Janny Wilkens: extra informatie ontmanteling gaslocaties

Opruimen voormalige productielocaties Siddeburen & Tjuchem
De locaties Siddeburen en Tjuchem zijn in 2020 en 2021 uit productie genomen. Begin september wordt een begin gemaakt met de volgende fase in het opruimproces. Het insluiten en opruimen van gasproductielocaties verloopt over het algemeen volgens een vast proces, gesplitst in vier fasen. In dit artikel informeren wij u over het opruimen van de
voormalige productielocaties in het algemeen en het opruimen van de locaties Siddeburen en Tjuchem in het bijzonder. Het proces van sluiten tot en met het teruggeven aan de grondeigenaar neemt circa vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen werkzaamheden op de locaties plaats.

Fase 1: Van productielocatie naar insluiting
Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, worden de putten veiliggesteld en losgekoppeld van het totale behandeling- en transportsysteem dat wordt ingezet om Nederland van energie te voorzien. Er kan nu effectief geen gas meer worden geproduceerd op deze locatie.

Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties
Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse installaties schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zijn meestal nog alleen een grote asfaltplaat en de gasputten zichtbaar op de locatie.

Fase 3: Verwijderen van de putten
Als de bovengrondse installaties zijn schoongemaakt en verwijderd kunnen de productieputten definitief worden afgesloten en opgeruimd. Voor het opruimen van de putten wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
Na het definitief afsluiten van de putten wordt er bodemonderzoek gedaan om eventuele bodemverontreiniging in kaart te brengen. Indien noodzakelijk wordt er een saneringsplan gemaakt. Dit plan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van de beschikking (toestemming) wordt de verontreiniging samen met de resterende infrastructuur als terreinverharding, kabels, leidingen en het hekwerk opgeruimd. Vervolgens wordt het terrein in overleg met de eigenaar hersteld en overgedragen aan de grondeigenaar. Dit betekent meestal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw.

Siddeburen & Tjuchem
Voor de locaties Siddeburen en Tjuchem zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het schoonmaken, ontmantelen, en afvoeren van de bovengrondse installatie gestart. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het controleren en waar nodig herstellen van de bestrating en het gotensysteem op de locatie. Hierna start het
daadwerkelijke schoonmaken en slopen van de installatie. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de tweede fase op de locatie Siddeburen in de eerste helft van september 2023. Op basis van de huidige planning start fase 2 op de locatie Tjuchem in de eerste helft 2024. Naar verwachting wordt deze fase van het opruimproces in Siddeburen eind 2024 en in Tjuchem eind 2025 afgerond.

Wat merkt de omgeving
Gedurende het gehele opruimproces zijn er met enige regelmaat mensen aanwezig op de locatie. In alle fase van het proces is er, in verband met het aan- en afvoeren van materiaal en tijdelijke installaties sprake van een toename van de verkeersbewegingen. Dit kan leiden tot eventuele verkeersmaatregelen. Dit wordt in overleg met de gemeente bepaald. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van verkeerslichten.

Over het algemeen wordt er gewerkt tijdens werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. Tijdens het verwijderen van de putten (fase 3) wordt er in een 24/7 rooster gewerkt.

Vragen
Heeft u vragen of klachten, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Willem Hermse via telefoonnummer 0592-362 180 of per email via w.hermse@shell.com.
Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Voor eventuele tussentijdse updates kunt u de NAM omgevingsapp raadplegen. De app is gratis te downloaden. Verder vindt u op de NAMwebsite https://www.nam.nl/opruimen-en-hergebruik.html alle belangrijke informatie over het
opruimen van locaties.