende enquete (sluitingsdatum 17 oktober 2021)

Beste mensen,

De afgelopen periode zijn er meerdere gelegenheden geboden om kennis te nemen van de concept-gebiedsvisie en om erop te reageren.

Niet iedereen heeft van die gelegenheden gebruik gemaakt c.q. kunnen maken. We willen daarom eenieder nog de gelegenheid bieden zijn/haar mening te geven d.m.v. het invullen van de bijgaande enquête. We hopen dat velen daarvan gebruik zullen maken (ook als je dat al eerder op andere wijze mocht hebben gedaan).

Gelegenheid tot insturen/inleveren is er tot 17 oktober a.s., zoals ook vermeld in de bijlage.

Met groet, namens bestuur DVS

Fred Mahler

Je vindt de afrondende enquete hier