Verslag bijeenkomst de Barst op 24 september 2022

Dorpsbijeenkomst Steendam Haalbaarheidsonderzoek De Barst

24 september 2022

Ca. 30 aanwezigen

Helaas is vormgever Harm Naaijer verhinderd door covid-bestemming. Jos Thie neemt de aanwezigen met een beamerpresentatie mee door het verslag van het haalbaarheidsonderzoek. Dit Barstverslag (+ bijlagen) is medio deze week in digitale vorm verspreid onder alle inwoners van Steendam.

In voorliggend korte verslag van de dorpsbijeenkomst worden de opmerkingen weergegeven die vanuit de bewoners zijn gemaakt.

 

De door de meerderheid gedragen conclusie was:

 • Uit vele monden klonk waardering voor het project: mooi, uitdagend, interessant etc.
 • Locatie stuit op veel tegenstand. In plaats van de voorgestelde locatie in Steendam worden er een aantal alternatieve locaties aangedragen zoals het Kultuureiland of Delfzijl (strand-kom).
 • Grote bedenkingen / terughoudendheid ten aanzien van de omvang (5.000 plaatsen) van dit project, zowel qua logistiek als haalbaarheid.

 

De vragen opmerkingen – geclusterd – op rij:

 • Er kwamen veel bedenkingen over het aantal bezoekers waar men op mikt. Enerzijds langs de lijn: ongeloof in een dermate grote belangstelling, anderzijds met de ‘aanslag’ op de infrastructuur/wegen/parkeerbehoefte. Er is gerefereerd aan de recente voorstelling ‘Hollands Hoop’ bij Overschild. Dat was ook grootschalig theater, met 1.000 bezoekers per voorstelling en 22.000 in ruim een maand. Gebleken is dat het gebied (en de infra) dat aan kan, met als kritische factor de logistiek van het parkeren. Verder is dat evenement gerealiseerd zonder (hoorbaar?) kritische noten vanuit de directe omgeving.
 • Bewoners wonen in Steendam voor de rust, de natuur en de ruimte. Daar wordt met “de Barst” een enorme inbreuk op gedaan. Meerdere bewoners hebben langs die lijn een brief gezonden aan de initiatiefnemers.
 • Velen hebben zorgen over de verkeerssituatie bij realisatie.
 • Er worden ook zorgen geuit over de invloed op de dierenpopulatie. Dieren zijn al zo verjaagd door diverse eerdere ontwikkelingen (o.a. het kappen van bos, golfbaan). Al het dierenleven is daar verdwenen.
 • Zorgen over de impact op het Schildmeer en directe omgeving. Kenmerk is de vlakheid en die wordt nu doorbroken met een heuvel van 15 à 20 meter hoogte. En dat terwijl de goothoogte van (sommige) gebouwen al te hoog is.
 • De voorgestelde locatie staat voor het publiek en het toneel ongunstig op de wind. De windrichting (west) overheerst in ons gebied (300 dagen per jaar). Het kan behoorlijk ‘spoken’, juist ook aan de geopperde zijde van het Schildmeer.
 • Is er – ook in het perspectief van voorgaand windpunt – al aan Delfzijl als locatie gedacht (bijv. de strandkom). De wind is daar aflandig en er is goede bereikbaarheid met openbaar vervoer.
 • In het perspectief van de (te grote) schaalgrootte wordt ook het idee van West 8 aangehaald (2.000 bezoekers).
 • De ingreep op / aantasting van het landschap is blijvend.
 • Het verslag oppert een in de tijd ‘geleidelijke groei’ van het project. Vraag is of/hoe daar in het exploitatieperspectief onderzoek naar is gedaan (Wat is de consequentie als er na realisatie van een deel ’bewijs/bedenkingen’ groeien over de ultieme haalbaarheid. En hoe kun je überhaupt een dergelijk project in delen opbouwen?)
 • Zijn er door de gemeente vragen gesteld c.q. voorwaarden verbonden aan aanpassing van de infrastructuur (druk op wegennet, parkeren …)? De gemeente lijkt slechts aandacht te hebben gevraagd voor draagvlak bij de bewoners en wil (uiteraard) niet het risico lopen belast te worden met financiële aansprakelijkheid, zowel wat betreft de bouwinvestering als de exploitatie door de jaren heen.
 • Wat betreft het verkeer, de brug over het Afwateringskanaal is enkelzijdig. Dat leidt nu al af en toe tot een bottleneck in de doorstroming. Doordat er maar uit 1 richting auto’s over de brug kunnen zal er aan beide zijden van de brug sprake zijn van wachtende auto’s met draaiende motoren. In meervoudig opzicht geen gezonde situatie voor Steendam. Het onderzoek van Royal Haskoning / DHV lijkt hier niet op in te spelen.
 • Er zijn aarzelingen/bedenkingen bij het ‘spelen op het sentiment van de Groninger’ met deze blijvende markering van het gastijdperk.
 • Bij de eerste presentatie was er weliswaar applaus, maar dat was meer als dankuiting aan de presentatoren dan uit waardering voor het project. Velen zaten met de mond vol tanden: hoe moeten we dit plaatsen? wat komt er nu op ons af?
 • Er wordt gevraagd naar samenwerking met het Kultuureiland Damsterplas.
 • Zijn de initiatiefnemers bekend met de vorig jaar tot stand gekomen Gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer? Daarin is tussen beide dorpen een landschapspark getekend, met afschaling van de Hoofdweg. Dat lijkt zich niet te verhouden tot wat er in het verslag is opgenomen m.b.t. de ‘upgrading’ van de Hoofdweg en de aanleg van het landschapspark aan de oostzijde van heuvel De Barst.
 • Het decor / de theatervoorstelling vindt plaats aan de waterzijde van de dijk langs het Schildmeer. Die dijk is recent door het Waterschap versterkt uit (klimaat)veiligheidsoverwegingen. Vormt de dynamiek rond het project geen aantasting/verzwakking van de versterkte dijk?
 • De parkeerplekken komen in het landschapspark aan de overkant van de Damsterweg. Wat blijft er dan over van/voor het landschapspark?
 • Het landschapspark kan hooguit dienen als fourageerplek voor weidevogels. Maar alles beter dan raaigras.
 • De verkeerssituatie op de Damsterweg is nu al gevaarlijk. Hoe gaat dit straks?
 • Er zijn veel betere mogelijkheden voor De Barst ten zuiden van het Schildmeer bij de Damsterplas. Daar is meer ruimte voor ontsluiting (Geerlandweg / N33), parkeren, aansluiting op gaslocatie als die gaat sluiten.
 • Jos Thie noemde in zijn presentatie het jaar 2028 als wellicht een mooi moment voor het eerste evenement/productie. Dat jaar wordt door ‘Den Haag’ steeds genoemd als jaar dat deversterking zal zijn afgerond. Dit wordt door aanwezigen gepareerd met: het is niet realistisch te denken dat de versterking dan klaar is.

 

Dorpsvereniging Steendam,

 

Phyl Hoogeveen

Fred Mahler