Alle berichten van Sjouktje Kopenga

Van de bestuurstafels 27 november 2020

NIEUWSBERICHT EXTRA II (de actualiteit van lopende projecten)

November 2020

Beste mensen,

We hoeven jullie natuurlijk niets over de effecten van corona te vertellen op het dagelijkse verkeer. Uiteraard hopen wij zeer dat het eenieder goed gaat en dat er zich geen ‘corona-effecten’ in privé-omgeving hebben voorgedaan.

Voor wat de contacten en de informatie uitwisseling in ons dorp betreft zorgt corona helaas wel voor ‘besmetting’. De voortgang van, en het overleg en afstemming over de projecten waar we – soms al heel lang – mee bezig zijn wordt er door bemoeilijkt en vertraagd. Daarnaast zijn natuurlijk ook de mogelijkheden voor gezamenlijke afstemming met het dorp (zeer) beperkt.

We doen ons best jullie via nieuwsbrief en website zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar er is altijd meer te melden en wellicht te vragen bij live contact.

In mei hebben we er, gezien de omstandigheden, voor gekozen alle bewoners (dus ook niet-leden van DVS) op de belangrijkste punten te informeren per extra nieuwsbericht. Dat doen we nu weer.

Voor degenen die het extra nieuwsbericht van mei nogmaals willen inzien: https://steendam.info/extra-nieuwsbrief-13-mei-2020/

Dat is met name ook handig m.b.t. onderstaande punten 1 t/m 4, omdat die ook in de meibrief onderwerp waren.

 

De onderwerpen die we in deze extra nieuwsbrief de revue willen laten passeren zijn:

 1. Energieproject (+ flyer + omgevingsvergunning)
 2. Dorp in Eigen Hand/ de versterkingsoperatie
 3. Kaap Steendam / vertrek P&L
 4. Gebiedsvisie Steendam-Tjuchem
 5. Kultuureiland Damsterplas
 6. Nationaal Programma Groningen (NPG) / Hart voor Midden-Groningen
 7. Toukomst
 8. Rabo clubactie
 9. Openbaar vervoer / buslijn 178

Net zoals in mei beginnen we met een ‘disclaimer’:

* De hier geschetste materie leent zich eigenlijk niet voor een korte schets. Daarom vooraf de melding dat er uiteraard nog brede informatieve en interactieve dorpsbijeenkomsten georganiseerd gaan worden voor de punten die het betreft. Dat zijn met name de punten 1 t/m 4. De wijze waarop dat t.z.t. gaat gebeuren hangt samen met de eventueel dan nog geldende coronamaatregelen.

* er moet eerst breed draagvlak binnen het dorp bestaan voordat projecten feitelijk uitgerold gaan worden,

* waar deelname gevraagd gaat worden, zal dat te allen tijde op vrijwillige basis zijn.

 

Mochten er (aanvullende) vragen of opmerkingen zijn over dit nieuwsbericht aarzel dan niet, we horen dat graag!

Onderaan deze brief staan de dorpsgenoten tot wie jullie je kunnen richten, met daarachter het nummer van het specifieke onderwerp/project.

 

 

 1. Project Duurzame Energie

 

De Extra Nieuwbrief van mei dit jaar eindigden we met de zin: “ ….. Maar nu zijn we zover dat er binnenkort op elk adres informatieve intekenlijsten bezorgd kunnen gaan worden, om in beeld te krijgen op hoeveel inschrijvingen voor energiecertificaten we echt kunnen gaan rekenen”. Inmiddels zijn we alweer een halfjaar verder en zijn we nog niet aan die ‘slotronde’ toegekomen. Toch is er in die periode het nodige gebeurd. Zo is er een omgevingsvergunning aangevraagd (zoals iedereen heeft kunnen lezen in de huis-aan-huisbladen), zijn er definitieve afspraken gemaakt met de grondeigenaar en is Enexis nu aan de slag met de aanleg van de leidingen vanaf het trafostation. In de Nieuwsbrief van september stonden al wat foto’s van de eerste werkzaamheden: https://steendam.info/energiepark-steendam/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief+oktober+2020+DVS+en+Coop.

Een niet te voorziene beer op de weg heeft zich ook nog voorgedaan bij de (niet-)levering van de windmolens. In verband met de stopzetting van de huidige postcoderoosregeling per eind van dit jaar hadden wij expliciete eisen gesteld m.b.t. de levertermijn van de windmolens. Ondanks beloften van de Deense fabrikant werd dit najaar duidelijk dat tijdige levering niet mogelijk was. Er is toen besloten om nu af te zien van de aanschaf van windmolens en te starten met de zonneweide. Dit is mede ingegeven door de voorwaarden van de vervangene postcoderoosregeling die vanaf 2021 zal gelden en waarvoor we nu op teren. Deze nieuwe rijksregeling geldt niet langer voor windenergie, maar is gelukkig wel financieel gunstiger voor zonne-energie en dus voor ons project.

