Alle berichten van Tilly Krijgsheld

Omgevingsvisie Midden-Groningen

Geachte organisatie,

Eerder kreeg u als indiener van een zienswijze n.a.v. de inspraakronde voor onze omgevingsvisie, per mail al doorgestuurd de – door het college van Burgemeester en Wethouders – vastgestelde ‘Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Midden-Groningen’. Op donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de aanpassingen op de omgevingsvisie – zoals voorgesteld door het college – overgenomen en deze aangevuld met een raadsamendement en daarna de gemeentelijke omgevingsvisie formeel vastgesteld.

Geachte organisatie,

Eerder kreeg u als indiener van een zienswijze n.a.v. de inspraakronde voor onze omgevingsvisie, per mail al doorgestuurd de – door het college van Burgemeester en Wethouders – vastgestelde ‘Nota van beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Midden-Groningen’. Op donderdag 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen de aanpassingen op de omgevingsvisie – zoals voorgesteld door het college – overgenomen en deze aangevuld met een raadsamendement en daarna de gemeentelijke omgevingsvisie formeel vastgesteld.

U treft in de bijlagen van deze mail aan de definitieve ‘Omgevingsvisie Midden-Groningen’ en het raadsamendement ‘Donkerte als waarde’. De eerder meegestuurde nota van beantwoording is niet meegestuurd.

Het plan inzien

Mocht u behoefte hebben om een papieren versie van de vastgestelde Omgevingsvisie in te zien, dan kan dat vanaf 16 november 2023 tot en met 21 december 2023. Dit kan tijdens openingstijden in het Huis van Cultuur en Bestuur (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

De Omgevingsvisie is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer: NL.IMRO.1952.svomgevingsvisie-va01.

Na 21 december 2023 zal de visie voor iedereen raadpleegbaar blijven via internet, maar niet meer in papieren vorm.

De Omgevingsvisie Midden-Groningen is in werking vanaf 16 november 2023. Tegen de vaststelling van de Omgevingsvisie kunt u geen bezwaar of beroep indienen.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie via 0598 – 37 37 37

Met vriendelijke groet,
Richard van Benthem
Projectleider Omgevingsvisie Midden-Groningen

Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen – maatregel 28

Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen – maatregel 28

Naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (PEAG) neemt het kabinet 50 maatregelen (zie ook website van NCG). Deze 50 maatregelen zijn een uitwerking van de aanbevelingen die in het rapport staan. Een aantal van deze maatregelen heeft meer of minder effect op de manier waarop de versterking wordt uitgevoerd.

Een van de maatregelen die invloed heeft op de versterking is maatregel 28: woningen die nog versterkt moeten worden, worden aardgasvrij-gereed gemaakt.

a.   Uitwerking maatregel 28 voor Dorp in eigen Hand

PEAG-maatregel 28 is op 31 mei 2023 ingegaan, maar het uitwerken van deze maatregel is nog niet afgerond. Voor het programma Dorp in eigen Hand wordt voor de uitwerking van de verduurzamingsmaatregelen samengewerkt met Bosman Duurzaam Advies (BDA). BDA is reeds betrokken als duurzaamheidsadviseur binnen het programma DIEH en heeft voor veel woningen binnen het programma DIEH reeds een verduurzamingsrapport opgesteld.

Bij de uitwerking van het versterkingsadvies wordt door het projectteam (eigenaar, projectleider van VIIA, bewonersbegeleider van NCG en de aannemer) besproken of maatregel 28 van toepassing is. Voor de woningen waarbij maatregel 28 van toepassing is stelt BDA in opdracht van NCG een (nieuw) energie prestatie advies op. BDA maakt hiervoor een afspraak om de woning opnieuw op te nemen en de eventuele eigen wensen van eigenaren / bewoners te bespreken. Omdat alle woningen verschillend zijn wordt per woning door BDA een maatwerkadvies opgesteld.

Heeft u vragen over maatregel 28 ? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider en projectleider. Uw bewonersbegeleider en projectleider kunnen u hier meer over vertellen.

b.   Maatregel 28 – algemeen

Het kabinet beschrijft maatregel 28 als volgt:

‘Voor bewoners die nog wachten op een ingrijpende (zware of middelzware) versterking van de woning wil het kabinet isolatiemaatregelen laten toepassen gelijktijdig met de versterking van hun huis. Het budget voor de NCG wordt hiervoor opgehoogd. Uitgangspunt bij deze aanpak is dat de versterking niet vertraagd wordt, en dat deze huizen uiterlijk in 2028 zijn versterkt en verduurzaamd naar het niveau van aardgasvrij of aardgasvrij gereed. De NCG zal samen met bewoners tot een maatwerkoplossing komen, voor de huizen die nog versterkt moeten worden. Uiteraard is deze koppeling niet verplicht. Bewoners kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid tot verduurzaming.’

