Categorie archieven: nieuws dorpsvereniging

Brief aan wethouder: belangrijke, zorgelijke ontwikkelingen in Steendam

Met onze Algemene Ledenvergadering op 6 april en de brede informatiebijeenkomst van 20 april hebben wij onze dorpsgenoten kond gedaan van de actuele stand van de vele zaken die in ons gebied spelen. 

Daarbij is ook aandacht besteed aan de belangrijke rol die de gemeente bij veel van die ontwikkelingen zou moeten spelen, een rol die zij helaas (op de meeste punten) al tijden niet waarmaakt. Zo is er geen voortgang op de ontwikkelingen die als potenties in onze Dorpsvisie, en later in de Gebiedsvisie Tjuchem-Steendam-Schildmeer staan verwoord.

Sinds juni hebben we een nieuw College van B&W in onze gemeente. Belangrijke ‘contactwethouder’ binnen dat nieuwe bestuur is geworden Markus Ploeger, de lijsttrekker van Gemeentebelangen MG. Hij is – naast wethouder op diverse inhoudelijke portefeuilles – ook dorpswethouder voor Steendam en de andere dorpen rond het Schildmeer, waar wij mee samenwerken.

We hebben bij wethouder Ploeger aan de ‘alarmbel’ getrokken over de gemeente als grote afwezige in de voortgang van afspraken m.b.t. ons gebied. Directe aanleiding nu is het recente bericht dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor 106 recreatiewoningen aan de Damsterweg / Roegeweg.  over onze dorpsvisie en gebiedsvisie. Dit nu specifiek in directe relatie met de voorgenomen bouw van 106 recreatiewoningen: officiële bekendmakingen

Met onderstaande (cursieve) tekst – integraal overgenomen van de email die op 25 juli is verstuurd aan wethouder Ploeger – hebben we e.e.a. onder zijn aandacht gebracht. Dit met verzoek tot een live afspraak op korte termijn. Er is toegezegd dat direct na zijn vakantie de agenda’s zullen worden getrokken.

 

Geachte wethouder Ploeger,

 Ik gebruik een eerder aan u  – toen nog als lijsttrekker GBMG – toegezonden mail als ‘onderlegger’ voor dit bericht. Inmiddels bent u (o.m.) dorpswethouder in ons gebied en dat was op zich al reden genoeg voor onze besturen (dorpsvereniging, dorpscoöperatie en stichting Dorpshuis) om naar een kennismakend en informerend gesprek met u uit te zien.

Wij proberen al veel langer met de gemeente (secretaris, voorgaand college, ambtelijk apparaat) tot goede afspraken te komen over een integrale gebiedsgerichte visie en aanpak, in vruchtbare combi met en pro-actieve betrokkenheid van de bewoners van het gebied. 

Er spelen in onze omgeving (uw dorpen dus) vele ontwikkelingen en ontwikkelingskansen die een integrale benadering vragen. Aan bewonerskant zijn we daar (al langer) klaar voor en ook liggen er al vele ‘hapklare brokken’ om in samenhang en samengang het woon- leef- en recreatieklimaat op een bij het gebied passende wijze groene (en blauwe) toekomst te geven.  Om er enkele te noemen:

 • Dorpsvisie Steendam 2020 – 2030
 • Gebiedsvisie Tjuchem – Steendam – Schildmeer
 • Nieuwbouw Dorpshuis Kaap Steendam
 • Kultuureiland Damsterplas
 • Toukomstproject De Barst
 • Plannen ondernemer Rudi van Oosten
 • Innovatie Werkplaats Groeningen in Hellum
 • Samenwerking 6 Schilddorpen (Siddeburen-Hellum-Schildwolde-Overschild-Tjuchem-Steendam).
 • N33-nadere bezinning / alternatieven.

Wellicht is u dat al in uw voorbije raadsperiode ter ore gekomen, maar wij hebben als dorpsgemeenschap eerder en meermaals ons constructieve visitekaartje afgegeven bij de gemeente. Dat dit ook (h)erkend wordt mag blijken uit o.m. de hoge bezoeken uit de Randstad die ons in 2020 en 2021 te beurt zijn gevallen. 