De stand van zaken is nu dat er in de eerste week van december gewerkt gaat worden aan plaatsing en installatie van de zonnepanelen, en dat we mikken op afronding per einde van dit jaar, met wellicht een kleine uitloop in 2021. Er kan dan ook direct worden ingetekend op de nieuwe postcoderoosregeling. Een regeling die trouwens ook nog administratieve afstemming vraagt met de energiemaatschappijen. Ook daar richten we ons op ‘achter de schermen’.

Die aanpassingen brengen niet alleen administratieve wijzigingen met zich mee, maar ook in het ‘financiële plaatje’ en in het aantal certificaten dat beschikbaar komt. Zodra dat deel van de ‘boekhouding’ is uitgekristalliseerd komen we (weer) bij belangstellende dorpsgenoten langs om in te tekenen. Duidelijk is al wel dat het rendement voor elke certificaathouder gunstiger zal uitpakken dan het eerder geschetste beeld.

Er is een werkgroep gestart om het zonnepark voor het (niet-)zicht te gaan ‘omranden’ met groen, waarbij gedacht wordt aan een zogenaamd ‘voedselbos’. Wordt vervolgd dus.

 

 

 1. Dorp in Eigen Hand / de versterking

Op onze website is veel informatie te vinden over dit project. De achtergrond en ontstaansgeschiedenis is te vinden via https://steendam.info/versterkingszaken-aardbevingen/

Zeer recent, op 22 november, is de actuele stand van zaken beschreven, te vinden via

https://steendam.info/dorp-in-eigen-hand/

Dat laatste bericht is ook terug te vinden op de ‘hoofdingang’ van het Dorp-in-eigen-Hand-project, Platform Fokus (https://platformfokus.nl/group/news/?newsid=105).

Mocht je dit nog niet (vaak) gedaan hebben, een bezoekje aan deze site is sowieso een aanbeveling! Zoals bekend moet je je daarvoor wel hebben aangemeld en dus inloggen met je eigen gegevens.

 

We gaan er vanuit dat velen al kennis hebben genomen van de berichten over het nieuwe bestuursakkoord over de versterking, dat voor het hele aardbevingsgebied in aantocht is. Onder meer in de huis-aan-huis-bladen (Regiokrant, Eemskranten) en in DvhN stond vorige week woensdag een paginagrote toelichting op het betreffende akkoord. Mocht die je niet zijn opgevallen, kijk dan even op de website van één van die media.

De invloed van dit nieuwe bestuursakkoord op lopende projecten – zoals ons Dorp in Eigen Hand – is nog niet helemaal duidelijk. Daarover is overleg gaande, zoals ook vermeld in het bericht op Platform Fokus en onze website.

 

 1. Kaap Steendam / vertrek Peter & Leni

 

Velen hebben de afscheids bbq op 26 september meegemaakt en/of hebben persoonlijk afscheid genomen van het echtpaar dat met hun Podiumcafé veel heeft betekend voor ons dorp en de omgeving. Ook op de website in de voorbije Nieuwsbrieven is er melding gemaakt van het vertrek van Peter & Leni naar Portugal. Tijdens de bbq is er ook namens de dorpsvereniging ‘formeel’ afscheid genomen van Peter & Leni, bij monde van Peter van Tholen die ook een cadeaudaad bij zijn/ons woord voegde.

 

Voor wie het wellicht nog niet (voldoende) heeft meegekregen, via https://steendam.info/op-weg-naar-kaap-steendam/ is er het een en ander over de nieuwe opzet van het dorpshuis te lezen. Daar valt ook te lezen dat het de bedoeling is om met de podiumfunctie verder te gaan. Niet alleen met ‘Peter & Leni-muziek’ maar met een bredere programmering. Dat moet allemaal nog vorm gaan krijgen. Mensen die het leuk vinden om samen over zo’n opzet na te denken worden daartoe van harte uitgenodigd! Informatie en aanmelding kan bij Fred Mahler (fmahler47@hotmail.com).

 

In de eerste week van oktober heeft het pand – met enthousiaste hulp van dorpsgenoten – een ware metamorfose ondergaan en kon in het weekend van 10 en 11 oktober het ‘startschot’ gegeven worden voor de opening van het nieuwe restaurant. Helaas is door aanscherping van de coronamaatregelen tot dusver de openstelling tot dat weekend beperkt gebleven. Er is wel razendsnel op de gewijzigde situatie ingespeeld met het inrichten van de afhaalservice. Als het goed is heeft iedereen al eerder een flyer in de bus gevonden. En, voor wie het nog niet heeft uitgeprobeerd: DOEN ! (met wel een waarschuwing: het is verslavend lekker ;-))

 

 

 

 

 

 1. Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam / Centrumplan / Nieuwe Dorpshuis

 

In de Extra Nieuwsbrief van mei dit jaar (https://steendam.info/extra-nieuwsbrief-13-mei-2020/)

berichtten wij al over deze (samenhangende) onderwerpen, waarbij de  gebiedsvisie als het ware als kapstok moet gaan fungeren voor onze Dorpsvisie met Centrumplan en (locatie) nieuwe Dorpshuis.

De opdracht om tot een Gebiedsvisie te komen is door de gemeente in handen gegeven van 3 bureaus:

 

Opdracht aan deze bedrijven is om in gezamenlijkheid met de bewoners de wensen en kansen van en voor het gebied in kaart te brengen en de haalbaarheid te toetsen, ook in termen van financiën.

