Van de bestuurstafels 27 november 2020

NIEUWSBERICHT EXTRA II (de actualiteit van lopende projecten)

November 2020

Beste mensen,

We hoeven jullie natuurlijk niets over de effecten van corona te vertellen op het dagelijkse verkeer. Uiteraard hopen wij zeer dat het eenieder goed gaat en dat er zich geen ‘corona-effecten’ in privé-omgeving hebben voorgedaan.

Voor wat de contacten en de informatie uitwisseling in ons dorp betreft zorgt corona helaas wel voor ‘besmetting’. De voortgang van, en het overleg en afstemming over de projecten waar we – soms al heel lang – mee bezig zijn wordt er door bemoeilijkt en vertraagd. Daarnaast zijn natuurlijk ook de mogelijkheden voor gezamenlijke afstemming met het dorp (zeer) beperkt.

We doen ons best jullie via nieuwsbrief en website zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar er is altijd meer te melden en wellicht te vragen bij live contact.

In mei hebben we er, gezien de omstandigheden, voor gekozen alle bewoners (dus ook niet-leden van DVS) op de belangrijkste punten te informeren per extra nieuwsbericht. Dat doen we nu weer.

Voor degenen die het extra nieuwsbericht van mei nogmaals willen inzien: https://steendam.info/extra-nieuwsbrief-13-mei-2020/

Dat is met name ook handig m.b.t. onderstaande punten 1 t/m 4, omdat die ook in de meibrief onderwerp waren.

 

De onderwerpen die we in deze extra nieuwsbrief de revue willen laten passeren zijn:

 1. Energieproject (+ flyer + omgevingsvergunning)
 2. Dorp in Eigen Hand/ de versterkingsoperatie
 3. Kaap Steendam / vertrek P&L
 4. Gebiedsvisie Steendam-Tjuchem
 5. Kultuureiland Damsterplas
 6. Nationaal Programma Groningen (NPG) / Hart voor Midden-Groningen
 7. Toukomst
 8. Rabo clubactie
 9. Openbaar vervoer / buslijn 178

Net zoals in mei beginnen we met een ‘disclaimer’:

* De hier geschetste materie leent zich eigenlijk niet voor een korte schets. Daarom vooraf de melding dat er uiteraard nog brede informatieve en interactieve dorpsbijeenkomsten georganiseerd gaan worden voor de punten die het betreft. Dat zijn met name de punten 1 t/m 4. De wijze waarop dat t.z.t. gaat gebeuren hangt samen met de eventueel dan nog geldende coronamaatregelen.

* er moet eerst breed draagvlak binnen het dorp bestaan voordat projecten feitelijk uitgerold gaan worden,

* waar deelname gevraagd gaat worden, zal dat te allen tijde op vrijwillige basis zijn.

 

Mochten er (aanvullende) vragen of opmerkingen zijn over dit nieuwsbericht aarzel dan niet, we horen dat graag!

Onderaan deze brief staan de dorpsgenoten tot wie jullie je kunnen richten, met daarachter het nummer van het specifieke onderwerp/project.

 

 

 1. Project Duurzame Energie

 

De Extra Nieuwbrief van mei dit jaar eindigden we met de zin: “ ….. Maar nu zijn we zover dat er binnenkort op elk adres informatieve intekenlijsten bezorgd kunnen gaan worden, om in beeld te krijgen op hoeveel inschrijvingen voor energiecertificaten we echt kunnen gaan rekenen”. Inmiddels zijn we alweer een halfjaar verder en zijn we nog niet aan die ‘slotronde’ toegekomen. Toch is er in die periode het nodige gebeurd. Zo is er een omgevingsvergunning aangevraagd (zoals iedereen heeft kunnen lezen in de huis-aan-huisbladen), zijn er definitieve afspraken gemaakt met de grondeigenaar en is Enexis nu aan de slag met de aanleg van de leidingen vanaf het trafostation. In de Nieuwsbrief van september stonden al wat foto’s van de eerste werkzaamheden: https://steendam.info/energiepark-steendam/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+oktober+2020+DVS+en+Coop.