Aardgasvrij-gereed betekent dat de woning goed genoeg wordt geïsoleerd om aardgasvrij te kunnen maken. De woning wordt hiermee geïsoleerd tot de standaardwaarden voor woningisolatie (zie ook website van RVO). De woning wordt hierbij getoetst op de eis voor naoorlogse bouw. Het aardgasvrij-gereed maken van de woning betekent niet dat de woning hiermee ook moet voldoen aan de nieuwbouweisen voor isolatie zoals opgenomen in het Bouwbesluit.

De standaardwaarden geven een advies voor de isolatiegraad van een woning. Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd.

Op basis van maatregel 28 wordt de woning geïsoleerd tot de standaardwaarden zodat de woning goed genoeg geïsoleerd is om aardgasvrij te kunnen maken. Het betekent niet dat installaties worden aangebracht in de woning zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen of inductiekookplaten. Over het algemeen bestaan de maatregelen die volgen uit maatregel 28 uit het isoleren van het dak en de gevel en indien nodig het aanbrengen van kierdichting en ventilatie.

c.    Wanneer is maatregel 28 van toepassing ?

Maatregel 28 is niet voor iedere versterking van toepassing. Isolerende maatregelen worden meegenomen bij de versterking van een woning als:

·        u uw pand gebruikt als woning;

·        uw woning nog niet versterkt is;

·        de geplande bouwtijd voor het uitvoeren van de versterkingsmaatregelen vier maanden of langer is. De bouwtijd is exclusief de tijd die nodig is om koppelkansen uit te voeren;

·        u tijdens de bouwwerkzaamheden niet in uw woning kunt wonen;

·        het vaststellen van het uitvoeringsplan voor uw woning is gepland na 1 september 2023.

Op de website van NCG wordt maatregel 28 verder toegelicht: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/diverse-onderwerpen/isolerende-maatregelen-en-versterking.

 

Vergoeding tijdelijke huisvesting

Vergoeding tijdelijke huisvesting

Vergoeding zelf tijdelijke huisvesting regelen

De vergoeding die woningeigenaren krijgen voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting is sinds 1 juli gewijzigd en bedraagt €3.000,- per woning per maand. Uit dit bedrag moeten alle kosten voor de tijdelijke huisvesting betaald worden en alle kosten die daarmee samenhangen, bijvoorbeeld kosten voor de opslag van inboedel, nutsvoorzieningen, internet, extra reiskosten enzovoort. Vanaf 1 januari 2022 past NCG dit bedrag ieder jaar aan. Deze vergoeding is gedurende de periode waarin het gebouw door de versterking ervan geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar of onbruikbaar is. Of bij sloop/nieuwbouw, gedurende de periode waarin het bestaande gebouw wordt gesloopt en het nieuwe gebouw nog niet bewoonbaar of gebruiksklaar is. Voor uit- en inhuizen kan nog een periode van maximaal een maand worden vergoed. In bijzondere situaties zoals grote gezinnen of als er sprake is van een zorgbehoefte is de vergoeding mogelijk niet passend bij de situatie. De eigenaar kan de situatie via de bewonersbegeleider ter beoordeling voorleggen aan NCG.

Let op: Heeft uw woning versterking nodig, maar kiest u zelf (met bijbetaling) voor sloop en nieuwbouw? Dan woont u mogelijk langer in een tijdelijke woning. U ontvangt de vergoeding alleen voor de periode dat de versterking origineel zou duren en niet voor de totale periode van het sloop- en nieuwbouwtraject.

Zie voor aanvullende informatie ook https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/versterking-in-stappen/fase-4-planvorming/zelf-tijdelijke-huisvesting-regelen

Wilt u een vergoeding voor tijdelijke huisvesting aanvragen? Bespreek dit dan met uw bewonersbegeleider. Uw bewonersbegeleider kan u hier meer over vertellen en u helpen om een aanvraag in te dienen.

Tip: u bepaalt zelf voor welke gebeurtenissen u een e-mailnotificatie krijgt, in ‘Mijn Profiel’

 

Platform Fokus | alle rechten voorbehouden | verzonden in opdracht van Platform Fokus

 

Beleid voor dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen

Gemeente Midden-Groningen gaat beleid maken voor dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen. We willen dit doen in samenspraak met jullie en Groninger Dorpen. Samen met het college zet ik eropin dat we als gemeente op een open en transparante manier dorpshuizen en wijkcentra ondersteunen.