De gemeente mikte in haar oorspronkelijke opdracht op afronding van deze Gebiedsvisie vóór de zomervakantie. Toen was echter corona nog niet in het land / de wereld, en door alle coronabeperkingen schuift helaas ook de voortgang van deze ontwikkeling op in de tijd.

De ‘wereld’ heeft niet helemaal stil gestaan. Er zijn door de bureaus gesprekken gevoerd met de gemeente, met ondernemers en met bewoners uit Tjuchem en Steendam, ook online. Er is geïnventariseerd wat er aan visies al op tafel lag (waaronder dus onze dorpsvisie) en men heeft het gebied ‘geproefd’ met de eigen professionele bril op.

Dit alles heeft geleid tot een ‘alles-op-tafel-presentatie’ van de hand van architect Pepijn Godefroy van LA4Sale kort voor de zomervakantie. Deze live presentatie heeft coronaproof – en dus helaas maar voor een beperkt aantal deelnemers uit zowel Tjuchem als Steendam – plaatsgevonden in de Velemansdroom. Uit ons dorp waren er ca. 15 deelnemers, met name de leden van het cluster Belangenbehartiging en een aantal bestuursleden.

Kort gezegd is het toen breed gedeelde oordeel uit Steendam samen te vatten in: indrukwekkende presentatie, veelal mooi, intrigerende ideeën, maar ook ……. hoe realistisch is dit alles?

Bedoeling was om na de zomervakantie de dorpen breed te gaan informeren en erbij te gaan betrekken. Echter corona ……

Eind augustus is er nog 1 (online) bijeenkomst met de bureaus en de gemeente geweest, waaraan ook is deelgenomen door vertegenwoordigers uit Tjuchem en Steendam. In een opvolgend overleg met bestuurders – tenslotte betreft het een opdracht van de gemeente en zal ook veel van de benodigde financiën uit of via de portemonnee tot stand moeten worden gebracht – zou er worden gesproken over het ontstane beeld + hoe verder. Waar het de bedoeling was dat bestuurlijk overleg in september te laten plaatsvinden werd dat pas feitelijk eind oktober. En wat meer is (of minder zo je wilt) is dat we als dorp nog geen duidelijkheid hebben gekregen over de volgende stappen.

Het is nu van belang om de kaders en reikwijdte van de visie te bepalen. We willen immers een gedragen visie maken die ook uitvoerbaar is. Ondertussen wordt onderzocht of het mogelijk is om op kleine schaal bijeen te komen om te komen tot verdere uitwerking. Dat kan alleen samen met de inwoners. Het streven is om het visietraject in het eerste kwartaal 2021 af te ronden, zodat het gemeentebestuur in het tweede kwartaal 2021 de visie kan vaststellen.

 

 1. Kultuureiland Damsterplas

 

Er zijn al meerdere informatiemomenten over dit project geweest bij Peter & Leni. Uit het hoofd gezegd al vanaf 2017/8. Ondanks de toezegging van een startsubsidie door de toenmalige gemeente Slochteren in 2017, heeft het tot augustus van dit jaar geduurd tot het College van B&W definitief de groene vlag hees voor toestemming tot ontwikkeling van het Kultuureiland. De bijbehorende ‘ambtelijke plooien’ zijn inmiddels ook recht gestreken, en dus kunnen vanaf nu activiteiten op het terrein rond de Damsterplas verwacht worden. Inzet van de actiefnemers is om komend voorjaar al de eerste publieke evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Een mooi filmpje met toelichting is te vinden op de website van RTVNoord, via: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/738417/Kunstenaars-bouwen-Damsterplas-om-tot-Kultuureiland

 

 1. Nationaal Programma Groningen (NPG) / Hart voor Midden-Groningen

Voor wie ‘het nieuws’ niet echt volgt, het NPG is een programma – met een budget van 1,1 miljard – dat door het Rijk ter beschikking is gesteld aan de provincie om toekomstgerichte en toekomstbestendige investeringen te kunnen doen. Dit ter verbetering van de (economische) leefbaarheid van onze provincie, en ook als ‘compensatie’ voor de aardbevingsellende. De achtergronden zijn te vinden op de website https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/

Het budget wordt deels toebedeeld aan de verschillende gemeenten, waaronder dus ook onze gemeente Midden-Groningen. Daar is met enige regelmaat over gepubliceerd in de lokale / regionale blaadjes. Onder de naam ‘Hart voor Midden-Groningen’ heeft de gemeente daar een aparte plek ingeruimd op de website:  https://www.midden-groningen.nl/aardbevingen/publicatie/programma-npg-hart-voor-midden-groningen. Het is zeker interessant om daar een kijkje te nemen.

Het Programmaplan voor de indicatieve verdeling van die NPG-middelen is door de gemeenteraad behandeld in de vergadering van 29 september en is te vinden onder https://mcusercontent.com/30f2b800332f706d961db644b/files/0fb39578-c027-4a9a-a59a-efa3493af441/01102020_Programmaplan_NPGMG_vastgesteld_door_college_definitief_.pdf

Daarin staat (blz. 56) o.m. een bedrag van € 500.000 gereserveerd onder het kopje Roegwold/Schildmeer. Er is dus in ieder geval (extra) geld beschikbaar voor ons gebied! Maar, er is meer waar wij een beroep op kunnen doen, als we ons daar samen sterk voor gaan maken!