Een niet te voorziene beer op de weg heeft zich ook nog voorgedaan bij de (niet-)levering van de windmolens. In verband met de stopzetting van de huidige postcoderoosregeling per eind van dit jaar hadden wij expliciete eisen gesteld m.b.t. de levertermijn van de windmolens. Ondanks beloften van de Deense fabrikant werd dit najaar duidelijk dat tijdige levering niet mogelijk was. Er is toen besloten om nu af te zien van de aanschaf van windmolens en te starten met de zonneweide. Dit is mede ingegeven door de voorwaarden van de vervangene postcoderoosregeling die vanaf 2021 zal gelden en waarvoor we nu op teren. Deze nieuwe rijksregeling geldt niet langer voor windenergie, maar is gelukkig wel financieel gunstiger voor zonne-energie en dus voor ons project.

De stand van zaken is nu dat er in de eerste week van december gewerkt gaat worden aan plaatsing en installatie van de zonnepanelen, en dat we mikken op afronding per einde van dit jaar, met wellicht een kleine uitloop in 2021. Er kan dan ook direct worden ingetekend op de nieuwe postcoderoosregeling. Een regeling die trouwens ook nog administratieve afstemming vraagt met de energiemaatschappijen. Ook daar richten we ons op ‘achter de schermen’.

Die aanpassingen brengen niet alleen administratieve wijzigingen met zich mee, maar ook in het ‘financiële plaatje’ en in het aantal certificaten dat beschikbaar komt. Zodra dat deel van de ‘boekhouding’ is uitgekristalliseerd komen we (weer) bij belangstellende dorpsgenoten langs om in te tekenen. Duidelijk is al wel dat het rendement voor elke certificaathouder gunstiger zal uitpakken dan het eerder geschetste beeld.

Er is een werkgroep gestart om het zonnepark voor het (niet-)zicht te gaan ‘omranden’ met groen, waarbij gedacht wordt aan een zogenaamd ‘voedselbos’. Wordt vervolgd dus.

 

 

 1. Dorp in Eigen Hand / de versterking

Op onze website is veel informatie te vinden over dit project. De achtergrond en ontstaansgeschiedenis is te vinden via https://steendam.info/versterkingszaken-aardbevingen/

Zeer recent, op 22 november, is de actuele stand van zaken beschreven, te vinden via

https://steendam.info/dorp-in-eigen-hand/

Dat laatste bericht is ook terug te vinden op de ‘hoofdingang’ van het Dorp-in-eigen-Hand-project, Platform Fokus (https://platformfokus.nl/group/news/?newsid=105).

Mocht je dit nog niet (vaak) gedaan hebben, een bezoekje aan deze site is sowieso een aanbeveling! Zoals bekend moet je je daarvoor wel hebben aangemeld en dus inloggen met je eigen gegevens.

 

We gaan er vanuit dat velen al kennis hebben genomen van de berichten over het nieuwe bestuursakkoord over de versterking, dat voor het hele aardbevingsgebied in aantocht is. Onder meer in de huis-aan-huis-bladen (Regiokrant, Eemskranten) en in DvhN stond vorige week woensdag een paginagrote toelichting op het betreffende akkoord. Mocht die je niet zijn opgevallen, kijk dan even op de website van één van die media.

De invloed van dit nieuwe bestuursakkoord op lopende projecten – zoals ons Dorp in Eigen Hand – is nog niet helemaal duidelijk. Daarover is overleg gaande, zoals ook vermeld in het bericht op Platform Fokus en onze website.

