Brief aan wethouder: belangrijke, zorgelijke ontwikkelingen in Steendam

Met onze Algemene Ledenvergadering op 6 april en de brede informatiebijeenkomst van 20 april hebben wij onze dorpsgenoten kond gedaan van de actuele stand van de vele zaken die in ons gebied spelen. 

Daarbij is ook aandacht besteed aan de belangrijke rol die de gemeente bij veel van die ontwikkelingen zou moeten spelen, een rol die zij helaas (op de meeste punten) al tijden niet waarmaakt. Zo is er geen voortgang op de ontwikkelingen die als potenties in onze Dorpsvisie, en later in de Gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer staan verwoord.

Sinds juni hebben we een nieuw College van B&W in onze gemeente. Belangrijke ‘contactwethouder’ binnen dat nieuwe bestuur is geworden Markus Ploeger, de lijsttrekker van Gemeentebelangen MG. Hij is – naast wethouder op diverse inhoudelijke portefeuilles – ook dorpswethouder voor Steendam en de andere dorpen rond het Schildmeer, waar wij mee samenwerken.

We hebben bij wethouder Ploeger aan de ‘alarmbel’ getrokken over de gemeente als grote afwezige in de voortgang van afspraken m.b.t. ons gebied. Directe aanleiding nu is het recente bericht dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor 106 recreatiewoningen aan de Damsterweg / Roegeweg.  over onze dorpsvisie en gebiedsvisie. Dit nu specifiek in directe relatie met de voorgenomen bouw van 106 recreatiewoningen: officiële bekendmakingen

Met onderstaande (cursieve) tekst – integraal overgenomen van de email die op 25 juli is verstuurd aan wethouder Ploeger – hebben we e.e.a. onder zijn aandacht gebracht. Dit met verzoek tot een live afspraak op korte termijn. Er is toegezegd dat direct na zijn vakantie de agenda’s zullen worden getrokken.

 

Geachte wethouder Ploeger,

 Ik gebruik een eerder aan u  – toen nog als lijsttrekker GBMG – toegezonden mail als ‘onderlegger’ voor dit bericht. Inmiddels bent u (o.m.) dorpswethouder in ons gebied en dat was op zich al reden genoeg voor onze besturen (dorpsvereniging, dorpscoöperatie en stichting Dorpshuis) om naar een kennismakend en informerend gesprek met u uit te zien.

Wij proberen al veel langer met de gemeente (secretaris, voorgaand college, ambtelijk apparaat) tot goede afspraken te komen over een integrale gebiedsgerichte visie en aanpak, in vruchtbare combi met en pro-actieve betrokkenheid van de bewoners van het gebied. 

Er spelen in onze omgeving (uw dorpen dus) vele ontwikkelingen en ontwikkelingskansen die een integrale benadering vragen. Aan bewonerskant zijn we daar (al langer) klaar voor en ook liggen er al vele ‘hapklare brokken’ om in samenhang en samengang het woon- leef- en recreatieklimaat op een bij het gebied passende wijze groene (en blauwe) toekomst te geven.  Om er enkele te noemen:

 • Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030
 • Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam – Schildmeer
 • Nieuwbouw Dorpshuis Kaap Steendam
 • Kultuureiland Damsterplas
 • Toukomstproject De Barst
 • Plannen ondernemer Rudi van Oosten
 • Innovatie Werkplaats Groeningen in Hellum
 • Samenwerking 6 Schilddorpen (Siddeburen-Hellum-Schildwolde-Overschild-Tjuchem-Steendam).
 • N33-nadere bezinning / alternatieven.

Wellicht is u dat al in uw voorbije raadsperiode ter ore gekomen, maar wij hebben als dorpsgemeenschap eerder en meermaals ons constructieve visitekaartje afgegeven bij de gemeente. Dat dit ook (h)erkend wordt mag blijken uit o.m. de hoge bezoeken uit de Randstad die ons in 2020 en 2021 te beurt zijn gevallen. 

Ook/zelfs in deze vakantieperiode zijn er steeds voldoende bestuurders aan onze kant aanwezig om een ‘goed gesprek’ met u te hebben. 

Sterker nog, wij hopen dat u op zeer korte termijn gelegenheid hebt om met ons aan tafel te gaan. Die urgentie wordt nu met name ingegeven door de recente informatie die wij hebben ontvangen over de voorgenomen realisatie van maar liefst 106 recreatiewoningen (tegen ons kleine dorp aan). 

Die bouw is niet eerder met ons als dorp gecommuniceerd, maar (b)lijkt al een gelopen koers c.q. fait accompli te zijn. Dit o.b.v. een ‘eeuwenoud’ bestemmingsplan, waarvan maar weinigen hier het bestaan nog kenden (als al). 

Dit is dus voor ons een soort overval. Daar komt bij dat de sporen ervan niet overeenkomen met de wensen/visie zoals beschreven in onze dorpsvisie Steendam en gebiedsvisie Tjuchem-Steendam, welke laatste zelfs in opdracht van de gemeente tot stand is gekomen.

 

U weet vast als geen ander wat er in het Collegeprogramma 2022 – 2026 staat verwoord. Toch hieronder enige citaten van zaken die ons als dorpsgemeenschap(pen) in het bijzonder aanspreken.

 • De inwoner staat centraal: voor al het beleid dat we formuleren geldt dat we uitgaan van het perspectief van de inwoner. We zorgen dat het altijd duidelijk is voor de bewoner waar deze aan toe is. 
 • Prettige woon-, werk- en leefomgeving: We houden bij beslissingen rekening met de gevolgen op de leefomgeving, zodat het voor toekomstige generaties ook fijn wonen en werken is in onze mooie gemeente.
 • Gebiedsgericht werken en participatie: we willen dat de gemeente in dorpen en wijken niet alleen een bestuurlijk gezicht heeft, maar ook een ambtelijk gezicht. De gemeente moet aanspreekbaar en bekend zijn. Het vertrouwen in het openbaar bestuur moet terug. We zetten daarom het dorps- en wijkwethouderschap voort. Iedere wethouder heeft een aantal dorpen en wijken onder de aandacht. 

Hierin lijkt de gemeente – in al haar geledingen (en in ieder geval in ons gebied) – nog flink wat meters te moeten maken. Ook daarover komen wij graag met u in gesprek, om onze betrokkenheid en ideeën daarover te verhelderen.

 

Wij hopen met voorrang van u te mogen vernemen.

 

Met MG-groet, namens alle bestuurders van de gemeenschap Steendam

________________________________________________________________________________

Uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van het vervolg. Maar, mocht je al eerder behoefte hebben aan nadere informatie/toelichting, aarzel dan niet en schiet een van onze bestuursleden aan. Of kom naar de gezellige dorpsborrel, elke laatste zaterdag van de maand vanaf 16.30 uur.

: zie