 1. Toukomst

We hebben eerder bericht over het project Toukomst. Toukomst is onderdeel van het NPG (zie 6), waarvoor door elke Groninger ideeën konden worden ingediend. Dat zijn er meer dan 900 geworden, waarvan een 10-tal afkomstig was uit ‘Steendammer pennen’. De afgelopen maanden heeft er – onder professionele begeleiding en met deelname van de indieners – een online-bundelingstraject plaatsgehad. Dit met als doel verdere aanscherping en clustering van gelijksoortige ideeën. Er is een Toukomstkrant verschenen, met een beschrijving van die ideeënbundels, waarin elke Groninger werd uitgenodigd zijn/haar stem uit te brengen (met dank aan degenen die op ‘ons’ gestemd hebben !).

De telling van de stemmen is nu alweer een aantal weken achter de rug en nu buigt zich een panel uit de Groninger bevolking over de selectie om tot een advies richting het bestuur van het NPG te komen. De definitieve selectie van projecten waarmee aan de slag kan worden gegaan wordt verwacht in het 1e kwartaal van 2021. In totaal is er een bedrag van € 100 miljoen gereserveerd uit de NPG-middelen om toe te bedelen aan een (klein) aantal projecten. Dat is geen klein bier (zoals de Vlamingen dat mooi zeggen), en dus ook spannend of daar iets van ‘onze kant’ uitvalt. We houden jullie op de hoogte, maar het zal zeker ook via de reguliere media de wereld in  gebracht gaan worden.

 

 

 

 

 1. Rabo Clubactie

In de Nieuwsbrief van 23 oktober hebben we gemeld dat Steendam zich ook dit jaar heeft ingeschreven voor de clubactie van de RABO bank. Vorig jaar hebben we van de bijdrage een elektrisch orgel voor ons dorpshuis kunnen kopen. Dit jaar was de inzet een bijdrage voor een biljarttafel en verplaatsbare expositiepanelen in ons nieuwe dorpshuis.

We waren wat laat met de melding aan het dorp – er kon gestemd worden tot 25 oktober 😉 – maar desondanks hebben wij van de Rabo het bericht ontvangen dat we een bedrag van   € 150 hebben ‘verdiend’. Toch een mooie aanbetaling voor een ‘spelmoment’ in ons nieuwe Dorpshuis t.z.t.

 

 1. Openbaar Vervoer (buslijn 178)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Eind vorig jaar werden we ‘5 over 12’ geconfronteerd met het definitief vervallen van buslijn 178 door Steendam. Vanuit de dorpsvereniging is er toen nog direct geprobeerd daar protest tegen aan te tekenen, zelfs uitmondend in een bezoek aan Steendam van de betrokken portefeuillehouder, wethouder Jaap Borg, van onze gemeente Midden-Groningen. Het bleek echter echt na 12 te zijn en dus niet meer terug te draaien.

De coördinatie van de trajecten en de rijtijden van het openbaar vervoer in Groningen en Drenthe is in handen van het OV-bureau Groningen Drenthe (www.ovbureau.nl).

In de correspondentie met dit bureau ontvangen we begin dit jaar de volgende (ingekorte) reactie:

“De gemeente Midden Groningen heeft ons gevraagd naar u te reageren op uw brief aan de gemeente van 13 december j.l. over het OV in Steendam.

Wij betreuren het uiteraard dat u pas een paar dagen voor invoering van de nieuwe dienstregeling er achter kwam dat lijn 178 niet meer door Steendam rijdt in de nieuwe dienstregeling.  Het moment waarop u had kunnen reageren was voor de zomervakantie 2019.

Er is zeker wel afstemming geweest tussen OV-bureau en gemeente op het moment dat er sprake was van wijziging van de dienstregeling. De gemeente heeft ook een zienswijze op de wijziging  ingediend.

Nadat de besluitvorming heeft plaats gevonden communiceren wij in algemene zin over de nieuwe dienstregeling. Het is voor ons ondoenlijk om met alle potentiele belanghebbenden rondom kleine dienstregelingswijzigingen persoonlijk  te communiceren. Daar waar grotere gebruikersgroepen geconfronteerd worden met grotere wijzigingen wordt meer maatwerk door ons  geleverd.

De gewijzigde  situatie van Steendam met het zeer lage aantal in- en uitstappers (gemiddeld 1 per dag) is voor ons geen aanleiding om daar extra over te communiceren, buiten de reguliere communicatie om op websites, in advertenties, via social media en ons telefonische infopunt. Dat zijn de informatiebronnen waar u uw informatie had kunnen vinden.

De wijziging van lijn 178 bleek nodig  om Noord-Oost Groningen te kunnen  verbinden met de Eemshaven. De ritten van lijn 178 die doorrijden naar Appingedam zijn sinds de nieuwe dienstregeling doorgetrokken naar de Eemshaven. In Appingedam rijden deze ritten door als lijn 41 naar de Eemshaven/ Uithuizen. Om dit in rijtijd mogelijk te maken is de route  op diverse lijntrajecten gestrekt zoals in Appingedam en Steendam.