 

 1. Kaap Steendam / vertrek Peter & Leni

 

Velen hebben de afscheids bbq op 26 september meegemaakt en/of hebben persoonlijk afscheid genomen van het echtpaar dat met hun Podiumcafé veel heeft betekend voor ons dorp en de omgeving. Ook op de website in de voorbije Nieuwsbrieven is er melding gemaakt van het vertrek van Peter & Leni naar Portugal. Tijdens de bbq is er ook namens de dorpsvereniging ‘formeel’ afscheid genomen van Peter & Leni, bij monde van Peter van Tholen die ook een cadeaudaad bij zijn/ons woord voegde.

 

Voor wie het wellicht nog niet (voldoende) heeft meegekregen, via https://steendam.info/op-weg-naar-kaap-steendam/ is er het een en ander over de nieuwe opzet van het dorpshuis te lezen. Daar valt ook te lezen dat het de bedoeling is om met de podiumfunctie verder te gaan. Niet alleen met ‘Peter & Leni-muziek’ maar met een bredere programmering. Dat moet allemaal nog vorm gaan krijgen. Mensen die het leuk vinden om samen over zo’n opzet na te denken worden daartoe van harte uitgenodigd! Informatie en aanmelding kan bij Fred Mahler (fmahler47@hotmail.com).

 

In de eerste week van oktober heeft het pand – met enthousiaste hulp van dorpsgenoten – een ware metamorfose ondergaan en kon in het weekend van 10 en 11 oktober het ‘startschot’ gegeven worden voor de opening van het nieuwe restaurant. Helaas is door aanscherping van de coronamaatregelen tot dusver de openstelling tot dat weekend beperkt gebleven. Er is wel razendsnel op de gewijzigde situatie ingespeeld met het inrichten van de afhaalservice. Als het goed is heeft iedereen al eerder een flyer in de bus gevonden. En, voor wie het nog niet heeft uitgeprobeerd: DOEN ! (met wel een waarschuwing: het is verslavend lekker ;-))

 

 

 

 

 

 1. Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam / Centrumplan / Nieuwe Dorpshuis

 

In de Extra Nieuwsbrief van mei dit jaar (https://steendam.info/extra-nieuwsbrief-13-mei-2020/)

berichtten wij al over deze (samenhangende) onderwerpen, waarbij de  gebiedsvisie als het ware als kapstok moet gaan fungeren voor onze Dorpsvisie met Centrumplan en (locatie) nieuwe Dorpshuis.

De opdracht om tot een Gebiedsvisie te komen is door de gemeente in handen gegeven van 3 bureaus:

 

Opdracht aan deze bedrijven is om in gezamenlijkheid met de bewoners de wensen en kansen van en voor het gebied in kaart te brengen en de haalbaarheid te toetsen, ook in termen van financiën.

De gemeente mikte in haar oorspronkelijke opdracht op afronding van deze Gebiedsvisie vóór de zomervakantie. Toen was echter corona nog niet in het land / de wereld, en door alle coronabeperkingen schuift helaas ook de voortgang van deze ontwikkeling op in de tijd.

De ‘wereld’ heeft niet helemaal stil gestaan. Er zijn door de bureaus gesprekken gevoerd met de gemeente, met ondernemers en met bewoners uit Tjuchem en Steendam, ook online. Er is geïnventariseerd wat er aan visies al op tafel lag (waaronder dus onze dorpsvisie) en men heeft het gebied ‘geproefd’ met de eigen professionele bril op.

Dit alles heeft geleid tot een ‘alles-op-tafel-presentatie’ van de hand van architect Pepijn Godefroy van LA4Sale kort voor de zomervakantie. Deze live presentatie heeft coronaproof – en dus helaas maar voor een beperkt aantal deelnemers uit zowel Tjuchem als Steendam – plaatsgevonden in de Velemansdroom. Uit ons dorp waren er ca. 15 deelnemers, met name de leden van het cluster Belangenbehartiging en een aantal bestuursleden.