Er mogen wat ons betreft verschillen blijven bestaan met maatwerk per dorp of wijk, voor ons is het belangrijk dat u zich in het beleid gesteund voelt door ons als gemeente. Hiermee bedoelen we dat het voor u zo eenvoudig mogelijk is om activiteiten te organiseren voor uw wijk of dorp.

Daarnaast willen we scherp hebben waar bewoners een nieuw dorpshuis of wijkcentrum willen en welke rol wij als gemeente daarin kunnen spelen.

 

In bijgevoegde Raadsbrief kunt u lezen waar we graag met u over in gesprek gaan. Deze Raadsbrief is zojuist ook naar de gemeenteraad gestuurd zodat iedereen dezelfde informatie heeft. Ook informeren we in de Raadsbrief over het proces voor het opstellen van het beleid voor dorpshuizen en wijkcentra in Midden-Groningen. Hierbij staat rechtstreeks contact en overleg centraal. Dat begint met de bijeenkomsten van Groninger Dorpen eind 2023 waar ik u hoop te zien en spreken. Die uitnodiging ontvangt u van Groninger Dorpen, zoals u dat gewend bent. Aansluitend komen de betrokken ambtenaren (met de gebiedsregisseur) bij ieder bestuur langs op gesprek. Daarvoor wordt een afspraak gemaakt met u.

 

Met vriendelijke groet,

 

Annemiek Hoesen, wethouder

Expositie Green Fields bij Kultuureiland

Wat zijn de overblijfselen van de onlangs gesloten gaswinningslocaties, hoe verloopt het proces van het opruimen, wie is de eigenaar van risico en wat zijn de verhalen die zijn ontstaan met de tijd? 

 Expositie 10 september – 7 oktober 2023

De expositie ‘Green Fields /Subsurface’ is een mix van installaties met geluid, tekstuele sculpturen en performance die plaatsvindt op het Kultuureiland in Steendam. Gelegen tegenover gaswinningslocatie Siddeburen en boven op het Groninger gasveld, toont de tentoonstelling een dialoog met de ongrijpbare aard van gas als grondstof, en met de aardbevingen veroorzaakt door de decennialange winning van gas.

Gedurende een residentie van een maand onderzochten Alec Mateo, Artun Alaska Arasli en Noa-Marthe Prins regionale uitputting van het gebied door de gaswinning met de nadruk  de taalkundige nuances, veranderende dynamieken van zelfbeschikking en risicoverdeling. Gepositioneerd tussen het moeizame proces van het structureel sluiten van alle Groningse gaswinning locaties en de snel opkomende “groene” energie-industrieën, proberen hun werken de narratieven en klimaateffecten van deze transitie op micro- en macroschaal te laten wankelen.

 

Programma opening 10 september

(optioneel) 12:20 vertrek bus vanaf Groningen hoofdstation naar Kultuureiland inclusief soundscape door Phantom Wizard (muzikant episode)

13:00 opening + cava

13:10 performance soundtrack door Phantom Wizard

13:30 performance ‘GASLIGHT’ door Noa-Marthe

15:00 eerste bus terug naar Groningen

17:00 tweede bus terug naar Groningen 

 

Retour tickets voor de bus zijn €7,50.

Meer informatie over de expositie, bereikbaarheid en de kunstenaars vind je op: www.hetresort.nl/s06e01.html  

Mede mogelijk door: Mondriaan Fonds, Kultuureiland, Peergroup, Frank Fokkens en Stal van ’t Geerland.