Daarbij is ook  uitdrukkelijk gekeken welke effecten lijnstrekking heeft op hoeveel reizigers. De vier haltes die Steendam telde kenden in heel 2019 nog geen 200 instappers, circa 1 per dag……..

Graag willen wij met u (en de gemeente) ook van gedachten wisselen over de bereikbaarheidscomponent in  het toekomstplan voor Steendam/Schildmeer.”

 

Voor dat laatste hebben we in het vroege voorjaar getracht afspraken te maken, die echter door corona uit de agenda’s zijn verdwenen tot ‘nader order’. Wellicht dat dit moment daarvoor een goede mogelijkheid biedt.

In de Regiokrant van 25 november staat op blz. 11 een artikel onder de titel “Groningers kunnen meedenken over toekomst mobiliteit”. Meer informatie daarover is te vinden op www.gaaningroningen.nl. De mogelijkheid om online ‘mee te denken’ stopt (al) op 4 december a.s.

Daarom onze OPROEP: Doe mee en pleit voor ‘herintrede’ van buslijn 178 door ons dorp!

 

Het is een toevallige gelegenheid, maar het zou goed zijn als we op deze manier massaal laten weten dat we openbaar aangesloten willen zijn op Groningen-Stad en Appingedam. Het cluster Belangenbehartiging van DVS kan dan hierop terugvallen en doorschakelen in het post-corona uitgestelde overleg met het OV-bureau.

En, er zijn vast nog wel meer goede ideeën om in te dienen ;-).

 

 

Tot slot

 

Het zal duidelijk zijn dat (delen van) de beschreven projecten ‘in elkaar over- en door kunnen lopen’. Er is dus veel aan gelegen om – waar mogelijk – zaken goed en efficiënt met elkaar te gaan verbinden. Hoe dat er precies uit zal gaan zien is nu nog niet in te tekenen. Maar we zullen de voortgang en de te nemen stappen daarin tijdig, goed en dorpsbreed communiceren.

 

Zijn er vragen / aarzelingen / bedenkingen / aandachtspunten e.d., aarzel dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden van DVS of Coöperatie:

 • Phyl Hoogeveen (punt 1)
 • Christiaan Wiepkema (1, 2, 3, 4)
 • Klaas Smit (1, 2, 3)
 • Peter van Tholen (2, 3, 7)
 • Fred Mahler (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

 

Mocht je dat prettiger vinden, reageren per e-mail kan natuurlijk ook ! `

 

 

Steendam, november 2020

Bestuur Dorpsvereniging Steendam

Website: www.steendam.info

Email: dorpsverenigingsteendam@gmail.com

Foto’s inzameling, kerstdorp (Cluster Activiteiten)

Van het Cluster Activiteiten

De beste ideeën van bovengenoemd cluster komen altijd op het laatste moment, maar dan kunnen wij jullie ook wat aanbieden. We hebben het roer omgegooid en andere leuke dingen bedacht in deze tijd van gedeeltelijke lockdown.

Allereerst vragen wij jullie om van je favoriete, mooiste, romantische en noem maar op foto van Steendam en omgeving op de telefoon of usb of harde schijf op te zoeken. Waar we dat voor nodig hebben verklappen wij echt nog niet. Maar we hebben tijd nodig om deze verrassing goed voor te bereiden, dus stuur je foto alsjeblieft “asdewiedeweerga” naar Mette van Tholen. Wel graag je naam en belangrijk: waar de foto is genomen erbij vermelden. Het mooiste zou zijn als je de foto gisteren al stuurde…….  Ja, ja, we vragen veel en geven nog niks aan info weg.

PS: foto’s liefst zonder herkenbare personen erop, komt mooier over.

Dan hebben we ons ook zitten beraden om toch nog iets leuks te organiseren maar een popquiz (we verbreken de traditie alleen dit jaar) kan niet doorgaan. Ook al zouden we weer mogen, dan zal dat beperkt zijn en dat is niet leuk.
We zijn druk in de weer met het maken van een online pubquiz. De bedoeling is dat je met je eigen gezin of met vrienden een team vormt en thuis speelt. We gaan dit spelen op 27 december a.s. Traditie is 3e Kerstdag immers? In de volgende nieuwsbrief hopen we hier wat meer over te kunnen vertellen.

 

En het cluster pakt nog verder uit: we hebben het plan opgevat om Steendam om te toveren tot Kerstdorp en wel in het weekend van 18, 19 en 20 december.
Wat vragen wij van de Steendammers: geef je op bij Sjouktje Kopenga als je zin en tijd hebt om je tuin in de week voor genoemd weekend te versieren. Dit mag van alles zijn: mooi, lief, landingsstrip voor marsmannetjes, etc… Bont, ingetogen, noem het maar op. Verzin het. In het weekend van 18 t/m 20 nodigen we onze dorpsgenoten uit om een wandeling door het dorp te maken en op 20 december willen we een grote wandeling organiseren met diverse vermakelijkheden (wat dan kan en mag, dit even terzijde) langs alle versierde en verlichte tuinen.