Ook/zelfs in deze vakantieperiode zijn er steeds voldoende bestuurders aan onze kant aanwezig om een ‘goed gesprek’ met u te hebben. 

Sterker nog, wij hopen dat u op zeer korte termijn gelegenheid hebt om met ons aan tafel te gaan. Die urgentie wordt nu met name ingegeven door de recente informatie die wij hebben ontvangen over de voorgenomen realisatie van maar liefst 106 recreatiewoningen (tegen ons kleine dorp aan). 

Die bouw is niet eerder met ons als dorp gecommuniceerd, maar (b)lijkt al een gelopen koers c.q. fait accompli te zijn. Dit o.b.v. een ‘eeuwenoud’ bestemmingsplan, waarvan maar weinigen hier het bestaan nog kenden (als al). 

Dit is dus voor ons een soort overval. Daar komt bij dat de sporen ervan niet overeenkomen met de wensen/visie zoals beschreven in onze dorpsvisie Steendam en gebiedsvisie Tjuchem-Steendam, welke laatste zelfs in opdracht van de gemeente tot stand is gekomen.

 

U weet vast als geen ander wat er in het Collegeprogramma 2022 – 2026 staat verwoord. Toch hieronder enige citaten van zaken die ons als dorpsgemeenschap(pen) in het bijzonder aanspreken.

 • De inwoner staat centraal: voor al het beleid dat we formuleren geldt dat we uitgaan van het perspectief van de inwoner. We zorgen dat het altijd duidelijk is voor de bewoner waar deze aan toe is. 
 • Prettige woon-, werk- en leefomgeving: We houden bij beslissingen rekening met de gevolgen op de leefomgeving, zodat het voor toekomstige generaties ook fijn wonen en werken is in onze mooie gemeente.
 • Gebiedsgericht werken en participatie: we willen dat de gemeente in dorpen en wijken niet alleen een bestuurlijk gezicht heeft, maar ook een ambtelijk gezicht. De gemeente moet aanspreekbaar en bekend zijn. Het vertrouwen in het openbaar bestuur moet terug. We zetten daarom het dorps- en wijkwethouderschap voort. Iedere wethouder heeft een aantal dorpen en wijken onder de aandacht. 

Hierin lijkt de gemeente – in al haar geledingen (en in ieder geval in ons gebied) – nog flink wat meters te moeten maken. Ook daarover komen wij graag met u in gesprek, om onze betrokkenheid en ideeën daarover te verhelderen.

 

Wij hopen met voorrang van u te mogen vernemen.

 

Met MG-groet, namens alle bestuurders van de gemeenschap Steendam

________________________________________________________________________________

Uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van het vervolg. Maar, mocht je al eerder behoefte hebben aan nadere informatie/toelichting, aarzel dan niet en schiet een van onze bestuursleden aan. Of kom naar de gezellige dorpsborrel, elke laatste zaterdag van de maand vanaf 16.30 uur.

: zie

Overzicht contactpersonen programma Dorp in eigen Hand Steendam-Tjuchem

Overzicht contactpersonen Dorp in eigen Hand

De versterkingsoperatie in Steendam en Tjuchem is in volle gang. De eerste woningen zijn opgeleverd en voor een groeiend aantal adressen komt dat moment snel dichterbij. Dat is goed nieuws, want daarmee komt voor steeds meer mensen een einde aan een soms stressvolle periode van onzekerheid en lastige keuzes. De meeste mensen zitten daar nu echter nog middenin. Als u vragen heeft kunt u bij ons terecht.

Arja de Rode

Arja kunt u bereiken op a.deroder@nationaalcoordinatorgroningen.nl en 06 50 18 68 07.

