Belangrijk bericht Gemeente Midden-Groningen over recreatiewoningen

LET OP UW ZAAK !

Belangrijk bericht Gemeente Midden-Groningen over recreatiewoningen

 

Beste dorpsgenoten,

 

In de Regiokrant van 17 maart j.l. heeft de gemeente aangekondigd te willen besluiten over te gaan tot de vaststelling van de ‘Beleidsregel Handhaving tegen illegale bewoning van Recreatieverblijven’ . Het bericht daarover is te vinden via  de krant van 17 maart, pagina 8: https://www.regiokrant.info/reader/21723#p=9

Gezien het belang voor meerdere inwoners van ons Steendam e.o. menen we er goed aan te doen ook in onze Nieuwsbrief de aandacht hierop te vestigen.

De Beleidsregel zelf is te linken via de website van Midden-Groningen:

https://www.midden-groningen.nl/sites/default/files/2021-03/Beleidsregel%20handhaving%20recreatieverblijven%20%2016%20maart%202021.pdf

 

Dat er een regeling voor recreatiewoningen moet komen is niet iets wat onze gemeente op eigen kompas heeft besloten. Het is algemeen bekend dat er op vele plekken in het land woningen met een recreatiebestemming niet als zodanig gebruikt worden, maar als permanente bewoning. Dat leidt blijkbaar op vele plekken in het land tot zodanige onduidelijke en ongewenste situaties dat vanuit Den Haag de opdracht aan alle gemeenten is uitgegaan om uiterlijk dit jaar ‘voor eens voor altijd’ duidelijkheid te verschaffen over de status van dergelijke woningen: permanent of recreatief.

De landelijke overheid heeft daarbij nadrukkelijk geadviseerd om ‘de menselijke maat’ te hanteren bij de besluitvorming (zie onderstaande link 3).

Of dat in Midden-Groningen ook is geland in de Beleidsregel kunnen en willen wij  als bestuur niet beoordelen. Er bereiken ons echter wel zeer bezorgde signalen van dorpsgenoten. En, m.b.t. de recreatiewoningen in Hoogezand (De Leine) zijn er zelfs specifieke vragen gesteld in de Tweede Kamer over de opstelling van de gemeente aldaar (zie onderstaande link 4).

 

Al met al is het voor ons reden om met nadruk te adviseren – zeker als men (in)direct betrokkene is  in deze situatie –  om goed kennis te nemen van de Beleidsregel en bij ongewenste uitkomst in ieder geval een inspraak/bezwaarreactie in te zenden aan de gemeente. Dat is mogelijk tot 28 april van dit jaar (zie ook de mededeling in de Regiokrant).

Mochten jullie in deze zaak DVS als ‘sparringpartner’ willen gebruiken dan zijn wij daar uiteraard toe bereid.

 

  1. https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpermanent-wonen-recreatiewoning.nl%2FVROM-handreiking%2520voor%2520gemeenten%2520omtrent%2520permanente%2520bewoning%2520recreatiewoningen.pdf&data=04%7C01%7C%7C01c0b3686f4b437455d308d8ec9fc259%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637519518413709676%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GjrojX5dnqPZLp4Y0zPUNn07%2FG%2F8DvQqnPYHYDU%2BB%2Fk%3D&reserved=0

 

  1. https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-dat-gemeente-midden-groningen-er-een-potje-van-maakt-met-recreatiepark-de-leine.pdf

 

N.B.

Op donderdagavond 1 april vergadert de Raad van Midden-Groningen. Op de agenda staat o.m. een initiatiefvoorstel op de agenda van VVD, Gemeentebelangen en Groen Links. Dat gaat weliswaar specifiek over de woningen in De Leine, Meerwijck Hoogezand, maar toch goed om te volgen voor mensen die in vergelijkbare omstandigheden zitten of anderszins geïnteresseerd zijn. Voorstel van de 3 partijen is om toestemming permanente bewoning te geven daar. De agenda van de Raad, incl. het initiatiefvoorstel, is te vinden via  https://bestuur.midden-groningen.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/01-april/19:30/. De vergadering is online te volgen.