Vrijwilligers gevraagd voor een kleine verbouwing en opknapbeurt van Kaap Steendam

Dag allemaal,

Zoals jullie hebben kunnen lezen gaan we 10 oktober van start met Kaap Steendam.

We hebben in de keuken en in het restaurantgedeelte allerlei grotere en kleinere wijzigingen voor ogen. Om een aantal te noemen:

 • er komt een Steamer oven in de keuken die heel veel werk bespaard;
 • de keuken wordt logistiek anders ingedeeld (verschuiven van delen);
 • de gesloten wand met de zaal wordt opengemaakt door middel van glas in een kozijn;
 • de uitgifte balie wordt breder gemaakt;
 • de zaal willen we de markant aanwezige kolommen wat minder accent geven;
 • wanden die nu donkerrood zijn antraciet zwart verven;
 • ophangen andere verlichting;
 • voorzijde gevel schoonmaken;
 • voorzijde gevel opnieuw witten.

Graag willen we vrijwilligers uit het dorp vragen om te helpen aan deze make-over.

We denken in de avonden om aan de slag te gaan met een groepje van maximaal 5 personen, zodat er veilig gewerkt kan worden.

Op zaterdag is er gepland om met zowel een buiten- als binnen-groep aan de slag te gaan.

Wie geeft zich op als vrijwilliger ?

We hebbende volgende data ingepland staan:

Zaterdag 3 Oktober van 9:00 – 14:30 uur.

Dinsdagavond 6 Oktober van 19:30 tot maximaal 21:30 uur.

Woensdagavond 7 Oktober van 19:30 tot maximaal 21:30 uur.

Donderdagavond 8 Oktober van 19:30 tot maximaal 21:30 uur.

Als er mensen zijn die door de week overdag graag wat willen doen horen we dat ook graag. Daar zullen we dan ook invulling aan geven.

Opgave graag aan : Christiaan Wiepkema. Christiaan_wiepkema@hotmail.com

 

Opschoon dag en buurt BBQ

(Foto’s Mieke) Op 26 september 2020 was het dan eindelijk zover. Steendammers gingen gezamenlijk aan de schoonmaak in en rond Steendam. In eerste instantie leek het mee te vallen, maar er is toch weer heel wat afval verzameld door het redelijk grote aantal vrijwilligers in alle leeftijdscategorieën.

Na de gedane arbeid ging de lunch bij Peter en Lenie er lekker in.

’s Avonds was de bbq, ook deze werd zeer goed bezocht, mede vanwege het afscheid van Peter en Leni, die hun geluk gaan beproeven in Portugal. Ze zijn nog even uitgebreid in het zonnetje gezet voor hun vertrek. De mensen lieten het zich prima smaken en er was een gemoedelijke sfeer.

Het bleef nog lang onrustig in het podiumcafé!

10 oktober opent Kaap Steendam haar deuren…

Op 10 Oktober aanstaande is het zo ver: de officiële start van “op weg naar Kaap Steendam”.

Na het vertrek van Peter En Leni, zullen na een kleine verbouwing vanaf 10 Oktober de deuren worden geopend.

Op weg naar Kaap Steendam

De naam Kaap Steendam is ontstaan uit het feit dat er in 2021 een nieuw pand zal gaan verrijzen op de landtong aan het Schildmeer. Tot in de 20e eeuw werd het Schildmeer bevaren door zeilende vrachtschepen, bij Sans Souci lagen ze bij slechter weer te wachten om het Schildmeer over te steken, eenmaal voorbij Kaap Steendam kwamen ze in veiliger vaarwater.

Team

Het team bestaat uit deels het vertrouwde team Janet, Iris en Hanne. Steffan (voormalig kok Prinsenhof Groningen) is er bij gekomen. Ze zullen worden ondersteund door Jenz Verbogt en zijn team van Paviljoen Overdiep Appingedam.

Muziek

Er zijn na aankondiging van het stoppen van Podium Café Peter en Leni direct stappen ondernomen om het muziekprogramma te behouden voor Steendam. Er zijn hiervoor vanuit de Stichting Dorpshuis Steendam acties ondernomen onder leiding van Fred Mahler. De reeds geprogrammeerde optredens worden uitgevoerd, ook wordt er actief gewerkt aan een bredere programmering.

Nieuw Logo Kaap Steendam geeft ruimte

Steendam bruist van ontwikkeling, naast het kabouterpad en het binnenkort te realiseren duurzaamheidspark met windmolens en zonnepanelen, wordt er gewerkt aan een dorpsplein en nieuwe plek voor ons allen aan de boorden van het Schildmeer dit alles op basis van de dorpsvisie Steendam en  de nieuwe gebiedsvisie in ontwikkeling.

Het initiatief Kaap Steendam is in samenwerking met Stichting Dorpshuis Steendam en de dorpsvereniging ontwikkeld. In onze uitingen in het logo komen de drie aspecten terug te weten:  restaurant, dorpsgemeenschap en cultureel.