Nieuwsbrief kultuureiland

Rondom de Damsterplas bij het dorp Steendam is het Kultuureiland in ontwikkeling.
Het begin van een recreatieve kunstbelevenis in Midden-Groningen. De realisatie is een
‘tijdloos’ groeiproces waarbij kunst, cultuur en natuur zich zullen vermengen met als basis de
aandacht en respect voor de natuur.
Het Kultuureiland zal uitgroeien tot een laagdrempelig belevenispark met ‘beleefbare natuur’. Een evenwichtige en wisselende combinatie van kunst en cultuur in uiteenlopende vormen, van beeldende kunst tot podiumkunsten en van bouwkunst tot experimentele projecten.
Dit belevenispark zal het gehele jaar toegankelijk zijn en krijgt diverse speel- en recreatievoorzieningen, verrassende exposities en uiteenlopende voorstellingen. Telkens nieuwe, veranderende en groeiende omgevingskunst. Het wordt een plek waar je graag weer terugkomt en die altijd weer verwondert. Stichting Kultuureiland zal in samenwerking met kunstenaarscollectief stichting De Draad en stichting Beleveniscollectief een cultureel jaarprogramma organiseren met een gevarieerd aanbod aan kunstzinnige activiteiten waaronder voorstellingen, workshops, markten, kinderactiviteiten, diverse evenementen, kleinschalige festivals, symposia én onze horeca en theetuin waar we o.a. bloemetjesthee schenken en afternoon tea arrangementen aanbieden; het hele jaar kunst-, cultuur- en natuurbeleving.
De te realiseren voorzieningen zijn gericht op een brede doelgroep en voor alle leeftijden en worden een aanvulling op de al in het Schildmeergebied aanwezige voorzieningen. We richten ons daarbij op versterking van de identiteit van het gebied en zoeken samenwerking met de omgeving. Het Schildmeer, de Woldstreek en ’t Roegwold hebben grote potentie om zich verder te ontwikkelen als attractief recreatiegebied waarbij natuur, sport, water, recreatie, kunst en vermaak belangrijke dragers zijn. Met het Kultuureiland Damsterplas zal het gebied in ieder geval een unieke publiekstrekker rijker worden!

Alles is en blijft in ontwikkeling. We zijn nu o.a. bezig met de aanleg en het onderhoud van diverse tuinen en de aanplant van een voedselbos voor mens en dier. Hiervoor zijn helpende handen, vrijwilligers, zeer welkom! Voor het voedselbos kunt u een fruitboom ‘adopteren’ voor
een donatie vanaf 15 euro (meer mag). Hiermee ondersteunt u dit project en de natuur. Voor meer informatie kunt u een E-mail sturen naar backoffice@kultuureiland.nl.

We plaatsen met regelmaat berichten over de voortgang en
geplande activiteiten op www.facebook.com/Kultuureiland.
Ook hebben we een Instagram account: @kult.uureiland.
Op zondag 14 mei wordt voor de eerste keer een kleinschalig cultureel evenement opgezet op het
Kultuureiland; de Lente Carrousel met muziek, markt, theater, vermaak voor kinderen, horeca en meer.
Het Kultuureiland is een plek waar je wordt uitgedaagd om te beleven, genieten, bewegen, spelen,
sporten, leren en participeren, of om gewoon lekker te ontspannen. Kortom, een bezoekje waard!
Graag tot ziens op het Kultuureiland Damsterplas in Steendam.

Samen verantwoordelijk voor het riool

Samen verantwoordelijk voor het riool
Riool verstopt? Bel de gemeente!
De gemeente zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken van het riool. U betaalt rioolheffing om
daarvan gebruik te kunnen maken. Als gebruiker van het riool moet u het riool zo gebruiken dat het
niet verstopt raakt. Het riool is alleen geschikt voor (regen)water, ontlasting, toiletpapier en alles
wat door een zeefje kan. Gooi dus geen vochtige doekjes, schoonmaakdoekjes, medicijnen,
(frituur)vet of olie in het toilet. Dan raakt het snel verstopt.
Gemeente lost rioolverstopping op gemeentelijk terrein gratis op
Heeft u overlast door water of stank of hoort u borrelende geluiden? Dan heeft u misschien een
rioolprobleem. Verstoppingen op gemeentelijk terrein los de gemeente gratis voor u op.
Verstoppingen op eigen terrein moet u zelf oplossen. Of uw verstopping op gemeentelijk of op
eigen terrein zit, ziet u aan het ontstoppingsstuk. Die zit meestal op de grens van uw grond naar
gemeentelijke grond.
– Ontstoppingsstuk vol water? > verstopping op gemeentelijk terrein
– Ontstoppingsstuk leeg? > verstopping op eigen terrein
Bel de gemeente!
De gemeente weet van veel huizen waar het ontstoppingsstuk zit. Een rioolverstopping meldt u bij
de gemeente. Wij zijn 24 uur per dag en in het weekend bereikbaar voor vragen en meldingen over
rioolverstoppingen. U kunt ons bellen op 0598 – 37 37 37.
Gemeente vergoedt geen kosten riool- of ontstoppingsbedrijven
Neem niet meteen contact op met een riool- of ontstoppingsbedrijf. Kijk eerst waar de verstopping
zit. De gemeente vergoedt nooit kosten voor het opgraven, schoonmaken, ontstoppen, repareren
van het riool of camera-inspecties. Ook niet als blijkt dat de verstopping op gemeentelijk terrein
zat.
Als de verstopping op gemeentelijke grond zit en u kosten heeft gemaakt voor het opgraven van het
ontstoppingsstuk, vergoedt de gemeente deze kosten tot € 100,-. Als blijkt dat de verstopping komt
door verkeerd gebruik van het riool door de bewoner worden deze kosten niet vergoed.
Kijk voor meer informatie op: https://www.midden-groningen.nl/rioolverstopping