Bewonersbegeleiders

Onze bewonersbegeleiders vanuit NCG zijn Arja de Roder en Marieke Winter. In een eerder artikel stelden zij zich al eens aan u voor. De kans is groot dat u ondertussen met Arja of Marieke heeft kennisgemaakt. Zij verwachten uiterlijk in april de laatste adressen te hebben bezocht voor een gesprek over het versterkingsadvies en de mogelijkheid om voor een herbeoordeling te kiezen. Voor al uw vragen over de versterking van uw woning zijn zij uw eerste aanspreekpunt.

 

.

Marieke Winter

Marieke kunt u bereiken op m.winter@nationaalcoordinatorgroningen.nl en 06 31 10 27 55

Eef Goesten

Eef kunt u bereiken op eef.goesten@midden-groningen.nl en 06 30 48 73 56. 

Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, bijvoorbeeld omdat u piekert of geen overzicht meer heeft, dan kunt u altijd terecht bij Eef Goesten. Hij is verbonden aan het sociaal team van de gemeente Midden-Groningen. Behalve dat u bij hem uw hart kunt luchten, kan hij u helpen om dingen op een rijtje te zetten.

Als u dat wilt kan hij gesprekken met u voorbereiden en daar eventueel ook bij aanwezig zijn. Zo nodig kan hij u vertellen bij wie u terecht kunt voor extra ondersteuning.

 

Huisarts en GGD

Bij stress en andere gezondheidsklachten kunt u contact opnemen met uw huisarts of de GGD. Meer informatie vindt u op deze website van de GGD:

https://ggd.groningen.nl/gezondheid/aardbevingen-en-gezondheid/gezondheidsklachten-door-aardbevingen/

Subsidies via SNN

Voor hulp bij het aanvragen van de subsidies voor verduurzaming of in het kader van de herbeoordeling kunt u contact opnemen met Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Komt u er niet uit, geef dat dan aan bij uw bewonersbegeleider of bij ons. Ga in geen geval in zee met bureaus die aanbieden u tegen betaling te ‘helpen’ en daarbij om uw persoonlijke gegevens vragen!

SNN kunt u bereiken op versterking@snn.nl en 050 522 49 24.

Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)

De gemeente heeft Sebastiaan van der Haar aangesteld als projectleider voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Wellicht herkent u hem van de informatievideo’s van toen we startten met Dorp in eigen hand. Op dat moment was hij nog werkzaam voor VIIA, maar inmiddels heeft hij zich dus volledig op deze duurzaamheidssubsidie gericht.

Zoals u gemerkt heeft kost het uitwerken en openstellen van deze regeling meer tijd dan verwacht, maar op dit moment wordt daar hard aan gewerkt. Binnenkort volgt een nieuwsbericht met meer informatie. Het is de bedoeling dat vanaf uiterlijk 1 maart dit jaar iedereen hiervoor een aanvraag kan indienen. Mocht de versterking van uw woning binnenkort al starten en komt u daardoor in de knel, stuur dan een e-mail naar onderstaand adres. Vermeld daarin ook uw telefoonnummer, zodat Sebastiaan u zo nodig kan bellen.

Sebastiaan kunt u bereiken op PAW_Steendam_Tjuchem@hotmail.com

Mariska kunt u bereiken op goeree.m@gmail.com en 06 16 02 42 33. 

.Stichting Dorp in eigen hand

Als er nog dingen onduidelijk zijn of als u ergens tegenaan loopt dan zijn wij daarvoor natuurlijk ook beschikbaar.

Christiaan kunt u bereiken op christiaan_wiepkema@hotmail.com en 06 41 17 32 12.

Quick Scan Lokale Democratie (QLSD)

Van 31 maart 2021 tot en met 21 april 2021 kon de online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) worden ingevuld. Via deze vragenlijst konden inwoners hun mening geven over onder andere de tevredenheid over het gemeentebestuur, de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid, de gemeentelijke besluitvorming en over bewonersinitiatieven. De resultaten van dit onderzoek delen we met u op deze pagina.