Het logo en onze slogan Steendam geeft ruimte, laat al duidelijk zien dat we kiezen voor eenheid met duidelijke accenten, ruimte om samen te werken, ruimte voor ideeën, respectvol ruimte geven aan elkaar en uiteraard de fysieke ruimte in het prachtige gebied ‘t’ Roegwold – Schildmeer.

Toukomst is NU

Beste mensen,

Deze week is – als het goed is – bij iedereen de Toukomstkrant in de bus gevallen, tegelijk met o.m. het Bokkeblad. Abonnees op het Dagblad v/h Noorden ontvangen er nogmaals een bij de zaterdageditie.

Als bestuur van de Dorpsvereniging willen we met dit bericht de Toukomstkrant graag extra onder de aandacht brengen. Vanuit Steendam en omgeving heeft een flink aantal bewoners meegewerkt aan meerdere ‘ideeënbundels’. In de krant staan er in totaal 59, met in onze ogen vaak verrassende projecten. Het zou mooi zijn als daar breed en met aandacht naar gekeken wordt. Het is zeker de moeite waard.

Er is tot zondag 4 oktober mogelijkheid je ‘stem te laten horen’, ook digitaal via  http://www.toukomst.nl/beoordelen

Ook ons hemd is nader dan onze rok, dus het zal jullie niet verbazen dat we met dit bericht de blik speciaal willen laten vestigen op de bundels die direct betrekking hebben op onze regio. Dat betreft met name de bundels 4, 21, 42 en 51. Bij de bundels 42 en 51 is samen opgetrokken met de andere Schildmeerdorpen (Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild en Tjuchem). Het zou fijn zijn als met name op deze projecten HEEL VEEL STERREN  ⭐⭐⭐⭐⭐ worden uitgebracht ;-). Dus, schakel vooral ook nog je eigen netwerk in om ‘zieltjes te winnen’!!

Maar er zijn zeker veel meer interessante projecten die wellicht ook jullie aandacht trekken en jullie steun kunnen gebruiken. En je kunt aan alle bundels sterren toebedelen, dus …..

In de krant en op bovengenoemde website staan uitgebreide toelichtingen op welke wijze je dat kunt doen.

Als bijlage bij dit bericht tref je nog het persbericht dat door de organisatie van het Nationaal Programma Groningen (NPG) is verspreid over het Toukomstproject.

Mochten er nog vragen zijn:

Persbericht – Toukomst roept inwoners op om projecten te beoordelen

Op safari door het moeras

Bron: Dagblad van het Noorden

Thuis in het Noorden wandelt 13 kilometer rond het Schildmeer. In heerlijk wandelweer, al geselt een flinke bui zo nu en dan het lege land.

Gehurkt op mijn knieën schuil ik onder een picknickbank aan de rand van het Schildmeer. De houten tafel is het enige object dat beschutting biedt. De regen roffelt op het hout en geselt het wateroppervlak. De karakteristieke juffertoren van Schildwolde heeft zich aan het zicht onttrokken. Het natuurgebied Tetjehorn hult zich in grijze sluiers.

Direct na de felle bui breekt de zon weer door. De wereld ziet er daardoor een stuk aantrekkelijker uit. Ik kruip onder de tafel vandaan, recht de rug en ga verder met mijn wandelsafari door het herschapen veenmoeras.

Het is zaterdagochtend vroeg. Steendam ligt te dommelen. Ik parkeer de auto direct na de brug over het Afwateringskanaal van Duurswold bij het podiumcafé van Peter en Leni, in wijde omtrek vermaard vanwege de uitgelezen folk- en bluesconcerten.

Er zijn vroeg op de dag nog weinig tekens van leven. De donkere luchten komen in een lange sliert aandrijven vanaf Groningen en koersen precies over het lage land van de provincie naar de Dollard.

REGENBOOG

De lucht dreigt, in de verte ontwaar ik regenflarden en boven het Schildmeer tekent zich hoog in de wolken een regenboog af, maar vooralsnog schijnt in Steendam de zon. Heerlijk wandelweer, graadje of 20. De jas laat ik in de auto, een rugzak met broodje en koffie lijkt mij voldoende op deze natuurtocht die de oevers van het Schildmeer rondom volgt.

Het dorp dankt zijn naam aan de stenen dam die rond 1800 op een drassige plek in de weg tussen Appingedam en Noordbroek is aangelegd. De dam markeert het noordoostelijke deel van de streek Duurswold, grofweg tussen Kolham en Appingedam.

Net als grote delen van Noord-Nederland is dit gebied gevormd onder invloed van het ijs in de voorlaatste ijstijd en de winterse stormen die de steppen geselden in de laatste ijstijd. De dorpen Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Slochteren en Kolham liggen op een keileemrug en zandopduikingen.

In de laagte ontstonden uitgestrekte veenmoerassen die geleidelijk vanuit het noorden, waar de dorpen op wierden in het kwelderlanschap lagen, en zuiden ontgonnen werden. De verkaveling in stroken volgde eeuwenlang deze ontginningsassen. Na de vervening restte arme grond.

Duurswold, de Wolden in de volksmond, was dun bewoond, alleen de hogere randen van de komvormige laagte waren dichter bevolkt. De ontwikkeling tot landbouwgebied kreeg in de 19de eeuw een belangrijke zet nadat op grote schaal de vruchtbare aarde van de wierden werd afgegraven en gebruikt voor grondverbetering.