Andere tijden: het drama van Hellum (1963)

Met de zachte winters van nu (op het moment van het schrijven van de nieuwsbrief, 8 januari 2023 is het buiten 11 graden boven nul).

De redactie werd getipt over het programma Andere tijden, met daarin het verhaal: Het drama van Hellum. De hele tekst vind je hier terug

Het Drama van Hellum

Het ijs eist levens
Op 23 december 1962 schaatsen twee vriendjes ’s middags over het Hellumsterkanaaltje. Nauwelijks breder dan een sloot loopt deze vaart van het dorpje Hellum naar het Schildmeer. Het zijn de bijna 12-jarige Lammert Meijer en de iets oudere rossige Geert Kleefman. Er zijn veel mensen op het ijs. Om kwart voor vier worden ze gezien door Johannes Haan en zijn verloofde Tjaaktje Meijer, de oudere zus van Lammert. De jongens willen over het Schildmeer naar Steendam schaatsen. Johannes en Tjaaktje zeggen dat ze dat beter niet kunnen doen, omdat ze dan niet voor het donker terug zijn. En in het donker is het gevaarlijk schaatsen; het Schildmeer kent nog tal van zwakke plekken in het ijs. Volgens Harm van Delden, inwoner van Hellum, was het ijs niet te vertrouwen, omdat de bodem van het Schildmeer uit hoogveen bestaat. Door de gassen die steeds vrij komen, is het ijs bros. Bovendien is er nog regelmatig scheepvaart op het meer. Maar de jongens zijn eigenwijs en schaatsen verder het meer op.

Als rond een uur of zes de jongens nog niet terug zijn, worden de ouders van de jongens ongerust. Jan Meijer, de vader van Lammert en Johannes Haan, verloofde van Tjaaktje en aanstaande schoonzoon van Jan Meijer gaan op zoek naar de jongens. Op de fiets rijden mee Harm van Delden, een goede bekende van Johannes, en Eisso Kleefman, de oudere broer van Geert. Als Johannes en Jan bij het Schildmeer komen, bindt Jan zijn schaatsen onder en vraagt Harm op zijn fiets te letten. Dan schaatsen de twee het meer op met alleen het licht van een zaklantaarn. Al roepend houden ze contact met Harm en Eisso aan de kant. Na een paar minuten horen ze geschreeuw en blijft de lamp liggen. Omdat Harm niet bekend is op het Schildmeer besluit hij hulp te gaan halen bij Remminga, die bij het sluisje van het Hellumsterkanaaltje woont. Zelfs met een ladder komen van Delden en Remminga niet bij Jan en Johannes die door het ijs zijn gegaan. Het ijs is te dun en zij dreigen ook door het ijs te zakken. Eisso is ondertussen teruggefietst naar Hellum, waar zijn vader en moeder het plaatselijke café bestieren.

In het latere politierapport verklaart Eltje Remminga: “Van enig leven in het wak hebben wij niets bespeurd. Wij zijn toen teruggegaan en hebben tegen van Delden gezegd dat hij zo vlug mogelijk naar Hellum terug moest gaan om de politie te waarschuwen. Mijn zoon en ik hebben daarna nog een keer geprobeerd om bij het wak te komen, doch het was onbegonnen werk, want wij gingen steeds met de ladder door het ijs.” Harm fietst terug naar het dorp en slaat alarm. Samen met politie en leden van de vrijwillige brandweer gaat Harm ’s avonds tegen tien uur terug naar het Schildmeer. Na een zoektocht van vele uren vinden ze maandagmorgen vroeg Jan en Johannes. Ze bleken door het ijs gegaan te zijn waar de dag daarvoor nog twee schepen gevaren hadden. Het polshorloge dat Jan Meijer droeg was stil blijven staan op 6.50 uur.