Kort gezegd is het toen breed gedeelde oordeel uit Steendam samen te vatten in: indrukwekkende presentatie, veelal mooi, intrigerende ideeën, maar ook ……. hoe realistisch is dit alles?

Bedoeling was om na de zomervakantie de dorpen breed te gaan informeren en erbij te gaan betrekken. Echter corona ……

Eind augustus is er nog 1 (online) bijeenkomst met de bureaus en de gemeente geweest, waaraan ook is deelgenomen door vertegenwoordigers uit Tjuchem en Steendam. In een opvolgend overleg met bestuurders – tenslotte betreft het een opdracht van de gemeente en zal ook veel van de benodigde financiën uit of via de portemonnee tot stand moeten worden gebracht – zou er worden gesproken over het ontstane beeld + hoe verder. Waar het de bedoeling was dat bestuurlijk overleg in september te laten plaatsvinden werd dat pas feitelijk eind oktober. En wat meer is (of minder zo je wilt) is dat we als dorp nog geen duidelijkheid hebben gekregen over de volgende stappen.

Het is nu van belang om de kaders en reikwijdte van de visie te bepalen. We willen immers een gedragen visie maken die ook uitvoerbaar is. Ondertussen wordt onderzocht of het mogelijk is om op kleine schaal bijeen te komen om te komen tot verdere uitwerking. Dat kan alleen samen met de inwoners. Het streven is om het visietraject in het eerste kwartaal 2021 af te ronden, zodat het gemeentebestuur in het tweede kwartaal 2021 de visie kan vaststellen.

 

 1. Kultuureiland Damsterplas

 

Er zijn al meerdere informatiemomenten over dit project geweest bij Peter & Leni. Uit het hoofd gezegd al vanaf 2017/8. Ondanks de toezegging van een startsubsidie door de toenmalige gemeente Slochteren in 2017, heeft het tot augustus van dit jaar geduurd tot het College van B&W definitief de groene vlag hees voor toestemming tot ontwikkeling van het Kultuureiland. De bijbehorende ‘ambtelijke plooien’ zijn inmiddels ook recht gestreken, en dus kunnen vanaf nu activiteiten op het terrein rond de Damsterplas verwacht worden. Inzet van de actiefnemers is om komend voorjaar al de eerste publieke evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Een mooi filmpje met toelichting is te vinden op de website van RTVNoord, via: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/738417/Kunstenaars-bouwen-Damsterplas-om-tot-Kultuureiland

 

 1. Nationaal Programma Groningen (NPG) / Hart voor Midden-Groningen

Voor wie ‘het nieuws’ niet echt volgt, het NPG is een programma – met een budget van 1,1 miljard – dat door het Rijk ter beschikking is gesteld aan de provincie om toekomstgerichte en toekomstbestendige investeringen te kunnen doen. Dit ter verbetering van de (economische) leefbaarheid van onze provincie, en ook als ‘compensatie’ voor de aardbevingsellende. De achtergronden zijn te vinden op de website https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het budget wordt deels toebedeeld aan de verschillende gemeenten, waaronder dus ook onze gemeente Midden-Groningen. Daar is met enige regelmaat over gepubliceerd in de lokale / regionale blaadjes. Onder de naam ‘Hart voor Midden-Groningen’ heeft de gemeente daar een aparte plek ingeruimd op de website:  https://www.midden-groningen.nl/aardbevingen/publicatie/programma-npg-hart-voor-midden-groningen. Het is zeker interessant om daar een kijkje te nemen.

Het Programmaplan voor de indicatieve verdeling van die NPG-middelen is door de gemeenteraad behandeld in de vergadering van 29 september en is te vinden onder https://mcusercontent.com/30f2b800332f706d961db644b/files/0fb39578-c027-4a9a-a59a-efa3493af441/01102020_Programmaplan_NPGMG_vastgesteld_door_college_definitief_.pdf

Daarin staat (blz. 56) o.m. een bedrag van € 500.000 gereserveerd onder het kopje Roegwold/Schildmeer. Er is dus in ieder geval (extra) geld beschikbaar voor ons gebied! Maar, er is meer waar wij een beroep op kunnen doen, als we ons daar samen sterk voor gaan maken!