Het Schildmeer speelde in het vervoer een cruciale rol, de schepen uit het noorden met klei- en wierdegrond troffen er de schippers die vanuit het zuiden de vruchtbare lading oppikten om de armere zandgronden te verrijken.

Aan de zuidkant van het Schildmeer ligt de Haansvaart met de Haansluis. Boer Hendrik de Haan liet vaart en sluis in 1866 aanleggen zodat de schuiten met vruchtbare grond de arme landbouwgronden bij zijn boerderij ten zuiden van Hellum konden bereiken. Sluis en sluismeesterswoning zijn goed bewaard gebleven en zijn kenmerkend voor de nuchtere Groningse bouwstijl uit die tijd. Het is een prachtig ensemble dat op de route ligt.

Ondanks alle moeite die de boeren en bestuurders zich getroostten om de streek op te stoten in de vaart der volkeren bleef het ploeteren, de ruilverkavelingen ten spijt. Eind jaren 80 van de vorige eeuw werden de bakens drastisch verzet.

LUSTOORD

De minst productieve grond kreeg als bestemming natuurontwikkeling. De laagte in Midden-Groningen vanaf Kolham tot aan het Schildmeer veranderde op de tekentafels opnieuw in moerasland, een lang lint van plassen, wuivend riet, broekbossen en recreatieve fiets- en wandelpaden. Een lustoord voor de stad.

De polder Tetjehorn aan het Schildmeer was een van de eerste gebieden die in 2000 werd teruggeven aan de natuur. Het meer dateert uit de 12de eeuw en is waarschijnlijk ontstaan door turfwinning, in combinatie met een zware overstroming en afkalving door stormen.

Vanaf Steendam maak ik eerst een uitstapje naar het Steendammerbos. Langs een bloeiende akkerrand met klaprozen, korenbloemen en kamille bereik ik de Groeveweg. Terwijl ik angstvallig de dreigende wolkenluchten in de gaten houd loop ik over de kade van het Schildmeer naar Tetjehorn.

Leeuweriken jubelen boven de velden, in het riet hoor ik rietzangers en de aanhoudende trillers van de snor. Het grootste rietmoeras van de provincie ligt er puik bij. Het pad volgt de oever van het Schildmeer, maakt een haakse bocht en voert naar uitkijktoren Biesterwied, ofwel verst liggend land, die zijn naam dankt aan de boerderij die hier vroeger stond.

Het uitzicht over het meer, de rijke oevervegetatie en de wuivende rietzee is weergaloos. Ik heb de mazzel dat de zon de omgeving net weer in de spotlights zet.

In voorjaar en zomer heeft de wandelaar goede kans het ‘hoempen’ te horen van de roerdomp, het icoon van ’t Roegwold. Het geluid draagt ver en klinkt als een misthoorn of als een koe die loeit. Ik spot een bruine kiekendief boven een waterplas, zie aan de met riet omzoomde randen verschillende grote zilverreigers, kieviten en tureluurs. Zowaar geen slechte oogst.

Op de ene stortregenbui na houd ik het droog. Als de zon weer doorbreekt slaat de damp die uit het gras opstijgt me in het gezicht. Het voelt echt alsof ik op safari ben in de tropen.

Persbericht opening Steendammer Ommetje

Op 22 augustus is het Ommetje Steendam feestelijk geopend en voor publiek toegankelijk verklaard. Het ommetje is een wandelroute in de directe leefomgeving van het dorp van ongeveer 6 km lang en het begin- en eindpunt zijn op dezelfde plaats.  De start met uitleg in een paneel bij het fietspad zijn bij het dorpshuis bij de brug van Steendam. Je loopt eerst langs de Damsterweg door een stukje lintdorp, daarna sla je af om via de Roegeweg het achterland van de vakantieparken in te duiken. Vervolgens wandel je langs het Schildmeer en een stuk Roegwold. Hier geniet je volop van de bos- en watervogels en de rijke waterlandflora. Voordat je de terugweg aanvaardt langs het Schildmeer (waterrecreatie in de lente en zomer en met een beetje geluk ijs en schaatsen in de winter) sla je even linksaf naar de Haansluis en het Sluishuis die prachtig beide gerestaureerd zijn. Een mooie plek voor een picknick of gewoon even een rustmoment. Dan deze laatste 30 meter weer terug naar de route oostwaarts langs het meer.

Men kan ook starten bij Boei 12 of de Otter aan de Roegeweg.

Het Steendammer Ommetje is ontstaan in samenwerking met het Landschapsbeheer Groningen, tevens hebben  diverse instanties ons geholpen om het financieel en ruimtelijk te kunnen realiseren. De wandeling is aangegeven door paaltjes en stickers met  het voetjeslogo, je loopt in de richting waarnaar de voetjes wijzen. De route is opgenomen in het Wandelnetwerk Nederland, dat de meeste wandelroutes  in ons land aan elkaar linkt. Zo ook  aan het Helmster Ommetje in Hellum en het Molenommetje in Overschild. We ontmoeten jullie graag op de paden van ons prachtige ommetje.