Met de inzet van veel vrijwilligers wordt daarna de zoektocht ingezet naar de twee vermiste jongens. Systematisch worden alle sloten en kanalen afgezocht. De politie zoekt met een vliegtuig van de vliegbasis Leeuwarden het Schildmeer af naar wakken. Op aanwijzing uiteindelijk van twee jongens uit Hellum die zondagmiddag nog open water hadden gezien op het meer wordt er op de aangegeven plek in een nieuwe laag ijs de muts en een handschoen van Lammert Meijer gevonden. Rond zes uur in de avond van de maandag de 24e december wordt het lichaam van Geert Kleefman opgedregd op zo’n 60 meter vanaf de zuidkant van het meer. Ondanks verwoede pogingen lukt het die avond niet meer om het lichaam van Lammert Meijer te vinden. De volgende dag wordt om 9.30 uur de zoekactie hervat. Om kwart voor elf wordt met een dreg een jongenslichaam naar boven gehaald. De jongen wordt door meerderen herkend als Lammert Meijer.

In de dagen van rouw die volgen toont het dorp een grote saamhorigheid. De grootse viering van kerstmis en oud en nieuw blijft achterwege. Iedereen leeft mee en bereidt de begrafenis mee voor waar mogelijk. De kisten met de slachtoffers staan eerst bij de families thuis. Op zaterdag, de dag van de begrafenis, staan ze alle vier opgebaard in de lagere school van het dorp. De jongens liggen er heel vredig bij, alsof ze alleen maar slapen, herinnert mevrouw Kleefman zich. Via luidsprekers kan de dienst gevolgd worden in café Hansen, in de wachtkamer van tandarts Barels en in de leerkamer van de pastorie van de Hervormde kerk. Onder overweldigende belangstelling wordt de laatste eer aan de slachtoffers bewezen. Het Nieuwsblad van het Noorden schrijft op 31 december 1962: “Zwijgend nam men na de korte tocht plaats rond de graven. Indrukwekkend was de stilte, die nog werd vergroot, doordat de mist boven de witbesneeuwde velden alle geluiden temperde. Alleen het zwak gebrom van een hoog overvliegend vliegtuig en het scherpe gekras van een kraai in de bomen, mengde zich bij het stemgeluid van ds. Brinksma, toen deze de geloofsbelijdenis uitsprak en Openbaringen 21 en 22 voorlas. Van heel ver klonken stemmen van kinderen die zich vermaakten op het ijs.”

Hieronder vindt u de persoonlijke verhalen van enkele betrokkenen rond het drama van Hellum:

Tjaaktje Meijer
Tjaaktje is in december 1962 18 jaar oud en staat op het punt om te trouwen met Johannes Haan, die ook wel Joke Haan wordt genoemd. Ze hebben elkaar leren kennen toen zij op de meisjesvereniging zat en hij op de jongensvereniging. Johannes en Tjaaktjes vader konden fantastisch met elkaar overweg. Zij voetbalden allebei bij SGV (Schildwolder Gymnastiek Vereniging) en gingen naar alle wedstrijden van hun club. Het huisje dat Joke had gekocht in Schildwolde had hij samen met zijn schoonvader helemaal opgeknapt.

Op de bewuste dag dat de twee jongens verdwenen hadden Joke en Tjaaktje nog tegen hen gezegd die middag dat ze niet het meer op moesten gaan, omdat het al donker begon te worden en dat zou te gevaarlijk zijn. Later als de jongens niet terugkomen gaan Tjaaktje’s verloofde en vader op zoek naar haar broertje en zijn vriendje. Terwijl een zenuwslopende avond begint, blijft ze thuis bij haar moeder en haar grootouders. Omdat de twee mannen ook niet terugkeren wordt er een grootscheepse zoekactie op touw gezet. Later als ze die avond met haar opa naar de brug loopt in het dorp en over het Hellumsterkanaaltje kijkt in de richting van het Schildmeer, zegt ze: “Dit wordt een ramp, dit wordt een ramp”. In de verte ziet ze de lichten van de reddingsploegen die alles doen om de vier vermisten terug te vinden. Ze loopt met haar muts en haar kraag op om maar niet herkend te worden door dorpsgenoten en zo pijnlijke vragen van hen te vermijden. De volgende ochtend komt agent Seidel uit Steendam het trieste nieuws brengen.
Op de vraag hoe Tjaaktje reageerde op het ontijdige bericht over haar dierbaren zegt ze: “M’n moeder en ik werden helemaal hysterisch. In de vijf dagen tot aan de begrafenis kwam dagelijks de huisarts langs om ons injecties te geven om rustig te worden..”