Respons

In totaal hebben 351 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Zij vertegenwoordigen uiteraard niet de mening van alle inwoners, maar het is voldoende om een goed beeld te geven van wat er onder de inwoners van Midden-Groningen leeft. “Met hun reacties geven de inwoners ons een signaal over ons werk als gemeentebestuur en met dat resultaat gaan we vanzelfsprekend aan de slag,” zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Verbeterpunten

“Het belangrijkste signaal dat de inwoners ons geven, is dat we opener en transparanter moeten zijn over wat we als gemeente doen en waarom we dat doen. Hierbij moeten we beter naar de mening van de inwoners luisteren. Vooral meer ruimte en hulp van de gemeente voor inwoners met initiatieven voor hun eigen buurt, wijk of dorp wordt heel belangrijk gevonden. Ook kan de samenwerking tussen ambtenaren, raad, college én de inwoners van Midden-Groningen nog verbeterd worden.” aldus Adriaan Hoogendoorn. “We hebben bijvoorbeeld gebiedsregisseurs en dorpswethouders, maar de inwoners kunnen nog beter geïnformeerd worden over wat zij voor hen kunnen betekenen.”

Verbeteragenda

“We gaan nu kijken hoe we de aanbevelingen uit het rapport gaan oppakken. De raad zal samen met het college een verbeteragenda met vijf punten opstellen. Het hele traject is begeleid door een groep bestaande uit drie inwoners, drie raadsleden, een collegelid en twee ambtenaren. Zij zullen als klankbordgroep de uitvoering van de verbeteragenda nauwlettend volgen,” zegt Adriaan Hoogendoorn. “We blijven onze inwoners natuurlijk informeren over het vervolg.”

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de Griffie op 0598- 37 36 67 of via griffie@midden-groningen.nl

Centrumplannen

Dinsdag, 13 juli jl., is een eerste overleg geweest met een aantal leden van de nieuwe “denktank” voor onze centrumplannen. We hebben nagedacht en (enthousiast) ideeën geopperd over het nieuwe dorpsplein voor kaap Steendam. Binnenkort komen we weer bij elkaar om verder te brainstormen. Meer nieuws volgt uiteraard op de site en in de nieuwsbrief.

Het team Centrumplannen bestaat uit een Denktank: Sjouktje, Tilly, Jordy, Fred, Marianne en Peter.
En het Doeteam: Taco, Klaas en Christiaan.

 

Tuinreis 19 juni 2021

Zaterdag 19 juni zijn we met 14 dames op tuinreis geweest. We zijn begonnen in Onstwedde bij Sannie en Berend in hun tuin Acht is meer dan duizend. We zijn daar gastvrij onthaald. De koffie met koek en bij de lunch 4 soorten soep gingen er prima in. De tuin was prachtig, de wijn heerlijk. In de middag hebben we Stonefarm in Stadskanaal bezocht.

Na de koffie/thee waren we er nog niet echt “zat” van en op aanraden van Sannie hebben we als toetje nog maar een tuin bezocht. De Groene Weelde in Drouwenermond. Helaas heeft zij geen website. Al met al was het een prachtige dag. Droog, zonnig en niet te warm.

Als toetje zijn we met de meesten van de groep uit eten geweest en hebben we een goed glas wijn op een prachtige dag genomen.
Er is al gevraagd door de deelnemers om dit volgend jaar weer te organiseren. Wij gaan ons best doen.  Fotoalbum van onze tuinreis

Henk Bos breekt met Groen links en gaat alleen verder….

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/808302/Raadslid-Midden-Groningen-breekt-met-GroenLinks-en-gaat-alleen-verder

Raadslid Henk Bos van Midden-Groningen gaat op eigen titel verder. Hij kan zich niet meer vinden in de lijn die GroenLinks landelijk inzet.

 

Het zeer zit hem voornamelijk bij de besluitvorming rondom de gaswinning en schadeafhandeling. Ook gelooft het raadslid uit Tjuchem er niet meer in dat landelijke partijen oog hebben voor wat er lokaal speelt. De druppel die de emmer deed overlopen: GroenLinks stemde voor de Tijdelijke Wet Groningen, die regelt hoe de versterking als gevolg van de gaswinning in onze provincie verloopt.