 1. Toukomst

We hebben eerder bericht over het project Toukomst. Toukomst is onderdeel van het NPG (zie 6), waarvoor door elke Groninger ideeën konden worden ingediend. Dat zijn er meer dan 900 geworden, waarvan een 10-tal afkomstig was uit ‘Steendammer pennen’. De afgelopen maanden heeft er – onder professionele begeleiding en met deelname van de indieners – een online-bundelingstraject plaatsgehad. Dit met als doel verdere aanscherping en clustering van gelijksoortige ideeën. Er is een Toukomstkrant verschenen, met een beschrijving van die ideeënbundels, waarin elke Groninger werd uitgenodigd zijn/haar stem uit te brengen (met dank aan degenen die op ‘ons’ gestemd hebben !).

De telling van de stemmen is nu alweer een aantal weken achter de rug en nu buigt zich een panel uit de Groninger bevolking over de selectie om tot een advies richting het bestuur van het NPG te komen. De definitieve selectie van projecten waarmee aan de slag kan worden gegaan wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2021. In totaal is er een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd uit de NPG-middelen om toe te bedelen aan een (klein) aantal projecten. Dat is geen klein bier (zoals de Vlamingen dat mooi zeggen), en dus ook spannend of daar iets van ‘onze kant’ uitvalt. We houden jullie op de hoogte, maar het zal zeker ook via de reguliere media de wereld in  gebracht gaan worden.

 

 

 

 

 1. Rabo Clubactie

In de Nieuwsbrief van 23 oktober hebben we gemeld dat Steendam zich ook dit jaar heeft ingeschreven voor de clubactie van de RABO bank. Vorig jaar hebben we van de bijdrage een elektrisch orgel voor ons dorpshuis kunnen kopen. Dit jaar was de inzet een bijdrage voor een biljarttafel en verplaatsbare expositiepanelen in ons nieuwe dorpshuis.

We waren wat laat met de melding aan het dorp – er kon gestemd worden tot 25 oktober 😉 – maar desondanks hebben wij van de Rabo het bericht ontvangen dat we een bedrag van   € 150 hebben ‘verdiend’. Toch een mooie aanbetaling voor een ‘spelmoment’ in ons nieuwe Dorpshuis t.z.t.

 

 1. Openbaar Vervoer (buslijn 178)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Eind vorig jaar werden we ‘5 over 12’ geconfronteerd met het definitief vervallen van buslijn 178 door Steendam. Vanuit de dorpsvereniging is er toen nog direct geprobeerd daar protest tegen aan te tekenen, zelfs uitmondend in een bezoek aan Steendam van de betrokken portefeuillehouder, wethouder Jaap Borg, van onze gemeente Midden-Groningen. Het bleek echter echt na 12 te zijn en dus niet meer terug te draaien.

De coördinatie van de trajecten en de rijtijden van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe is in handen van het OV-bureau Groningen Drenthe (www.ovbureau.nl).

In de correspondentie met dit bureau ontvangen we begin dit jaar de volgende (ingekorte) reactie:

“De gemeente Midden Groningen heeft ons gevraagd naar u te reageren op uw brief aan de gemeente van 13 december j.l. over het OV in Steendam.

Wij betreuren het uiteraard dat u pas een paar dagen voor invoering van de nieuwe dienstregeling er achter kwam dat lijn 178 niet meer door Steendam rijdt in de nieuwe dienstregeling.  Het moment waarop u had kunnen reageren was voor de zomervakantie 2019.

Er is zeker wel afstemming geweest tussen OV-bureau en gemeente op het moment dat er sprake was van wijziging van de dienstregeling. De gemeente heeft ook een zienswijze op de wijziging  ingediend.