Nu 40 jaar na dato leeft ze nog steeds gebukt onder de gebeurtenissen van toen. Vooral de december weken zijn zwaar. Twee jaar na het gebeurde trouwde Tjaaktje wel. Bij haar nieuwe man heeft ze geleerd het van zich af te praten. Maar op zijn vijftigste iemand is hij haar ook ontvallen. Nu leeft ze samen met Arend Pot die uit het buurdorpje Siddeburen komt.

Eisso Kleefman en moeder Harmke Kleefman – van der Schuur
Eisso Kleefman weet nog dat ze aan het begin van de zoektocht langs de boerderijen gingen om te vragen of de jongens daar misschien waren. Ook alle zijslootjes van het Hellumsterkanaal werden doorzocht. Daarna begon eigenlijk pas de echte zoektocht waarbij Eisso samen met Harm van Delden, Jan Meijer en Joke Haan meefietste.

Geert, een rossig jongetje, was de oogappel van zijn opa. Hij leek in veel opzichten op hem en was ook naar hem vernoemd. Na het drama had de moeder van Geert geen aardigheid meer in het café dat ze runde en daarom werd er besloten om het te verkopen. Ze zijn toen verderop in het dorp in een oude molen gaan wonen. Vandaar uit hadden ze ook geen uitzicht meer op de begraafplaats.

Eisso en z’n moeder spreken nog regelmatig over de gebeurtenissen van toen; hoe anders zou hun leven verlopen zijn als ze allemaal nog geleefd hadden. Eisso kan er nog boos om worden dat hij het nooit zal weten. In een vlaag van woede heeft hij daarom een paar jaar terug de geluidsopnamen die hij nog had van z’n broertje weggegooid. Nu heeft hij niets meer dat nog aan z’n broertje herinnert. Behalve nog een paar foto’s bij zijn moeder op de kast.

Moeder Kleefman heeft een aantal jaren na het verlies van Geert opnieuw het leven geschonken aan een zoon. Deze is wederom naar zijn opa vernoemd en heet dus ook weer Geert.

Nadat het café verkocht is, heeft er een disco in het pand gezeten, maar die is een aantal jaar geleden afgebrand. De oude lagere school van de kinderen is er nog wel. Vanuit hier zijn toen de vier slachtoffers begraven.

Harm van Delde
Harm van Delden zat al sinds z’n veertiende op de grote en kleine scheepvaart. Vanwege de vorst had hij in de winter van 1963 een paar weken vrij en logeerde bij zijn ouders. In het dorp kende hij iedereen.

Hij herinnert zich leeftijdsgenoot Johannes Haan als een lange slungelige jongen. “Zwaaiend met zijn armen en benen bewoog hij zich merkwaardig voort. Behalve als hij hard ging lopen of schaatsen dan veranderde zijn lijf in een strakke organisatie.” Dat Eisso Kleefman, het oudere broertje van Geert Kleefman, meeging met de zoektocht kan hij zich niet herinneren. Harm vertelt dat toen duidelijk werd dat de jongens Geert en Lammert waren omgekomen, Geerts grootvader vertwijfeld reageerde en met zijn hoofd tegen de muur bonkte.

Harm van Delden woont al een kleine 23 jaar in Amsterdam. Sinds het overlijden van zijn vader heeft hij een hele tijd in onmin geleefd met zijn familie en was niet meer teruggeweest naar Hellum. Twee jaar geleden stonden plotseling op een zondagochtend zijn moeder en zijn zuster bij hem voor de deur. Vanaf die tijd spreken Van Delden en zijn moeder elkaar weer geregeld.

Tekst en research: Hans van Dijk
Regie: Godfried van Run

Toukomst: eerste zeven projecten van start (twee van Steendammers)

Joke Dallinga

Ruiterroute omgeving Schildmeer
(bijdrage: € 32.000)

In de omgeving van het Schildmeer wordt met gebruik van het fietspadennetwerk een ruiterroute aangelegd. Initiatiefneemster Joke Dallinga is er blij mee: “We hebben hier een fantastisch fietsnetwerk, maar voor ruiters is er niets. Te gevaarlijk, vanwege voorbijkomend verkeer. Met deze ruiterroute creëren we een veilige weg voor ruiters en hun paarden in een prachtige omgeving. Mooie bijkomstigheid is dat we vanuit dit pad kunnen doorsteken naar andere plekken in de provincie, zoals Noord-Groningen, waar ook een prachtig natuurgebied ligt. Hopelijk is deze pilot de aanzet om door heel Groningen ruiterpaden te creëren. Het lijkt me heerlijk om samen met mijn paard een paar dagen door de provincie te trekken.” Naar verwachting is de ruiterroute in het voorjaar van 2023 klaar.