‘Wet vergelijkbaar met kinderopvangtoeslag’

Bos over die wet: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het een slechte wet is geworden met kenmerken die erg doen denken aan de wetgeving voor de kinderopvangtoeslag’, stelt hij. ‘Geen duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur, geen duidelijke plannen vanuit burgerperspectief, geen transparante informatiehuishouding.’

Al langer schuurt het tussen de visie van Bos en GroenLinks. Dat ontstond volgens Bos toen de regiobestuurders van GroenLinks aangaven de wet te steunen. ‘Daarbij werd bewust stelling genomen tegen de inzichten en ervaringen van vele burgers, onder meer vertegenwoordigd door het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging die aansprekende alternatieven bedachten’, stelt hij.

Nu zijn voormalige partij heeft ingestemd met die wet, zat er niks anders op voor het raadslid: ‘Helaas ben ik tot de conclusie gekomen dat het lot van de slachtoffers van de gaswinning bij GroenLinks niet in goede handen is’.

Bestuur GroenLinks Midden-Groningen teleurgesteld

In een verklaring laat het bestuur van GroenLinks Midden-Groningen weten dat ze teleurgesteld en begripvol reageren. Die teleurstelling is er omdat de fractie een zetel kwijtraakt.

‘Het bestuur is van mening dat, als een raadslid zich niet langer kan verenigen met de keuze van zijn partij, ook al is dat een landelijke keuze, dan treed je terug en laat je de fractie intact.’

‘Nooit uit op zetelroof’

Bos laat weten dat hij ‘nooit is uit geweest op zetelroof’. ‘Maar ik kon mij zo weinig vinden in hoe GroenLinks dingen aanpakt. Ik wil met die gaswinningsslachtoffers verder’, stelt hij.

Het raadslid gaat nu verder onder de naam ‘Fractie Henk Bos’.

Werkzaamheden noordzijde afwateringskanaal

Zoals beloofd en toegezegd ontvangt u hierbij enige informatie over de voorgenomen werkzaamheden door het waterschap Hunze en Aa’s  langs de noordzijde van het afwateringskanaal tussen Steendam en Tjuchem.

In voorstaande gebied zijn een 5 tal grote gebieden waar geen ontwikkeling van ondergedoken waterplanten plaatsvindt. Dit heeft de maken met diverse oorzaken. Te weten: golfslag, wind, vraat van eenden en ganzen enz.

In de afgelopen tijd is er een proef uitgevoerd met metalen bakken en/of kooien. De bakken/kooien hebben een positief effect op de ontwikkeling van deze ondergedoken waterplanten en uiteindelijk op de waterkwaliteit.

Daarom worden de komende 2/3 weken 125 bakken (zie bijlage 1) geplaatst in de betreffende vakken (zie bijlage 2), om ook hier de ontwikkeling te verbeteren. Tevens wordt er ent-slib met zaden van de ondergedoken waterplanten in de bakken gebracht om de ontwikkeling te bespoedigen. De bakken komen geheel onder water te staan en worden nog 2x opgenomen en herplaatst, om alle vakken te voltooien. Dit zal om de 2 of 3 jaar gebeuren, afhankelijk van de ontwikkeling van de planten. Trouwens in vak 2 worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Door de firma Kramer Metslawier worden voorstaande werkzaamheden uitgevoerd.

Komende donderdag 25 februari worden de pontons (soort drijvend vlot) in elkaar gezet bij de brug in de Damsterweg. Vanaf volgende week wordt er gestart met het plaatsen van de bakken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin week 11 (15-19 maart ’20) gereed.

Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd, om schade aan wegen, dijken enz. te voorkomen

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, zoals toegezegd wilt u de gehele buurt via de website informeren van de voorgenomen werkzaamheden.

Wij u zeer dankbaar voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Arnold Kuiper