Nadat de besluitvorming heeft plaats gevonden communiceren wij in algemene zin over de nieuwe dienstregeling. Het is voor ons ondoenlijk om met alle potentiele belanghebbenden rondom kleine dienstregelingswijzigingen persoonlijk  te communiceren. Daar waar grotere gebruikersgroepen geconfronteerd worden met grotere wijzigingen wordt meer maatwerk door ons  geleverd.

De gewijzigde  situatie van Steendam met het zeer lage aantal in- en uitstappers (gemiddeld 1 per dag) is voor ons geen aanleiding om daar extra over te communiceren, buiten de reguliere communicatie om op websites, in advertenties, via social media en ons telefonische infopunt. Dat zijn de informatiebronnen waar u uw informatie had kunnen vinden.

De wijziging van lijn 178 bleek nodig  om Noord-Oost Groningen te kunnen  verbinden met de Eemshaven. De ritten van lijn 178 die doorrijden naar Appingedam zijn sinds de nieuwe dienstregeling doorgetrokken naar de Eemshaven. In Appingedam rijden deze ritten door als lijn 41 naar de Eemshaven/ Uithuizen. Om dit in rijtijd mogelijk te maken is de route  op diverse lijntrajecten gestrekt zoals in Appingedam en Steendam.

Daarbij is ook  uitdrukkelijk gekeken welke effecten lijnstrekking heeft op hoeveel reizigers. De vier haltes die Steendam telde kenden in heel 2019 nog geen 200 instappers, circa 1 per dag……..

Graag willen wij met u (en de gemeente) ook van gedachten wisselen over de bereikbaarheidscomponent in  het toekomstplan voor Steendam/Schildmeer.”

 

Voor dat laatste hebben we in het vroege voorjaar getracht afspraken te maken, die echter door corona uit de agenda’s zijn verdwenen tot ‘nader order’. Wellicht dat dit moment daarvoor een goede mogelijkheid biedt.

In de Regiokrant van 25 november staat op blz. 11 een artikel onder de titel “Groningers kunnen meedenken over toekomst mobiliteit”. Meer informatie daarover is te vinden op www.gaaningroningen.nl. De mogelijkheid om online ‘mee te denken’ stopt (al) op 4 december a.s.

Daarom onze OPROEP: Doe mee en pleit voor ‘herintrede’ van buslijn 178 door ons dorp!

 

Het is een toevallige gelegenheid, maar het zou goed zijn als we op deze manier massaal laten weten dat we openbaar aangesloten willen zijn op Groningen-Stad en Appingedam. Het cluster Belangenbehartiging van DVS kan dan hierop terugvallen en doorschakelen in het post-corona uitgestelde overleg met het OV-bureau.

En, er zijn vast nog wel meer goede ideeën om in te dienen ;-).

 

 

Tot slot

 

Het zal duidelijk zijn dat (delen van) de beschreven projecten ‘in elkaar over- en door kunnen lopen’. Er is dus veel aan gelegen om – waar mogelijk – zaken goed en efficiënt met elkaar te gaan verbinden. Hoe dat er precies uit zal gaan zien is nu nog niet in te tekenen. Maar we zullen de voortgang en de te nemen stappen daarin tijdig, goed en dorpsbreed communiceren.

 

Zijn er vragen / aarzelingen / bedenkingen / aandachtspunten e.d., aarzel dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden van DVS of Coöperatie:

 • Phyl Hoogeveen (punt 1)
 • Christiaan Wiepkema (1, 2, 3, 4)
 • Klaas Smit (1, 2, 3)
 • Peter van Tholen (2, 3, 7)
 • Fred Mahler (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

Mocht je dat prettiger vinden, reageren per e-mail kan natuurlijk ook ! `

 

 

Steendam, november 2020

Bestuur Dorpsvereniging Steendam

Website: www.steendam.info

Email: dorpsverenigingsteendam@gmail.com