Rudi van Oosten

Groen-witte sloepenplan
(bijdrage: € 151.500)

Met het Groen-witte sloepenplan komt ook varend Groningen aan zijn trekken. Inwoners en bezoekers kunnen straks met elektrische sloepjes van de ene naar de andere bijzondere plek varen. Ondernemer Rudi van Oosten is één van de initiatiefnemers: “We hebben in Groningen heel veel water, maar we doen er zo weinig mee. Met dit plan maken we het vaargebied in Groningen leuker én vriendelijker voor toeristen. Dit doen we naast de duurzame sloepjes met een netwerk van laadpalen, een goede infrastructuur en een optimale brugbediening. Samen met andere ondernemers creëren we meerdaagse arrangementen. Zo vaar je straks van een stadje, naar een museum, een dorp, restaurant en vervolgens naar een heerlijke slaapplek, zoals een B&B, camping of hotel. We maken met dit plan niet alleen ons vaargebied interessanter, maar geven ook ondernemers een boost. Hoe mooi is dat?” De eerste negen sloepen gaan in 2023 te water. Het project start in het gebied rondom Appingedam, het Schildmeer en het Zuidlaardermeer. De initiatiefnemers hopen dat het project daarna uitgebreid kan worden naar de rest van Groningen.

De InnovatieWerkplaats (IWP) Groeningen: Kansen voor onze regio !

Wellicht is het sommigen inmiddels wel bekend, maar in Kunst en Cultuurhuis De Ent in Hellum is sinds eind 2021 ook de IWP-Groeningen neergestreken. Het IWP is een initiatief van de Hanzehogeschool om het beroepsonderwijs op een vruchtbare en praktische manier te verbinden met de uitdagingen die er in het gebied van vestiging spelen. Studenten kunnen zich – onder begeleiding van docenten – werpen op (onderzoeks-)vragen die vanuit het gebied worden aangereikt. Dat kan door bijv. ondernemers(verenigingen), sportverenigingen en ook dorpsbelangenverenigingen. Studenten aan docenten van andere beroepsonderwijsinstellingen kunnen via de IWP worden betrokken, zoals Terra, Noorderpoort en Alfa.

De inzet is om de IWP voor een langjarig verblijf – 10 jaar of langer – in het gebied te hebben/houden. Daarvoor zijn goede afspraken en goede samenwerking met de gemeente nodig, daarvoor worden nu sluitende afspraken gemaakt.

Als (gezamenlijke) dorpsbelangenverenigingen van de 6 Schildmeerdorpen (Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem, Siddeburen, Steendam) werken we al goed samen met de IWP en die samenwerking zal wat ons betreft nog veel intensiever worden. Inmiddels zijn zo’n 10 studentengroepjes aan de slag met een diversiteit aan onderwerpen, o.m. energietransitie en verduurzaming, recreatie en toerisme, winkels en andere voorzieningen, creatieve bouwsels op het Kultuureiland en het Toukomstproject De Barst.

Op zaterdag 29 oktober zijn 20 gemeenteraadsleden en 2 wethouders op bezoek geweest om geïnformeerd te worden over ‘wat er leeft’ in ons gebied. Met een busrondreis langs de 6 dorpen, incl. een boottocht over het Schildmeer van Steendam naar de (destijds afgesloten, in onderhoud zijnde) Groevebrug zijn de ‘reizigers ondergedompeld’ in ons mooie gebied. Een gebied dat nog meer bevruchtende aandacht vraagt met het oog op blijvende leefbaarheid in de toekomst, ook voor jongeren!

Jullie zullen vanaf nu vaker – via de eigen dorpsvereniging of het gezamenlijke 6D-initiatief – horen over de ontwikkelingen.

Binnenkort volgt in ieder geval informatie over het project ‘NPG project dorps en wijkplannen’ van onze gemeente Midden-Groningen. Met de 6 dorpen is afgesproken om hier met het eigen dorp over aan de slag te gaan, maar wel op een zodanige manier dat de uitkomsten ook met elkaar kunnen worden verbonden. Dit om te komen tot een gebiedsvisie. Van de gemeente hebben we recent het bericht ontvangen dat we begin 2023 hiermee kunnen beginnen en er ook middelen ter beschikking worden gesteld. Wordt vervolgd dus. En we rekenen alvast op jullie medewerking.