 

Energiepark: kabels leggen en laatste loodjes

Het is bijna zover: het in gebruik nemen van ons zonnepark. De laatste weken is er door enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt. De stormschade is hersteld; de laatste aansluitingen worden eerstdaags gerealiseerd. Het is super mooi te zien met welk plezier er met elkaar wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel voor onze gemeenschap. 

Het gaat nu om de laatste loodjes en de planning staat op begin april van dit jaar. Alle certificaten zijn vergeven.

Digitaal Festival (van en in Steendam)

En het begon met een email van Groninger Dorpen aan het begin van dit jaar:

“Bij onderstaande vraag (van het Ministerie van Binnenlandse Zaken; sector Democratie & Bestuur) dachten we meteen aan Steendam. Zou je het eens willen lezen en kijken of het je leuk lijkt om hier iets voor te maken? Als je mee wilt doen zullen we jou er bij ondersteunen vanuit Groninger Dorpen.”

“Graag polsen wij jou/Groninger Dorpen voor een praktijkvoorbeeld tijdens het (digitale) festival van het bestuur op 11 februari. Op 11 februari wordt met een breed gezelschap aan bestuurders, ambtenaren, wetenschappers en geïnteresseerden ingezoomd op de trends en ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur. Met name wordt vooruit gekeken: Wat moet er in een volgend kabinet gebeuren? Centraal staat de publicatie van de laatste versie van de Staat van bestuur 2020 die in januari verschijnt.

 We richten op een aantal praktijkvoorbeelden tijdens het festival die laten zien hoe er wordt gewerkt om de democratie te versterken en de gemeenschap weer meer aangehaakt te krijgen. Thematiek en expertise die bij Groninger Dorpen bekend is. Volgens mij een mooie kans om datgene waar Groninger Dorpen voor staat, de kracht en samenwerking in de dorpen (ondanks soms lastige en weerbarstige omstandigheden), onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Het is aan jullie vrij om hier de invulling aan te geven die jullie als nuttig zien. Zowel breder de thematiek van samenwerking in en met dorpen/wijken als één specifiek inspirerend voorbeeld laten zien is mogelijk.    

De praktijkvoorbeelden willen wij in vlogvorm aan de aanwezigen presenteren.”

En zo geschiedde en hebben wij nu een mooi actueel beeld van ons dorp, het Schildmeer en de activiteiten die er – gedragen door veel bewoners/leden van DVS – tot stand zijn gebracht en worden gebracht. De film is gemaakt door Meinoud Sportel Film, die in samenspraak met ons de opdracht heeft gekregen van Groninger Dorpen.

Het exemplaar voor Binnenlandse Zaken mocht niet langer zijn dan 4 à 5 minuten. Daarop is ook ingesproken door de directeur van Groninger Dorpen. Wie die film wil zien kan die bekijken via het Digitoal Nijsblad van Groninger Dorpen: https://mailchi.mp/e655791d5ed8/digitoal-nijsblad-12-maart?e=8701a3a36f

Meinoud Sportel heeft van het uitgebreidere materiaal dat hij had ‘geschoten’ een film van wat langere duur gemaakt (met nog meer drone-opnames ..). Onze grote dank daarvoor willen we ook op deze plek tot uitdrukking brengen!

 

Steendam, 20 maart 2021 (lente !)
Fred Mahler

Cluster verkeer

Op de Damsterweg in Steendam, maar ook daar buiten, wordt onverantwoord hard gereden.

Wij als cluster verkeer willen dit graag anders zien, zodat wij allen veilig gebruik kunnen maken van deze weg. Ondanks dat het een dertig kilometerzone is binnen de bebouwde kom, is het niet vertrouwd, dat er kinderen buiten op straat spelen.

Daarom wordt er binnenkort een brief en 30 kilometer sticker aan huis bezorgd. Wanneer u niet zo lang wilt wachten, kunt u ook nu alvast de enquête invullen.

 Hier kunt u meer lezen over de 30 kilometer stickers.